T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

K věcem veřejným

KLAUS K OLTÁŘI NEPATŘÍ (říjen 2011)

Byl jsem požádán o vyjádření k proslovu Václava Klause při letošní svatováclavské poutní mši ve Staré Boleslavi; ještě trochu doplňuji původní celý text mé odpovědi, která byla zatím v médiích jen částečně (byť nezkresleně) citována, o to však hojněji komentována. Jistě nemusím zdůrazňovat, že jde o můj osobní názor, za nímž nestojí žádná instituce, pouze mé svědomí, které mi nedovoluje mlčet.

Zaprvé: Klaus k oltáři nepatří. Projevy politiků při katolické mši (a to nejen o těch, kteří se vždy od náboženství distancovali) jsou jak z občansko-politického, tak i z nábožensko-liturgického hlediska anomálií. Je pastýřskou povinností biskupů dbát na posvátný charakter ...

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka

vicepresident
Council for Research in Values and Philosophy

Myšlenka na den

Bůh zůstává radikálním tajemstvím – právě proto jsou pokusy „brát ho do své vlastní režie“ tak směšné a blasfemické. Avšak Bůh je jak skrytým, tak i vyhlížejícím – dává se poznat, sám vyhlíží ty, kdo ho hledají, jak to říká písmo o Boží moudrosti. Bůh vyhlíží ty, kdo ho vyhlížejí – a snad můžeme říci ještě něco víc: i naše vyhlížení - naše duchovní zkušenost a duchovní zkušenost těch druhých - jsou způsobem jeho vyhlížení, způsobem, jak on je mezi námi. Je v naší otevřenosti.