T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Životopis

Životopis v datech

1948

 • 1. června narozen v Praze, syn PhDr. Miroslava Halíka, editora díla bratří Čapků, a Marie Halíkové, roz. Wimmerové

1961

 • v pořadu Čs. rozhlasu čte ze svých chlapeckých „husitských románů“

1965

 • absolvuje „Rozhlasovou univerzitu“ studií o postojích mladé generace
 • začíná se soukromým studiem filozofie a náboženství

1966

 • maturita na SVVŠ v Praze-Michli
 • příklon ke katolické církvi, první zpověď a první přijímání

1966-71

 • studium sociologie a filozofie na Filozofické fakultě UK v Praze, žák profesora Jana Patočky

1967

 • zakládá Diskusní klub na Filozofické fakultě UK, seznámení s Václavem Havlem
 • účastní se ekumenických seminářů v Jirchářích a v Uhřiněvsi

1968

 • aktivní účast ve studentském hnutí Pražského jara (předseda Akademického výboru studentů FF UK);
 • delegát na zakládajícím sjezdu Díla koncilové obnovy na Velehradě (květen 68)
 • zakládá s J. Němcem, J. Sokolem a L. Hejdánkem Ekumenické hnutí inteligence a studentstva a s dr. Neradovou klub křesťanských studentů Vigilie
 • červenec – prosinec: studijní pobyt ve Velké Británii (trimestr sociologie a filozofie náboženství na University of North Wales v Bangoru)

1969

 • organizuje rekviem za Jana Palacha
 • cesta do Rakouska (účast na mezinárodním a mezináboženském semináři) a do Itálie
 • s J. Němcem a J. Sokolem zakládá bytový filozofický seminář

1971

 • promoce v oboru sociologie, filozofie, vědy společenské
 • navazuje kontakt s podzemní církví a rozhoduje se pro kněžství

1972

 • první cena v celostátní soutěži studentských vědeckých prací filozofických fakult
 • 14.7. doktorská promoce (kvůli promoční řeči v Karolinu zákaz působení na VŠ)
 • vojenská služba (72/73)
 • zahajuje pod vedením P. Piťhy a V. Dvořáka systematickou přípravu na kněžské svěcení a pokračuje v tajném studiu teologie

1972-1975

 • podnikový sociolog v Chemoprojektu Praha

1975- 1984

 • psycholog na Institutu Ministerstva průmyslu (odchází na nátlak StB)

1976-77

 • Kurs pro instruktory sociálně-psychologického výcviku, Berlín (NDR), stává se průkopníkem kurzů psychologie komunikace a vedení lidí (manažerského výcviku) v Československu

1977

 • červen - tajné jáhenské svěcení v Erfurtu (NDR)
 • první výslechy a šikany ze strany StB

1978

 • 21.10. tajné kněžské svěcení v Erfurtu (NDR) biskupem H. Aufderbeckem

70./ 80. léta

 • aktivně se podílí na bytových seminářích (člen skupiny filozofů Kampademie - Akademie na Kampě; přednášky u J.Vodňanské), publikuje v samizdatu, vyučuje v tajných kurzech teologii, připravuje kandidáty tajného svěcení, účastní se tajných bytových přednášek zahraničních teologů v Praze (Metz, Küng, Kasper, Schönborn, Waldenfels, Virth, Valadier aj.) a podílí se i na jejich organizaci, pracuje v redakci podzemního časopisu pro otázky náboženství a psychoterapie

1982

 • stává se členem nejužšího kruhu poradců kardinála Tomáška a členem tajného poradního kruhu představitelů diecézí a řeholí (spolupracuje s O. Mádrem a J. Zvěřinou)

1984

 • ztráta zaměstnání na katedře psychologie Institutu Ministerstva průmyslu
 • atestace z klinické psychologie

1984 – 1990

 • psychoterapeut na Protialkoholním odd. Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice UK

1986-88

 • psychoterapeutický výcvik u doc. Skály (vedení bálintovských skupin)
 • s RNDr. S. Vasilukovou Rešlovou, CSc. přednášejí externě na 1. LF Praha lékařům o psychologických a etických otázkách medicíny a vedou kurzy výcviku komunikace lékaře s pacientem pro lékaře a studenty medicíny
 • absolvuje neveřejné kurzy zenové meditace pod vedením P. Enomyi Lassalle SJ v NDR
 • služební cesta do Moskvy

od Silvestra 1984

 • připravuje projekt Desetiletí duchovní obnovy národa, připravuje podklady kázání, pastýřských listů a otevřených dopisů kardinála Tomáška

1987

 • zahájeno Desetiletí duchovní obnovy národa
 • navazuje tajné kontakty s polskými biskupy a katolickými intelektuály a se zástupci komunity v Taize, v Praze setkání s Rogerem Schutzem, zakladatelem Taize, a Jeanem Vanierem, zakladatelem hnutí Archa

1988

 • v samizdatu publikuje studii o potřebě změnit vztah katolické církve k Husovi, stává se spoluzakladatelem a členem neoficiální skupiny teologů, filozofů a historiků, zabývajících se „Husovým případem“
 • přednáška ve Švýcarsku (první setkání s dalajlámou, s Ch. Schönbornem aj.), stává se členem Švýcarské psychoterapeutické společnosti a Švýcarské dasainsanalytické společnosti,
 • v samizdatu publikuje Sedm úvah o službě nemocným a trpícím
 • na psychoterapeutické konferenci ve Vídni setkání s Matkou Terezou z Kalkuty
 • služebně v Krakově

1989

 • provází kardinála Lustigera z Paříže a arcibiskupa Bevillaqu z Filadelfie při jejich návštěvě Prahy
 • 20.5. - programová řeč o Desetiletí duchovní obnovy v brněnské katedrále
 • pouť Paříž - Compostela
 • návštěva ekumenické komunity v Taize
 • cesta do Říma na svatořečení Anežky České (první osobní setkání s Janem Pavlem II.); promlouvá k 11 000 poutníků v aule Pavla VI. ve Vatikánu
 • během listopadových událostí přednáší stávkujícím studentům na různých fakultách UK a vystupuje na mítincích v pražských divadlech
 • prosinec - programové projevy na schůzích moravských a pražských kněží (Olomouc, Praha); o vánocích první veřejné bohoslužby

1990

 • 25.1. slavnostní „opožděná primice“ v Týnském chrámu
 • 1.2. nastupuje jako rektor kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze a jako odborný asistent CMBF v Litoměřicích (později na Katolické teologické fakultě UK v Praze)
 • s budoucími biskupy studijní cesta do Vídně, Salzburgu, Grazu, Mnichova a Lince (navázání kontaktů s německými a rakouskými biskupy)
 • v únoru a březnu na Státním sekretariátu ve Vatikánu připravuje první návštěvu papeže Jana Pavla II. v ČSFR; první setkání a rozhovory s kardinálem Ratzingerem v Římě
 • cesta do Řecka, návštěva pravoslavných mnichů na hoře Athos
 • zvolen prvním generálním sekretářem Sboru českých a moravských biskupů
 • přednáší na mezinárodní církevní konferenci v Ampleforth ve Velké Británii, seznámení s kardinálem Basilem Humem
 • kazatelem při kající pouti českých a moravských biskupů a kněží na Velehradě
 • přednáší na mezinárodním kongresu katolických žurnalistů v Innsbrucku
 • Janem Pavlem II. jmenován konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími
 • 8.12. poprvé zvolen prezidentem Křesťanské akademie Praha (později České křesťanské akademie)

1991

 • postgraduální studium teologie a religionistiky na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, přednáška v Institutu Jana Pavla II. na Papežské Lateránské univerzitě
 • přednáší na univerzitách v Cambridge a Salzburgu
 • první návštěva Jižní Ameriky (přednášky na univerzitách v Santiago de Chile a Val Paraiso)
 • členem redakční rady časopisů Il nuovo Areopago a redakčního kruhu čas. Il nuova Europa
 • na pozvání kardinála Huma se účastní ekumenických rozhovorů ve Windsdorském paláci ve Velké Británii
 • absolvuje kurs řízení a vedení lidí a práce s médii v Německu a Rakousku, organizovaný pro československé biskupy

1992

 • prohlášen Licenciátem teologie v oboru teologie náboženství na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
 • účastní se zakládajícího kongresu Evropské společnosti pro katolickou teologii (později členem kuratoria)
 • konflikt s konzervativním vedením KTF UK, nucený odchod z fakulty
 • začíná přednášet na FSV UK
 • jmenován členem Vědecké rady Centra teoretických studií UK
 • habilitován pro obor sociologie na Fakultě sociálních věd UK
 • jmenován docentem UK v oboru sociologie
 • habilitace pro obor praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (Polsko)
 • duchovní cvičení s biskupy ve Svaté zemi
 • vydal knihu O přítomnou církev a společnost

1993

 • cesty do Paříže, Říma a Bonnu
 • provází kardinála Ratzingera při jeho návštěvě v Praze a moderuje jeho přednášku na KTF UK
 • studijní pobyt na univerzitě v Eichstättu
 • pouť se studenty do Compostely
 • v podzimním semestru začíná přednášet na Filozofické fakultě UK a Institutu základů vzdělanosti, docentem na Institutu filozofie a religionistiky
 • jmenován členem kuratoria Evropské společnosti pro katolickou teologii
 • vydal knížku Sedm úvah o službě nemocným a trpícím
 • vydání knihy v němčině (Du wirst der Anlitz der Erde erneueren)

1994

 • studijní a přednášková cesta po Indii a Nepálu, přednášky na univerzitě v Madrasu a v jezuitské koleji v Bombaji
 • stipendium „for future leaders“ Institutu lorda Actona: studijní a přednášková cesta po USA (přednáší jako host na Fordham University a na Enterprice Institute v New Yorku, Marquette University ve Wisconsinu, St.Charles Borromeo Seminary v Philadelphii, Calvin College v Grand Rapids aj.)
 • jmenován členem Vědecké rady Palackého univerzity v Olomouci
 • členem Národní čestné rady Roku rodiny
 • přednášky na Mnichovské univerzitě a na kongresech ve Varšavě a v Ženevě

1995

 • přednáší na John Carroll University v Clevelandu, USA
 • iniciuje mezinárodní sociologický výzkum religiozity v postkomunistických zemích středovýchodní Evropy ("Aufbruch")
 • s kardinálem Vlkem na ekumenických jednáních CEEC a KEK v Římě a v Assisi
 • přednáší na Vídeňské Akademii věd v panelové diskusi s kardinálem Königem a prof. J. B. Metzem
 • vydal knihu Víra a kultura

1996

 • pouť se studenty do Izraele
 • přednášky v Berlíně, Amsterdamu, v Palermu, v San Sebastian, v Caux a v Saarbrücken
 • kázání při Národní pouti na Velehradě
 • vychází kniha ve španělštině (Un proyecto de renovación espiritual)
 • členem "Minimafie" - s J.Vodňanskou, D.Fischerovou a V.Havlem

1997

 • jmenován profesorem Univerzity Karlovy
 • přednáší v Londýně, Grazu, San Sebastian, Freisingu a Ambergu
 • intenzivnější spolupráce s kruhem poradců prezidenta V. Havla
 • vydává knihu rozhovorů s J. Jandourkem Ptal jsem se cest
 • působí v ekumenické komisi pro studium života a díla Jana Husa
 • vyšla kniha v italštině (Mistica, anima della filosofia?)

1998

 • jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu
 • jmenován doživotním členem Görres Gesellschaft v Německu
 • druhá pouť se studenty do Izraele
 • účast na mezinárodní konferenci o pastoraci studentů v Římě
 • přednáší v Mohuči, San Sebastianu, v Štrasburku a v Drážďanech
 • prezident V. Havel jej v rozhlasových a televizních pořadech označí za jednoho ze svých možných nástupců v úřadu prezidenta ČR
 • studijní cesta do Japonska, pobyt v buddhistických klášterech na hoře Hiei a Koja, výstup na horu Fudji

1999

 • studijní cesta do Egypta, setkání s velkým muftim šejchem Tantavim na univerzitě Al Azhar a s představiteli koptské církve, výstup na horu Sinai
 • v Římě předkládá Janu Pavlu II. návrh mezinárodní konference o Husovi
 • spoluzakladatelem a mluvčím občanské iniciativy Impuls 99
 • hostujícím profesorem univerzity v Pitsburgu
 • husovská konference v Římě za účasti papeže i prezidenta Havla

2000

 • přednáší v Moskvě, Hannoveru, Freisingu, Berlíně a v Buenos Aires
 • druhá studijní cesta do Japonska
 • v Jordánsku zastupuje prezidenta Havla na konferenci, pořádané princem Hassanem
 • přednáší semestr na New York University Prague
 • cesty do Norska, Thajska a Austrálie

2001

 • přednášková cesta v USA, výroční přednáška na Calvin College, setkání s představiteli amerického Kongresu ve Washingtonu
 • v Berlíně veřejná debata s ministerským předsedou B. Vogelem o evropské integraci
 • přednáška v Řezně, Freiburgu a Pasově
 • s polárníkem J. Pavlíčkem a S. Vasilukovou Rešlovou absolvuje v Alpách výcvik pro polární expedici (výstup na horu Dachstein aj.)
 • v podzimním trimestru hostujícím profesorem na univerzitě v Oxfordu
 • přednáška na London University
 • vyšla kniha v polštině (Radzilem sie dróg)

2002

 • účastní se expedice do Antarktidy (výzkumu podmínek přežití v situaci extrémní fyzické a psychické zátěže) s J. Pavlíčkem, S. Vasilukovou Rešlovou a D. Havlovou
 • přednášky v Římě, Berlíně, Hannoveru, Düseldorfu, Mnichově, Münsteru, Lausanne, Londýně, Paříži, Varšavě, Krakově, Lublinu, Gdaňsku, Bayreuthu
 • poslední osobní rozhovor s papežem Janem Pavlem II.
 • na Vídeňské univerzitě slavnostní přednáška k zahájení akademického roku za přítomnosti kancléře Schüssela a kardinálů Königa a Schönborna
 • spolupracuje s Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva OBSE jako expert pro otázky svobody náboženství
 • vydal knihu Co je bez chvění, není pevné
 • obdržel americkou Cenu tolerance (Andrew Elias Human Tolerance Award) „Za vynikající zásluhy o rozšíření hodnot tolerance a svobody ducha a myšlení“

2003

 • studijní cesta do Čínské republiky na Tajwanu (přednáška na univerzitě Tamkan)
 • přednáší v Bratislavě, Trnavě, Berlíně, Fuldě, Rohru
 • v podzimním semestru hostujícím profesorem univerzity v Cambridge
 • v ČR koná seriál přednášek ve spolupráci s nadací Ano pro Evropu
 • vydal knihu Oslovit Zachea
 • obdržel Cenu kardinála Königa za zásluhy o obhajobu lidských práv a duchovní svobody

2004

 • jmenován členem Poradního výboru expertů OBSE pro svobodu náboženství
 • přednášky ve Freiburgu, Mannheimu, Bambergu, Vídni, Udine, Lublinu (zahajovací přednáška prvního společného kongresu katolických univerzit USA, západní a středovýchodní Evropy), Krakově, Katovicích, Varšavě, Vídni, Aachen, Saarbrücken
 • jmenován farářem Akademické farnosti Praha
 • vydal knihu Vzýván i nevzýván
 • vyšla polsky kniha Co nie jest chwiejne, jest nietrwale

2005

 • přednáší v Bruselu, v Berlíně, Hnězdně
 • prestižní výroční přednáška na univerzitě v Cambridge (von Huegel lecture)
 • pracuje na TV seriálu „Prolínání světů“
 • studijní cesty do Maroka a Izraele
 • vydal knihu Noc zpovědníka
 • vyšlo v polštině Premowicz do Zacheusza

2006

 • dokončen osmnáctidílný televizní seriál „Prolínání světů“
 • cesty do Barmy a do Izraele
 • přednášky v Evropě (Paříži, Erfurtu aj.) Kanadě (na univerzitě s. Frazera ve Vancouveru)
 • obdržel Cenu za literaturu Literárního fondu ČR v oboru původní české literární tvorby za knihu Noc zpovědníka
 • společná meditace s tibetským dalajlámou v kostele Nejsv. Salvátora
 • cesta do USA (účast na premiérách her V. Havla v New Yorku)
 • jmenován členem celoevropské „Rady moudrých“ v Bruselu
 • vydal knihu Prolínání světů
 • vyšly knihy v poštině (Wzywany czy newzywany a Zacheuszu!)

2007

 • cesta do USA – uzavřena smlouva na anglické vydání dvou knih s nakladatelstvím Doubleday, rozhovory na Harvard University
 • v Římě na konferenci k 50. výročí Římských smluv, setkání s papežem Benediktem XVI.
 • převzal cenu polských knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora
 • v Senátu ČR převzal Cenu České společnosti pro vědy a umění (za literární, vědeckou a pedagogickou činnost)
 • přednášel na Evropské konferenci v Hnězdně
 • cesta do Turecka, rozhovory s muslimskými intelektuály
 • vydal knihu Vzdáleným nablízku
 • vyšla kniha v polštině (Noc spowednika)

2008

 • přednáška v Evropském parlamentu v Bruselu na zahájení Roku mezikulturního a mezináboženského dialogu
 • vystoupení v Radě Evropy ve Štrasburku
 • Benediktem XVI. jmenován monsignorem (čestným prelátem Jeho Svatosti)
 • přednášky na univerzitě v San Sebastian (Španělsko)
 • cesta do Izraele
 • přednášky v Polsku (Katovice, Lublin, Krakov, Varšava)
 • Paříž - oponentem na doktorském řízení na Sorboně
 • vydal knihu Dotkni se ran
 • vyšla kniha Blizu pola: Molk na Antarktiki, Društvo Apokalypsa, Lublaň

2009

 • dostal Cenu Právo a spravedlnost
 • přednášky na křesťansko-židovské konferenci v Krakově
 • prezentace knihy Patience with God v hlavním sídle OSN v New Yorku
 • prestižní výroční přednáška na Harvard University
 • přednáška na velvyslanectví ČR ve Washingtonu
 • přednáška v prezidentském paláci Bellevue v Berlíně, setkání s prezidentem Köhlerem
 • přednáška v Kolíně n. Rýnem (konference Charity)
 • vydal knihu Stromu zbývá naděje
 • vydal bibliofilii Úvahy na prahu tisíciletí, nakl. Bonaventura, Praha (dostala Cenu města Havl. Brod za nejkrásnější knižní publikaci)
 • vyšla kniha Patience with God (Doubleday, New York – London – Sydney)
 • vyšla kniha Cierpliwosc wobec Boga, WAM, Krakov 2009

2010

 • přednášel na Dnech Jozefa Tischnera v Krakově, přednášel ve Varšavě
 • účast na konferenci o sociální nauce církve v Oxfordu
 • přednáška na konferenci v Mnichově
 • přednášel na mezinárodní konferenci v Krakově
 • vyšla kniha Dotknij ran, Znak, Krakow 201
 • vyšla kniha A gyóntató éjszakája (Noc zpovědníka), Kairosz, Budapest 2010
 • Na návrh Amerického katolického knižního klubu byla kniha Patience with God, vydaná 2009 nakladatelstvím Doubleday vyhlášena knihou měsíce
 • vyšla kniha Drzewo ma jeszcze nadzieje, Znak, Krakov 2010
 • vyšla kniha Geduld mit Gott, Herder, Freiburg - Wien 2010
 • vyšla kniha Divadlo pro anděly, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010
 • byla mu udělena Cena Romano Guardiniho v Mnichově (laudatio ministr Schwarzenberg)

2011

 • v synagoze ve Varšavě převzal Čestný titul člověk smíření od Společnosti křesťanů a Židů
 • přednášel ve Varšavě s A. Michnikem při uvedení knihy Benedikta XVI.
 • přednášel v Erfurtu
 • přednášel na křesťanko-židovsko-muslimském semináři v Praze
 • na Valné hromadě ČKA zvolen opět prezidentem ČKA na dalších 6 let
 • na Katolické akademii v Berlíně uváděl knihu Geduld mit Gott
 • natočil sérii pořadů o svých knihách pro TV Noe
 • přednášky pro manažery v Praze a pro psychoterapeuty ve VUP Bohnice
 • na ČKA přednášel při večeru „Dialog křesťanů a Židů“ s arc. Dukou a arc. Muszynskim
 • v Berlíně přednášel s kardinálem Marxem na Guardini Stiftung
 • přednášel v Senátu ČR na téma Právní kultura a biosféra demokracie
 • přednášel na VŠE v Praze na téma Náboženství a politika
 • přednášel na setkání Post bellum v Praze
 • přednášel v Krakově na konferenci o C. Miloszovi s Johnem Grayem
 • přednášel ve Vídni
 • přednášel v Kolíně n. Rýnem, v Münsteru a v klášteře Frensweg
 • přednášel v Austrálii na Newman College, na Katolické teolog.fakultě v Melbourne a na protestantské Teolog.fakultě v Sydney
 • navštívil Eyer Rock (Uluru) v Austrálii
 • ve Vídni zahájil spolupráci s výzkumným týmem pod vedením Ch. Taylora J. Casanovy, přednášel s D. Hervie-Leger, John Milbankem
 • na Katolické akademii v Berlíně účast na semináři a slavnostní přednáška na ukončení Akademického roku
 • slavná mše sv. na Smetanově Litomyšli
 • kazatelem na primici P. Baláta v Čejkovicích
 • Vídeň - na kongresu Evropské společnosti pro katol. teologii převzal Cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu 2009-10
 • JIŽNÍ AFRIKA -přednáška na mezinárodní konferenci v Johannesburgu, v Sowetu navštívil dům N. Mandely, navštívil Table Mountain, Cape Point a Pilanesburg Park
 • přednáška v Cape Town
 • přednáška na konferenci Forum 2000
 • přednáška na Union St. v Saarbrücken
 • promluva na setkání nadace Paměť národa
 • uvedení knihy V. Boštíka v Galerii Z. Sklenáře
 • Zvěřinovy dny v Jihlavě, přednáška s arcibiskupem Bezákem
 • přednášky v Jáchymově, Karlových Varech a v gymnásiu Ostrově
 • přednáška v Praze na Keplerově gymnásiu a v Galerii Doxy
 • přednášky v Čes. Budějovicích a v Hradci Králové
 • přednáška Etika a komunikace na konferenci pro lékaře v Praze
 • přednáška na FSV MU v Brně
 • slavnostní přednáška na Sekretariátu Německé biskupské konference v Bonnu k narozeninám generálního sekretáře P. Langendörfera SJ
 • přednáška na konferenci gymnásií na VŠE v Praze a na gymnásiu E. Krásnohorské
 • rekviem za V. Havla u Nejsv. Salvátora
 • vyšla kniha Smířená různost, Portál, Praha
 • vyšla kniha Úvahy na prahu tisíciletí, Nakladatelství Lidové noviny, Praha
 • vyšla kniha Night of the Confessor. Doubleday, New York – London
 • vyšla kniha Teatr dla aniolow, Znak, Krakow
 • vyšla kniha Nič zpovidnika, Misioner, Lviv

2012

 • natáčení pořadu TV Kořeny rodu
 • kázání a přednáška v sboru Církve bratrské v Praze
 • rozhovory pro rádio v USA a Rádio Kanada
 • odmítl nabídku kandidovat na prezidenta ČR
 • večer na památku V. Havla v Litomyšli
 • přednáška u dominikánů v Düsseldorfu
 • pouť se studenty do Izralele
 • seminář pro manažery v Praze
 • přednáška o V. Havlovi pro pražský diplomatický sbor
 • v Národ. muzeu v Praze přednáška o zahraničních cestách
 • München - celodenní seminář pro kněze z celého Bavorska
 • na Polském velvyslanectví převzal Rytířský kříž řádu za zásluhy od polského presidenta
 • přednáška na konferenci v Hnězdně , setkání s prezidentem Komorowskim
 • v Trieru přednáška pro rektory seminářů a seminaristy z celého Německa na pouti k „Heiliger Rock“, rozhovory s biskupem Ackermannem a s podprefektem Kongregace pro nauku víry
 • v Řezně setkání v Hochschulgemiende, kázání na mši a přednáška v Katol. akademii
 • Varšava - u dominikánů přednáška s ex-premiérem Mazowieckim a nunciem Megliore
 • Varšava – přednáška na Univerzitě kard. Wyszinskiego má předn. „Víra nevěřících“ s prefektem papežského domu Gyertychem OP ; setkání s kardinálem Nyczem
 • Berlín – prezentace němec. vydání knížky Noc zpovědníka
 • Studentský Velehrad, zahajovací mše a přednáška
 • přednášky v Malých Svatoňovicích a v Železném Brodě, poutní mše
 • cesta do Švýcarska
 • slavnostní mše na Smetanově Litomyšl i
 • přednáška v Kolíně n. Rýnem a ve Freisingu, tisková konference a arc. Zölitschem
 • Ukrajina – přednášky na Katolické univerzitě a na Národní univerzitě ve Lvově, uvedení ukrajinských vydání knih na Knižním festivalu ve Lvově, mše a kázání v katedrále v Termopoli
 • Ariccia u Říma, přednáška pro cca 200 sester řádu Notre Dame z celého světa
 • Řím – přednášky na papežské univerzitě Angelicum pro studenty z Východní Evropy
 • Návštěva ve Vatikánu na Papežské akademii společenských věd
 • Lublin - přednáška na Kongresu křesťanské kultury, vystoupení u dominikánů, večeře s E. Weigelem, prof. Z. Baumannem
 • Rekviem za prof. Petruska
 • Forum 2000, přednáška Média jako náboženství
 • přednáška na Metropolitní univerzitě v Praze
 • Graz - přednáška pro Hochschulgemeinde
 • Slovinsko - setkání s arcib. Stressem, uvedení mé knihy a přednáška na konferenci na Teologické fakultě v Lublani (Kultura strahu, 9.XI.)
 • Rakousko - přednáška v Tainachu
 • Graz – kázání v katedrále, setkání s biskupem Kapellari
 • Dresden - přednáška o ateismu
 • přednáška v v Senátu ČR pro spolek Akademiků-Židů
 • předáška pro Keplerovo gymnásium
 • kázání v evangelickém kostele u sv. Martina ve zdi
 • přednáška v Hamburgu; rozhovor pro Herder Korspondenz
 • přednáška na univerzitě v Osnabrücku
 • USA - konference na National Catholic University a přednáška na Catholic Information Center ve Washingtonu
 • přednáška pro diplomaty na českém velvysl. ve Washingtonu, setkání s krajany
 • přednáška v Národním domě v New Yorku
 • vyšla kniha Chci, abys byl, Nakladatelství Lidové noviny, Praha
 • vyšla kniha Nachtgedanken eines Beichtvaters, Herder Verlag Freiburg –Wien,
 • vyšla kniha Przenikanie Swiatow, Ks. sw. Jacka, Katovice 2
 • vyšla kniha Vicino ai lontani, Libreria editrice Vaticana, Vatican
 • vyšla kniha Terpelivist iz Bogom, Svicado, LVIV 2012

2013

 • německé vydání knihy Dotkni se ran
 • portugalské vydání knihy Vzdáleným nablízku
 • italské vydání knihy Noc zpovědníka
 • polské vydání knihy Smířená různost
 • Forum 2000: panelová diskuse s Dalajlámou, s C. Ganem a Ch. Guanchengem
 • slavnostní přednáška na Georgtown University, panelová diskuse s Madlein Albrightovou a Z. Brzezynskim
 • Mnichov: zahajovací přednáška konference „Spiritual Care – interreligiös“
 • Münster: slavnostní přednáška pro seminaristy na pozvání biskupa Genna
 • Rostock: přednášky pro kněze na Pastorální konferenci na pozvání biskupa Werbse
 • přednáška pro kněze diecéze Paderborn na pozvání arcibiskupa Beckera
 • Miláno: Generální shromáždění osobností evropské kultury, vědy a umění

2014

 • celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou (oznámeno 13.3., slavnostní ceremoniál 14.5., Londýn)
 • Přednášky pro kněze diecéze Essen - na pozvání biskupa Overbecka
 • Saint Andrew (Scotland): Přednáška "Can the Story of Easter Continue in Us?"
 • Regensburg: Přednášky na 99. katolických dnech
 • Würzburg: Přednáška pro biskupy a kněze diecéze
 • Oxford: přednáška Homo sovieticus, Havel and Pope John Paul II
 • čestný doktorát teologie univerzity v Erfurtu (slavnostní ceremoniál 13.11.)
 • kniha Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998
 • polské vydání knihy Chci, abys byl
 • španělské, francouzské a turecké vydání knihy Vzdáleným nablízku
 • portugalské vydání knihy Noc zpovědníka
 • templetonovská přednáška na výročním zasedání American Academy of Religion (San Diego, CA)

2015

 • vystoupení na konferenci "Renewing the Church in a Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic Vision" (Gregoriana, 5.3.)
 • německé vydání knihy Chci, abys byl
 • portugalské vydání knihy Dotkni se ran
 • přednáška v Castel Gandolfo
 • studijní pobyt na University of Notre Dame (Indiana, USA)
 • přednášky na Georgetown University a Woodrow Wilson International Center
 • Templeton Colloquium: Afternoon of Christianity
 • jmenován víceprezidentem mezinárodní vědecké rady (Council for Research in Values and Philosophy) ve Washingtonu
 • přednášky na konferencích v Římě
 • I. Fórum dialogu - přednáška a panelová diskuse

2016

 • čínské vydání knihy Vzdáleným nablízku
 • portugalské vydání knihy Chci, abys byl
 • nizozemské vydání knihy Noc zpovědníka
 • Brusel: přednáška evropským biskupům (COMECE)
 • AGORA: "Návrat náboženství - naděje, nebo hrozba?"
 • Nizozemsko: přednášky v Haagu a Tilburgu
 • Mše sv. za oběti čínského komunistického režimu
 • Bratislava: symposium "Postsekulární společnost"
 • Studentský Velehrad: "Návrat náboženství a střet civilizací"
 • Portugalsko: Přednášky a setkání se čtenáři (Porto - Braga - Coimbra - Lisboa)
 • FF UK: Mezinár. seminář: "Ateismus a temná noc víry"
 • Ž. Brod: Přednáška "Odpovědnost za morální klima společnosti"
 • podpora Kroměřížské výzvy
 • Diskuse "Soužití křesťanů a muslimů v budoucí Evropě"
 • Německo: Katholikentag 2016
 • Č. Budějovice: Hovory o nás
 • zahájení činnosti Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
 • čestný doktorát University of Oxford (slavnostní ceremoniál 22.6., Oxford)
 • Litomyšl: Nové umění ve starém kostele
 • přednáškový pobyt v Austrálii (Melbourne, Sydney, Brisbane)
 • besedy se čtenáři ve Vietnamu a Hongkongu
 • německé vydání knihy Gott los werden? (s Anselmem Grünem)
 • Německo: besedy se čtenáři (Berlin, Frankfurt, Mnichov, ...)
 • anglické vydání knihy Chci, abys byl
 • práce na templetonském projektu "The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective"
 • Forum 2000 - debata s Jeho Svatostí dalajlamou
 • Frankfurt (SRN) - aktivní účast na knižním veletrhu
 • polské vydání souboru 40 kázání
 • korejské vydání knihy Vzdáleným nablízku / Trpělivost s Bohem
 • brazilské vydání knih Noc zpovědníka a Dotkni se ran
 • II. Fórum dialogu - přednáška a panelová diskuse
 • aktivní účast na oslavách 17.XI.
 • Polsko (KIK Varšava) - ocenění Pontifici
 • Erfurt (SRN) - přednáška "Den Unglauben umarmen"
 • Brno - diskusní večer s prof. Sokolem, přednáška "Náboženství a globalizace"
 • ÚVN Praha - adventní seminář
 • IKDP Praha - diskusní večer s ekonomem PhDr. Tomášem Sedláčkem

2017

 • na Valné hromadě ČKA zvolen opět prezidentem ČKA na dalších 6 let (28.1.)
 • Angola - setkání předních afrických a evropských katolických teologů
 • CSPF Praha - workshop "Post-Truth, Populism, Prejudice: Europe’s values in crisis ?"
 • VŠE Praha - přednáška "Náboženství a politika"
 • KCMT Praha - zásadní přednáška "Potřebuje současné křesťanství reformovat?"
 • portugalské vydání knihy Svět bez Boha (O Abandono de Deus)
 • Litomyšl: Svět na rozcestí
 • USA - přednášková cesta (NY, Boston, Harvard)
 • Ž. Brod: Přednáška "Papež František - křesťanství pro budoucnost?"
 • kniha Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (s Anselmem Grünem) české + polské vydání (připravuje se řada jazykových mutací)
 • Per artem ad Deum (Uměním k Bohu) - cena Papežské rady pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury
 • nizozemské vydání knihy Chci, abys byl (Ik wil dat jij bent)
 • Kniha I Want You To Be (Chci, abys byl) - zlatá medaile a titul americké Knihy roku v oboru filozofie (ALA - Asociace amerických knihoven)
 • Kniha I Want You To Be (Chci, abys byl) - první místo v oboru teologie (CPA - Asociace katolického tisku USA a Kanady)
 • Smetanova Litomyšl - zásadní aktuální i nadčasové kázání
 • studijní pobyt na University of Notre Dame (Indiana, USA) - 3 symposia na téma "znamení času"
 • III. Fórum dialogu - přednáška „Populismus v Evropě“ (projekce na plátně)
 • ČKA: Desetiletí duchovní obnovy - 30 let
 • ÚVN Praha - adventní seminář

2018

 • přednáška "Křesťané dnes: naše angažmá pro klidnou Evropu" na konferenci SAG (11.2.)
 • Ingolstadt: „Verständnisgrundlagen des Dialogs mit den Kirchen in Mittel- und Osteuropa“
 • Připomínka 70. výročí únorového puče 1948 a nuceného odchodu P. Josefa Toufara ze Zahrádky u Ledče nad Sázavou.
 • Praha, konference AFS: Xenofobie a odlišnost – tváří v tvář
 • Wien: „Europa – wohin? Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft“
 • CSPF: „Politická role univerzit“
 • Studentský Velehrad: „Akce a kontemplace - k teologii občanské zodpovědnosti“
 • Olomouc: Research Excellence Summit 2018: „Make the world think again“
 • Wroclaw: „Rozmluvy o svobodě“ - vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci
 • Časosběrný filmový dokument „Dialogy se světem“
 • Autobiografická kniha „To že byl život?“
 • Mönchengladbach: přednáška evropským biskupům (COMECE)
 • Zlatá medaile Univerzity Karlovy
 • Pracovní setkání v Kanadě
 • Smetanova Litomyšl, Růžový palouček
 • Brazílie, Curitiba - účast na projektu Nádvoří pohanů
 • Maďarsko, Budapest/Pannonhalma - "turné" s Anselmem Grünem
 • USA - CRVP
 • Malta - Resilience Conference
 • Vystoupení na meetingu “Friends of Together for Europe”
 • Portugalsko - přednášky, uvedení nové knihy, setkání se čtenáři
 • Brno, Tugendhat: Prolínání světů
 • ÚVN Praha - adventní seminář

2019

 • Série přednášek a besed k 50. výročí Jana Palacha
 • Setkání s papežem Františkem (iniciativa ProPopeFrancis)
 • Přednášky pro studenty a skauty: GJN Praha, VKH Olomouc, Trignis (SDB)
 • Přednášková cesta do Holandska (How to Deal with Misery?)
 • Podpora prezidentské kandidátky SR paní Zuzany Čaputové
 • Trogir - přednáška na výročním setkání pracovníků pro pastoraci Romů
 • Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu
 • Evropská pouť - Mariazell
 • Konference Evropského týmu pro katechezi (The European Equipe for Catechesis, EEC)
 • Smetanova Litomyšl - zásadní proslov na téma svobody
 • Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (Praha, 21.10.2019)
 • anglické vydání knihy From the Underground Church to Freedom
 • Tunis: zahájení výstavy fotografií „Sametová revoluce“
 • Medaile sv. Jiří ("za boj se zlem a vytrvalé konání dobra" - Krakov, 23.11.2019)
 • Německé vydání tří knižních titulů

2020

 • Boston College, MA - cyklus přednášek (27.1. - 24.2.)
 • Comeniusprijs (Naarden, 28.3. - odloženo)
 • Esej "Křesťanství v čase nemoci" publikována v mnoha jazycích po celém světě
 • Série video promluv "z prázdného kostela"
 • Polské a nizozemské vydání autobiografie
 • Kniha From the Underground Church to Freedom americkou Knihou roku v oboru náboženství
 • Smetanova Litomyšl

2021

 • Smetanova Litomyšl
 • Letní škola teologie - Dubrovník 2021
 • Absolventský Velehrad 2021
 • VI Kongres Nowej Ewangelizacji
 • mezinárodní konference Safeguarding God’s Children
 • Cena Prahy 1
 • Konference ČKA: Smysl kaplanské služby
 • Stredoeurópske fórum 2021: "Čomu veriť?"
 • Fórum dialogu 2021: "Role institucí v čase krize"
 • Cena biskupa Pieronka IN VERITATE
 • Intercultural and Interfaith Dialogue
 • 75 let Herder Korrespondenz
 • Hostem na EXPO 2020 v Dubaji
 • Čestným profesorem Mezinárodního institutu pro hermeneutiku
 • Cena Józefa Tischnera
 • Kniha: Odpoledne křesťanství
 • ČT: Přímý přenos Půlnoční mše
 • Setkání náboženských představitelů k připomínce obětí pandemie

2022

 • Nemůžeme mlčet - Setkání náboženských představitelů na podporu lidí na Ukrajině
 • Naarden: Cena J. A. Komenského 2020
 • Štrasburk: [Re]fonder la gouvernance
 • Gregoriana: Adamo, dove sei?
 • Gent: "Gewond christendom"
 • KU Leuven: The 7th Edward Schillebeeckx Lecture
 • Sevilla: International Symposion on Human Flourishing and Spirituality
 • Smetanova Litomyšl: Děkovná bohoslužba
 • Regina Apostolorum: 33 tezí o církvi v době změny epoch
 • Spolu proti nesnášenlivosti a strachu
 • ČKA: VIII. Fórum dialogu
 • NLN: Procitají andělé
 • Duchovní cvičení rakouské biskupské konference (St. Lambert)
 • Uvedení "Odpoledne křesťanství" v Itálii - Milano, Florencie, Řím

2023

 • Evropské synodální shromáždění - Praha, 6.2.
 • Anglické vydání Touch the Wounds (Dotkni se ran)
 • Konference v Lucembursku; březen
 • Přednášky v Polsku (Štětín, Varšava; duben)
 • Přednášky v Jižní Koreji (květen)
 • Ekumenické modlitební setkání v Evropském parlamentu (červen)
 • Konference Nexus (červen)
 • Jmenován čestným profesorem LSRS (červenec)
 • Přednášky v Karlsruhe a Stuttgartu (červenec)
 • Exercicie v arcidiecézi Lodž (září)
 • Zahájení XIII. LWF Assembly 2023 Krakow (září)
 • Stříbrná medaile předsedy Senátu PČR (září)
 • Řád T.G.M. (říjen)

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Kdyby svět byl bezchybný a dokonalý, sám by byl vlastně bohem. Pak by možná už ani nevzbuzoval otázky, které směřují za horizont již viditelného a dosažitelného. Právě zážitek bolesti znepokojuje naše srdce, probouzí v nás (řečeno s Augustinem) jakýsi svatý nepokoj, pudí hledat dál, od povrchu k hloubce.