T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)

Na téma mezináboženského dialogu pro časopis Dingir

(rozhovor Pavla Hoška s prof. T. Halíkem)

Vážený pane profesore, náš rozhovor bych rád uvedl velmi prostou otázkou, která se týká ústředního tématu tohoto čísla časopisu Dingir. Proč je podle Vás důležité, aby se dnešní teologové, ale i laičtí věřící zabývali mezináboženským dialogem?

Protože žijeme uprostřed světa, procházejícího radikální sociokulturní proměnou (chcete-li, revolucí, není-li uplatnění tohoto původně astronomického výrazu na společenské změny příliš zprofanované), kterou nazýváme globalizace. Ta mění tvářnost světa i postavení náboženství podobně, jako ji měnil proces modernizace a sekularizace, který v uplynulých staletích změnil Západ. Typickým projevem globalizace je prorůstání ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

Myšlenka na den

Nikdo z lidí Boha neslyší neustále, víra je život, zahrnující i okamžiky (a někdy dlouhé etapy cesty), kdy jsme vystaveni Božímu mlčení – i ten, který sám byl Vtěleným Božím Slovem zakusil tuto opuštěnost v Getsemane a na kříži. O to naléhavěji k nám volá verš žalmu: „Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá“. Je třeba, abychom zůstali otevření, nechali ono „nejvyšší místo v nás“ otevřené pro toho, jemuž jedinému náleží.