T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Životopis

Životopis v datech

1948

 • 1. června narozen v Praze, syn PhDr. Miroslava Halíka, editora díla bratří Čapků, a Marie Halíkové, roz. Wimmerové

1961

 • v pořadu Čs. rozhlasu čte ze svých chlapeckých „husitských románů“

1965

 • absolvuje „Rozhlasovou univerzitu“ studií o postojích mladé generace
 • začíná se soukromým studiem filozofie a náboženství

1966

 • maturita na SVVŠ v Praze-Michli
 • příklon ke katolické církvi, první zpověď a první přijímání

1966-71

 • studium sociologie a filozofie na Filozofické fakultě UK v Praze, žák profesora Jana Patočky

1967

 • zakládá Diskusní klub na Filozofické fakultě UK, seznámení s Václavem Havlem
 • účastní se ekumenických seminářů v Jirchářích a v Uhřiněvsi

1968

 • aktivní účast ve studentském hnutí Pražského jara (předseda Akademického výboru studentů FF UK);
 • delegát na zakládajícím sjezdu Díla koncilové obnovy na Velehradě (květen 68)
 • zakládá s J. Němcem, J. Sokolem a L. Hejdánkem Ekumenické hnutí inteligence a studentstva a s dr. Neradovou klub křesťanských studentů Vigilie
 • červenec – prosinec: studijní pobyt ve Velké Británii (trimestr sociologie a filozofie náboženství na University of North Wales v Bangoru)

1969

 • organizuje rekviem za Jana Palacha
 • cesta do Rakouska (účast na mezinárodním a mezináboženském semináři) a do Itálie
 • s J. Němcem a J. Sokolem zakládá bytový filozofický seminář

1971

 • promoce v oboru sociologie, filozofie, vědy společenské
 • navazuje kontakt s podzemní církví a rozhoduje se pro kněžství

1972

 • první cena v celostátní soutěži studentských vědeckých prací filozofických fakult
 • 14.7. doktorská promoce (kvůli promoční řeči v Karolinu zákaz působení na VŠ)
 • vojenská služba (72/73)
 • zahajuje pod vedením P. Piťhy a V. Dvořáka systematickou přípravu na kněžské svěcení a pokračuje v tajném studiu teologie

1972-1975

 • podnikový sociolog v Chemoprojektu Praha

1975- 1984

 • psycholog na Institutu Ministerstva průmyslu (odchází na nátlak StB)

1976-77

 • Kurs pro instruktory sociálně-psychologického výcviku, Berlín (NDR), stává se průkopníkem kurzů psychologie komunikace a vedení lidí (manažerského výcviku) v Československu

1977

 • červen - tajné jáhenské svěcení v Erfurtu (NDR)
 • první výslechy a šikany ze strany StB

1978

 • 21.10. tajné kněžské svěcení v Erfurtu (NDR) biskupem H. Aufderbeckem

70./ 80. léta

 • aktivně se podílí na bytových seminářích (člen skupiny filozofů Kampademie - Akademie na Kampě; přednášky u J.Vodňanské), publikuje v samizdatu, vyučuje v tajných kurzech teologii, připravuje kandidáty tajného svěcení, účastní se tajných bytových přednášek zahraničních teologů v Praze (Metz, Küng, Kasper, Schönborn, Waldenfels, Virth, Valadier aj.) a podílí se i na jejich organizaci, pracuje v redakci podzemního časopisu pro otázky náboženství a psychoterapie

1982

 • stává se členem nejužšího kruhu poradců kardinála Tomáška a členem tajného poradního kruhu představitelů diecézí a řeholí (spolupracuje s O. Mádrem a J. Zvěřinou)

1984

 • ztráta zaměstnání na katedře psychologie Institutu Ministerstva průmyslu
 • atestace z klinické psychologie

1984 – 1990

 • psychoterapeut na Protialkoholním odd. Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice UK

1986-88

 • psychoterapeutický výcvik u doc. Skály (vedení bálintovských skupin)
 • s RNDr. S. Vasilukovou Rešlovou, CSc. přednášejí externě na 1. LF Praha lékařům o psychologických a etických otázkách medicíny a vedou kurzy výcviku komunikace lékaře s pacientem pro lékaře a studenty medicíny
 • absolvuje neveřejné kurzy zenové meditace pod vedením P. Enomyi Lassalle SJ v NDR
 • služební cesta do Moskvy

od Silvestra 1984

 • připravuje projekt Desetiletí duchovní obnovy národa, připravuje podklady kázání, pastýřských listů a otevřených dopisů kardinála Tomáška

1987

 • zahájeno Desetiletí duchovní obnovy národa
 • navazuje tajné kontakty s polskými biskupy a katolickými intelektuály a se zástupci komunity v Taize, v Praze setkání s Rogerem Schutzem, zakladatelem Taize, a Jeanem Vanierem, zakladatelem hnutí Archa

1988

 • v samizdatu publikuje studii o potřebě změnit vztah katolické církve k Husovi, stává se spoluzakladatelem a členem neoficiální skupiny teologů, filozofů a historiků, zabývajících se „Husovým případem“
 • přednáška ve Švýcarsku (první setkání s dalajlámou, s Ch. Schönbornem aj.), stává se členem Švýcarské psychoterapeutické společnosti a Švýcarské dasainsanalytické společnosti,
 • v samizdatu publikuje Sedm úvah o službě nemocným a trpícím
 • na psychoterapeutické konferenci ve Vídni setkání s Matkou Terezou z Kalkuty
 • služebně v Krakově

1989

 • provází kardinála Lustigera z Paříže a arcibiskupa Bevillaqu z Filadelfie při jejich návštěvě Prahy
 • 20.5. - programová řeč o Desetiletí duchovní obnovy v brněnské katedrále
 • pouť Paříž - Compostela
 • návštěva ekumenické komunity v Taize
 • cesta do Říma na svatořečení Anežky České (první osobní setkání s Janem Pavlem II.); promlouvá k 11 000 poutníků v aule Pavla VI. ve Vatikánu
 • během listopadových událostí přednáší stávkujícím studentům na různých fakultách UK a vystupuje na mítincích v pražských divadlech
 • prosinec - programové projevy na schůzích moravských a pražských kněží (Olomouc, Praha); o vánocích první veřejné bohoslužby

1990

 • 25.1. slavnostní „opožděná primice“ v Týnském chrámu
 • 1.2. nastupuje jako rektor kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze a jako odborný asistent CMBF v Litoměřicích (později na Katolické teologické fakultě UK v Praze)
 • s budoucími biskupy studijní cesta do Vídně, Salzburgu, Grazu, Mnichova a Lince (navázání kontaktů s německými a rakouskými biskupy)
 • v únoru a březnu na Státním sekretariátu ve Vatikánu připravuje první návštěvu papeže Jana Pavla II. v ČSFR; první setkání a rozhovory s kardinálem Ratzingerem v Římě
 • cesta do Řecka, návštěva pravoslavných mnichů na hoře Athos
 • zvolen prvním generálním sekretářem Sboru českých a moravských biskupů
 • přednáší na mezinárodní církevní konferenci v Ampleforth ve Velké Británii, seznámení s kardinálem Basilem Humem
 • kazatelem při kající pouti českých a moravských biskupů a kněží na Velehradě
 • přednáší na mezinárodním kongresu katolických žurnalistů v Innsbrucku
 • Janem Pavlem II. jmenován konzultorem Papežské rady pro dialog s nevěřícími
 • 8.12. poprvé zvolen prezidentem Křesťanské akademie Praha (později České křesťanské akademie)

1991

 • postgraduální studium teologie a religionistiky na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, přednáška v Institutu Jana Pavla II. na Papežské Lateránské univerzitě
 • přednáší na univerzitách v Cambridge a Salzburgu
 • první návštěva Jižní Ameriky (přednášky na univerzitách v Santiago de Chile a Val Paraiso)
 • členem redakční rady časopisů Il nuovo Areopago a redakčního kruhu čas. Il nuova Europa
 • na pozvání kardinála Huma se účastní ekumenických rozhovorů ve Windsdorském paláci ve Velké Británii
 • absolvuje kurs řízení a vedení lidí a práce s médii v Německu a Rakousku, organizovaný pro československé biskupy

1992

 • prohlášen Licenciátem teologie v oboru teologie náboženství na Papežské Lateránské univerzitě v Římě
 • účastní se zakládajícího kongresu Evropské společnosti pro katolickou teologii (později členem kuratoria)
 • konflikt s konzervativním vedením KTF UK, nucený odchod z fakulty
 • začíná přednášet na FSV UK
 • jmenován členem Vědecké rady Centra teoretických studií UK
 • habilitován pro obor sociologie na Fakultě sociálních věd UK
 • jmenován docentem UK v oboru sociologie
 • habilitace pro obor praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (Polsko)
 • duchovní cvičení s biskupy ve Svaté zemi
 • vydal knihu O přítomnou církev a společnost

1993

 • cesty do Paříže, Říma a Bonnu
 • provází kardinála Ratzingera při jeho návštěvě v Praze a moderuje jeho přednášku na KTF UK
 • studijní pobyt na univerzitě v Eichstättu
 • pouť se studenty do Compostely
 • v podzimním semestru začíná přednášet na Filozofické fakultě UK a Institutu základů vzdělanosti, docentem na Institutu filozofie a religionistiky
 • jmenován členem kuratoria Evropské společnosti pro katolickou teologii
 • vydal knížku Sedm úvah o službě nemocným a trpícím
 • vydání knihy v němčině (Du wirst der Anlitz der Erde erneueren)

1994

 • studijní a přednášková cesta po Indii a Nepálu, přednášky na univerzitě v Madrasu a v jezuitské koleji v Bombaji
 • stipendium „for future leaders“ Institutu lorda Actona: studijní a přednášková cesta po USA (přednáší jako host na Fordham University a na Enterprice Institute v New Yorku, Marquette University ve Wisconsinu, St.Charles Borromeo Seminary v Philadelphii, Calvin College v Grand Rapids aj.)
 • jmenován členem Vědecké rady Palackého univerzity v Olomouci
 • členem Národní čestné rady Roku rodiny
 • přednášky na Mnichovské univerzitě a na kongresech ve Varšavě a v Ženevě

1995

 • přednáší na John Carroll University v Clevelandu, USA
 • iniciuje mezinárodní sociologický výzkum religiozity v postkomunistických zemích středovýchodní Evropy ("Aufbruch")
 • s kardinálem Vlkem na ekumenických jednáních CEEC a KEK v Římě a v Assisi
 • přednáší na Vídeňské Akademii věd v panelové diskusi s kardinálem Königem a prof. J. B. Metzem
 • vydal knihu Víra a kultura

1996

 • pouť se studenty do Izraele
 • přednášky v Berlíně, Amsterdamu, v Palermu, v San Sebastian, v Caux a v Saarbrücken
 • kázání při Národní pouti na Velehradě
 • vychází kniha ve španělštině (Un proyecto de renovación espiritual)
 • členem "Minimafie" - s J.Vodňanskou, D.Fischerovou a V.Havlem

1997

 • jmenován profesorem Univerzity Karlovy
 • přednáší v Londýně, Grazu, San Sebastian, Freisingu a Ambergu
 • intenzivnější spolupráce s kruhem poradců prezidenta V. Havla
 • vydává knihu rozhovorů s J. Jandourkem Ptal jsem se cest
 • působí v ekumenické komisi pro studium života a díla Jana Husa
 • vyšla kniha v italštině (Mistica, anima della filosofia?)

1998

 • jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu
 • jmenován doživotním členem Görres Gesellschaft v Německu
 • druhá pouť se studenty do Izraele
 • účast na mezinárodní konferenci o pastoraci studentů v Římě
 • přednáší v Mohuči, San Sebastianu, v Štrasburku a v Drážďanech
 • prezident V. Havel jej v rozhlasových a televizních pořadech označí za jednoho ze svých možných nástupců v úřadu prezidenta ČR
 • studijní cesta do Japonska, pobyt v buddhistických klášterech na hoře Hiei a Koja, výstup na horu Fudji

1999

 • studijní cesta do Egypta, setkání s velkým muftim šejchem Tantavim na univerzitě Al Azhar a s představiteli koptské církve, výstup na horu Sinai
 • v Římě předkládá Janu Pavlu II. návrh mezinárodní konference o Husovi
 • spoluzakladatelem a mluvčím občanské iniciativy Impuls 99
 • hostujícím profesorem univerzity v Pitsburgu
 • husovská konference v Římě za účasti papeže i prezidenta Havla

2000

 • přednáší v Moskvě, Hannoveru, Freisingu, Berlíně a v Buenos Aires
 • druhá studijní cesta do Japonska
 • v Jordánsku zastupuje prezidenta Havla na konferenci, pořádané princem Hassanem
 • přednáší semestr na New York University Prague
 • cesty do Norska, Thajska a Austrálie

2001

 • přednášková cesta v USA, výroční přednáška na Calvin College, setkání s představiteli amerického Kongresu ve Washingtonu
 • v Berlíně veřejná debata s ministerským předsedou B. Vogelem o evropské integraci
 • přednáška v Řezně, Freiburgu a Pasově
 • s polárníkem J. Pavlíčkem a S. Vasilukovou Rešlovou absolvuje v Alpách výcvik pro polární expedici (výstup na horu Dachstein aj.)
 • v podzimním trimestru hostujícím profesorem na univerzitě v Oxfordu
 • přednáška na London University
 • vyšla kniha v polštině (Radzilem sie dróg)

2002

 • účastní se expedice do Antarktidy (výzkumu podmínek přežití v situaci extrémní fyzické a psychické zátěže) s J. Pavlíčkem, S. Vasilukovou Rešlovou a D. Havlovou
 • přednášky v Římě, Berlíně, Hannoveru, Düseldorfu, Mnichově, Münsteru, Lausanne, Londýně, Paříži, Varšavě, Krakově, Lublinu, Gdaňsku, Bayreuthu
 • poslední osobní rozhovor s papežem Janem Pavlem II.
 • na Vídeňské univerzitě slavnostní přednáška k zahájení akademického roku za přítomnosti kancléře Schüssela a kardinálů Königa a Schönborna
 • spolupracuje s Úřadem pro demokratické instituce a lidská práva OBSE jako expert pro otázky svobody náboženství
 • vydal knihu Co je bez chvění, není pevné
 • obdržel americkou Cenu tolerance (Andrew Elias Human Tolerance Award) „Za vynikající zásluhy o rozšíření hodnot tolerance a svobody ducha a myšlení“

2003

 • studijní cesta do Čínské republiky na Tajwanu (přednáška na univerzitě Tamkan)
 • přednáší v Bratislavě, Trnavě, Berlíně, Fuldě, Rohru
 • v podzimním semestru hostujícím profesorem univerzity v Cambridge
 • v ČR koná seriál přednášek ve spolupráci s nadací Ano pro Evropu
 • vydal knihu Oslovit Zachea
 • obdržel Cenu kardinála Königa za zásluhy o obhajobu lidských práv a duchovní svobody

2004

 • jmenován členem Poradního výboru expertů OBSE pro svobodu náboženství
 • přednášky ve Freiburgu, Mannheimu, Bambergu, Vídni, Udine, Lublinu (zahajovací přednáška prvního společného kongresu katolických univerzit USA, západní a středovýchodní Evropy), Krakově, Katovicích, Varšavě, Vídni, Aachen, Saarbrücken
 • jmenován farářem Akademické farnosti Praha
 • vydal knihu Vzýván i nevzýván
 • vyšla polsky kniha Co nie jest chwiejne, jest nietrwale

2005

 • přednáší v Bruselu, v Berlíně, Hnězdně
 • prestižní výroční přednáška na univerzitě v Cambridge (von Huegel lecture)
 • pracuje na TV seriálu „Prolínání světů“
 • studijní cesty do Maroka a Izraele
 • vydal knihu Noc zpovědníka
 • vyšlo v polštině Premowicz do Zacheusza

2006

 • dokončen osmnáctidílný televizní seriál „Prolínání světů“
 • cesty do Barmy a do Izraele
 • přednášky v Evropě (Paříži, Erfurtu aj.) Kanadě (na univerzitě s. Frazera ve Vancouveru)
 • obdržel Cenu za literaturu Literárního fondu ČR v oboru původní české literární tvorby za knihu Noc zpovědníka
 • společná meditace s tibetským dalajlámou v kostele Nejsv. Salvátora
 • cesta do USA (účast na premiérách her V. Havla v New Yorku)
 • jmenován členem celoevropské „Rady moudrých“ v Bruselu
 • vydal knihu Prolínání světů
 • vyšly knihy v poštině (Wzywany czy newzywany a Zacheuszu!)

2007

 • cesta do USA – uzavřena smlouva na anglické vydání dvou knih s nakladatelstvím Doubleday, rozhovory na Harvard University
 • v Římě na konferenci k 50. výročí Římských smluv, setkání s papežem Benediktem XVI.
 • převzal cenu polských knihkupců Fénix za nejlepší knihu zahraničního autora
 • v Senátu ČR převzal Cenu České společnosti pro vědy a umění (za literární, vědeckou a pedagogickou činnost)
 • přednášel na Evropské konferenci v Hnězdně
 • cesta do Turecka, rozhovory s muslimskými intelektuály
 • vydal knihu Vzdáleným nablízku
 • vyšla kniha v polštině (Noc spowednika)

2008

 • přednáška v Evropském parlamentu v Bruselu na zahájení Roku mezikulturního a mezináboženského dialogu
 • vystoupení v Radě Evropy ve Štrasburku
 • Benediktem XVI. jmenován monsignorem (čestným prelátem Jeho Svatosti)
 • přednášky na univerzitě v San Sebastian (Španělsko)
 • cesta do Izraele
 • přednášky v Polsku (Katovice, Lublin, Krakov, Varšava)
 • Paříž - oponentem na doktorském řízení na Sorboně
 • vydal knihu Dotkni se ran
 • vyšla kniha Blizu pola: Molk na Antarktiki, Društvo Apokalypsa, Lublaň

2009

 • dostal Cenu Právo a spravedlnost
 • přednášky na křesťansko-židovské konferenci v Krakově
 • prezentace knihy Patience with God v hlavním sídle OSN v New Yorku
 • prestižní výroční přednáška na Harvard University
 • přednáška na velvyslanectví ČR ve Washingtonu
 • přednáška v prezidentském paláci Bellevue v Berlíně, setkání s prezidentem Köhlerem
 • přednáška v Kolíně n. Rýnem (konference Charity)
 • vydal knihu Stromu zbývá naděje
 • vydal bibliofilii Úvahy na prahu tisíciletí, nakl. Bonaventura, Praha (dostala Cenu města Havl. Brod za nejkrásnější knižní publikaci)
 • vyšla kniha Patience with God (Doubleday, New York – London – Sydney)
 • vyšla kniha Cierpliwosc wobec Boga, WAM, Krakov 2009

2010

 • přednášel na Dnech Jozefa Tischnera v Krakově, přednášel ve Varšavě
 • účast na konferenci o sociální nauce církve v Oxfordu
 • přednáška na konferenci v Mnichově
 • přednášel na mezinárodní konferenci v Krakově
 • vyšla kniha Dotknij ran, Znak, Krakow 201
 • vyšla kniha A gyóntató éjszakája (Noc zpovědníka), Kairosz, Budapest 2010
 • Na návrh Amerického katolického knižního klubu byla kniha Patience with God, vydaná 2009 nakladatelstvím Doubleday vyhlášena knihou měsíce
 • vyšla kniha Drzewo ma jeszcze nadzieje, Znak, Krakov 2010
 • vyšla kniha Geduld mit Gott, Herder, Freiburg - Wien 2010
 • vyšla kniha Divadlo pro anděly, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010
 • byla mu udělena Cena Romano Guardiniho v Mnichově (laudatio ministr Schwarzenberg)

2011

 • v synagoze ve Varšavě převzal Čestný titul člověk smíření od Společnosti křesťanů a Židů
 • přednášel ve Varšavě s A. Michnikem při uvedení knihy Benedikta XVI.
 • přednášel v Erfurtu
 • přednášel na křesťanko-židovsko-muslimském semináři v Praze
 • na Valné hromadě ČKA zvolen opět prezidentem ČKA na dalších 6 let
 • na Katolické akademii v Berlíně uváděl knihu Geduld mit Gott
 • natočil sérii pořadů o svých knihách pro TV Noe
 • přednášky pro manažery v Praze a pro psychoterapeuty ve VUP Bohnice
 • na ČKA přednášel při večeru „Dialog křesťanů a Židů“ s arc. Dukou a arc. Muszynskim
 • v Berlíně přednášel s kardinálem Marxem na Guardini Stiftung
 • přednášel v Senátu ČR na téma Právní kultura a biosféra demokracie
 • přednášel na VŠE v Praze na téma Náboženství a politika
 • přednášel na setkání Post bellum v Praze
 • přednášel v Krakově na konferenci o C. Miloszovi s Johnem Grayem
 • přednášel ve Vídni
 • přednášel v Kolíně n. Rýnem, v Münsteru a v klášteře Frensweg
 • přednášel v Austrálii na Newman College, na Katolické teolog.fakultě v Melbourne a na protestantské Teolog.fakultě v Sydney
 • navštívil Eyer Rock (Uluru) v Austrálii
 • ve Vídni zahájil spolupráci s výzkumným týmem pod vedením Ch. Taylora J. Casanovy, přednášel s D. Hervie-Leger, John Milbankem
 • na Katolické akademii v Berlíně účast na semináři a slavnostní přednáška na ukončení Akademického roku
 • slavná mše sv. na Smetanově Litomyšli
 • kazatelem na primici P. Baláta v Čejkovicích
 • Vídeň - na kongresu Evropské společnosti pro katol. teologii převzal Cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu 2009-10
 • JIŽNÍ AFRIKA -přednáška na mezinárodní konferenci v Johannesburgu, v Sowetu navštívil dům N. Mandely, navštívil Table Mountain, Cape Point a Pilanesburg Park
 • přednáška v Cape Town
 • přednáška na konferenci Forum 2000
 • přednáška na Union St. v Saarbrücken
 • promluva na setkání nadace Paměť národa
 • uvedení knihy V. Boštíka v Galerii Z. Sklenáře
 • Zvěřinovy dny v Jihlavě, přednáška s arcibiskupem Bezákem
 • přednášky v Jáchymově, Karlových Varech a v gymnásiu Ostrově
 • přednáška v Praze na Keplerově gymnásiu a v Galerii Doxy
 • přednášky v Čes. Budějovicích a v Hradci Králové
 • přednáška Etika a komunikace na konferenci pro lékaře v Praze
 • přednáška na FSV MU v Brně
 • slavnostní přednáška na Sekretariátu Německé biskupské konference v Bonnu k narozeninám generálního sekretáře P. Langendörfera SJ
 • přednáška na konferenci gymnásií na VŠE v Praze a na gymnásiu E. Krásnohorské
 • rekviem za V. Havla u Nejsv. Salvátora
 • vyšla kniha Smířená různost, Portál, Praha
 • vyšla kniha Úvahy na prahu tisíciletí, Nakladatelství Lidové noviny, Praha
 • vyšla kniha Night of the Confessor. Doubleday, New York – London
 • vyšla kniha Teatr dla aniolow, Znak, Krakow
 • vyšla kniha Nič zpovidnika, Misioner, Lviv

2012

 • natáčení pořadu TV Kořeny rodu
 • kázání a přednáška v sboru Církve bratrské v Praze
 • rozhovory pro rádio v USA a Rádio Kanada
 • odmítl nabídku kandidovat na prezidenta ČR
 • večer na památku V. Havla v Litomyšli
 • přednáška u dominikánů v Düsseldorfu
 • pouť se studenty do Izralele
 • seminář pro manažery v Praze
 • přednáška o V. Havlovi pro pražský diplomatický sbor
 • v Národ. muzeu v Praze přednáška o zahraničních cestách
 • München - celodenní seminář pro kněze z celého Bavorska
 • na Polském velvyslanectví převzal Rytířský kříž řádu za zásluhy od polského presidenta
 • přednáška na konferenci v Hnězdně , setkání s prezidentem Komorowskim
 • v Trieru přednáška pro rektory seminářů a seminaristy z celého Německa na pouti k „Heiliger Rock“, rozhovory s biskupem Ackermannem a s podprefektem Kongregace pro nauku víry
 • v Řezně setkání v Hochschulgemiende, kázání na mši a přednáška v Katol. akademii
 • Varšava - u dominikánů přednáška s ex-premiérem Mazowieckim a nunciem Megliore
 • Varšava – přednáška na Univerzitě kard. Wyszinskiego má předn. „Víra nevěřících“ s prefektem papežského domu Gyertychem OP ; setkání s kardinálem Nyczem
 • Berlín – prezentace němec. vydání knížky Noc zpovědníka
 • Studentský Velehrad, zahajovací mše a přednáška
 • přednášky v Malých Svatoňovicích a v Železném Brodě, poutní mše
 • cesta do Švýcarska
 • slavnostní mše na Smetanově Litomyšl i
 • přednáška v Kolíně n. Rýnem a ve Freisingu, tisková konference a arc. Zölitschem
 • Ukrajina – přednášky na Katolické univerzitě a na Národní univerzitě ve Lvově, uvedení ukrajinských vydání knih na Knižním festivalu ve Lvově, mše a kázání v katedrále v Termopoli
 • Ariccia u Říma, přednáška pro cca 200 sester řádu Notre Dame z celého světa
 • Řím – přednášky na papežské univerzitě Angelicum pro studenty z Východní Evropy
 • Návštěva ve Vatikánu na Papežské akademii společenských věd
 • Lublin - přednáška na Kongresu křesťanské kultury, vystoupení u dominikánů, večeře s E. Weigelem, prof. Z. Baumannem
 • Rekviem za prof. Petruska
 • Forum 2000, přednáška Média jako náboženství
 • přednáška na Metropolitní univerzitě v Praze
 • Graz - přednáška pro Hochschulgemeinde
 • Slovinsko - setkání s arcib. Stressem, uvedení mé knihy a přednáška na konferenci na Teologické fakultě v Lublani (Kultura strahu, 9.XI.)
 • Rakousko - přednáška v Tainachu
 • Graz – kázání v katedrále, setkání s biskupem Kapellari
 • Dresden - přednáška o ateismu
 • přednáška v v Senátu ČR pro spolek Akademiků-Židů
 • předáška pro Keplerovo gymnásium
 • kázání v evangelickém kostele u sv. Martina ve zdi
 • přednáška v Hamburgu; rozhovor pro Herder Korspondenz
 • přednáška na univerzitě v Osnabrücku
 • USA - konference na National Catholic University a přednáška na Catholic Information Center ve Washingtonu
 • přednáška pro diplomaty na českém velvysl. ve Washingtonu, setkání s krajany
 • přednáška v Národním domě v New Yorku
 • vyšla kniha Chci, abys byl, Nakladatelství Lidové noviny, Praha
 • vyšla kniha Nachtgedanken eines Beichtvaters, Herder Verlag Freiburg –Wien,
 • vyšla kniha Przenikanie Swiatow, Ks. sw. Jacka, Katovice 2
 • vyšla kniha Vicino ai lontani, Libreria editrice Vaticana, Vatican
 • vyšla kniha Terpelivist iz Bogom, Svicado, LVIV 2012

2013

 • německé vydání knihy Dotkni se ran
 • portugalské vydání knihy Vzdáleným nablízku
 • italské vydání knihy Noc zpovědníka
 • polské vydání knihy Smířená různost
 • Forum 2000: panelová diskuse s Dalajlámou, s C. Ganem a Ch. Guanchengem
 • slavnostní přednáška na Georgtown University, panelová diskuse s Madlein Albrightovou a Z. Brzezynskim
 • Mnichov: zahajovací přednáška konference „Spiritual Care – interreligiös“
 • Münster: slavnostní přednáška pro seminaristy na pozvání biskupa Genna
 • Rostock: přednášky pro kněze na Pastorální konferenci na pozvání biskupa Werbse
 • přednáška pro kněze diecéze Paderborn na pozvání arcibiskupa Beckera
 • Miláno: Generální shromáždění osobností evropské kultury, vědy a umění

2014

 • celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou (oznámeno 13.3., slavnostní ceremoniál 14.5., Londýn)
 • Přednášky pro kněze diecéze Essen - na pozvání biskupa Overbecka
 • Saint Andrew (Scotland): Přednáška "Can the Story of Easter Continue in Us?"
 • Regensburg: Přednášky na 99. katolických dnech
 • Würzburg: Přednáška pro biskupy a kněze diecéze
 • Oxford: přednáška Homo sovieticus, Havel and Pope John Paul II
 • čestný doktorát teologie univerzity v Erfurtu (slavnostní ceremoniál 13.11.)
 • kniha Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998
 • polské vydání knihy Chci, abys byl
 • španělské, francouzské a turecké vydání knihy Vzdáleným nablízku
 • portugalské vydání knihy Noc zpovědníka
 • templetonovská přednáška na výročním zasedání American Academy of Religion (San Diego, CA)

2015

 • vystoupení na konferenci "Renewing the Church in a Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic Vision" (Gregoriana, 5.3.)
 • německé vydání knihy Chci, abys byl
 • portugalské vydání knihy Dotkni se ran
 • přednáška v Castel Gandolfo
 • studijní pobyt na University of Notre Dame (Indiana, USA)
 • přednášky na Georgetown University a Woodrow Wilson International Center
 • Templeton Colloquium: Afternoon of Christianity
 • jmenován víceprezidentem mezinárodní vědecké rady (Council for Research in Values and Philosophy) ve Washingtonu
 • přednášky na konferencích v Římě
 • I. Fórum dialogu - přednáška a panelová diskuse

2016

 • čínské vydání knihy Vzdáleným nablízku
 • portugalské vydání knihy Chci, abys byl
 • nizozemské vydání knihy Noc zpovědníka
 • Brusel: přednáška evropským biskupům (COMECE)
 • AGORA: "Návrat náboženství - naděje, nebo hrozba?"
 • Nizozemsko: přednášky v Haagu a Tilburgu
 • Mše sv. za oběti čínského komunistického režimu
 • Bratislava: symposium "Postsekulární společnost"
 • Studentský Velehrad: "Návrat náboženství a střet civilizací"
 • Portugalsko: Přednášky a setkání se čtenáři (Porto - Braga - Coimbra - Lisboa)
 • FF UK: Mezinár. seminář: "Ateismus a temná noc víry"
 • Ž. Brod: Přednáška "Odpovědnost za morální klima společnosti"
 • podpora Kroměřížské výzvy
 • Diskuse "Soužití křesťanů a muslimů v budoucí Evropě"
 • Německo: Katholikentag 2016
 • Č. Budějovice: Hovory o nás
 • zahájení činnosti Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
 • čestný doktorát University of Oxford (slavnostní ceremoniál 22.6., Oxford)
 • Litomyšl: Nové umění ve starém kostele
 • přednáškový pobyt v Austrálii (Melbourne, Sydney, Brisbane)
 • besedy se čtenáři ve Vietnamu a Hongkongu
 • německé vydání knihy Gott los werden? (s Anselmem Grünem)
 • Německo: besedy se čtenáři (Berlin, Frankfurt, Mnichov, ...)
 • anglické vydání knihy Chci, abys byl
 • práce na templetonském projektu "The Future of Religious Faith from Central Eastern European Perspective"
 • Forum 2000 - debata s Jeho Svatostí dalajlamou
 • Frankfurt (SRN) - aktivní účast na knižním veletrhu
 • polské vydání souboru 40 kázání
 • korejské vydání knihy Vzdáleným nablízku / Trpělivost s Bohem
 • brazilské vydání knih Noc zpovědníka a Dotkni se ran
 • II. Fórum dialogu - přednáška a panelová diskuse
 • aktivní účast na oslavách 17.XI.
 • Polsko (KIK Varšava) - ocenění Pontifici
 • Erfurt (SRN) - přednáška "Den Unglauben umarmen"
 • Brno - diskusní večer s prof. Sokolem, přednáška "Náboženství a globalizace"
 • ÚVN Praha - adventní seminář
 • IKDP Praha - diskusní večer s ekonomem PhDr. Tomášem Sedláčkem

2017

 • na Valné hromadě ČKA zvolen opět prezidentem ČKA na dalších 6 let (28.1.)
 • Angola - setkání předních afrických a evropských katolických teologů
 • CSPF Praha - workshop "Post-Truth, Populism, Prejudice: Europe’s values in crisis ?"
 • VŠE Praha - přednáška "Náboženství a politika"
 • KCMT Praha - zásadní přednáška "Potřebuje současné křesťanství reformovat?"
 • portugalské vydání knihy Svět bez Boha (O Abandono de Deus)
 • Litomyšl: Svět na rozcestí
 • USA - přednášková cesta (NY, Boston, Harvard)
 • Ž. Brod: Přednáška "Papež František - křesťanství pro budoucnost?"
 • kniha Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti (s Anselmem Grünem) české + polské vydání (připravuje se řada jazykových mutací)
 • Per artem ad Deum (Uměním k Bohu) - cena Papežské rady pro kulturu za vynikající zásluhy v oblasti kultury
 • nizozemské vydání knihy Chci, abys byl (Ik wil dat jij bent)
 • Kniha I Want You To Be (Chci, abys byl) - zlatá medaile a titul americké Knihy roku v oboru filozofie (ALA - Asociace amerických knihoven)
 • Kniha I Want You To Be (Chci, abys byl) - první místo v oboru teologie (CPA - Asociace katolického tisku USA a Kanady)
 • Smetanova Litomyšl - zásadní aktuální i nadčasové kázání
 • studijní pobyt na University of Notre Dame (Indiana, USA) - 3 symposia na téma "znamení času"
 • III. Fórum dialogu - přednáška „Populismus v Evropě“ (projekce na plátně)
 • ČKA: Desetiletí duchovní obnovy - 30 let
 • ÚVN Praha - adventní seminář

2018

 • přednáška "Křesťané dnes: naše angažmá pro klidnou Evropu" na konferenci SAG (11.2.)
 • Ingolstadt: „Verständnisgrundlagen des Dialogs mit den Kirchen in Mittel- und Osteuropa“
 • Připomínka 70. výročí únorového puče 1948 a nuceného odchodu P. Josefa Toufara ze Zahrádky u Ledče nad Sázavou.
 • Praha, konference AFS: Xenofobie a odlišnost – tváří v tvář
 • Wien: „Europa – wohin? Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft“
 • CSPF: „Politická role univerzit“
 • Studentský Velehrad: „Akce a kontemplace - k teologii občanské zodpovědnosti“
 • Olomouc: Research Excellence Summit 2018: „Make the world think again“
 • Wroclaw: „Rozmluvy o svobodě“ - vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci
 • Časosběrný filmový dokument „Dialogy se světem“
 • Autobiografická kniha „To že byl život?“
 • Mönchengladbach: přednáška evropským biskupům (COMECE)
 • Zlatá medaile Univerzity Karlovy
 • Pracovní setkání v Kanadě
 • Smetanova Litomyšl, Růžový palouček
 • Brazílie, Curitiba - účast na projektu Nádvoří pohanů
 • Maďarsko, Budapest/Pannonhalma - "turné" s Anselmem Grünem
 • USA - CRVP
 • Malta - Resilience Conference
 • Vystoupení na meetingu “Friends of Together for Europe”
 • Portugalsko - přednášky, uvedení nové knihy, setkání se čtenáři
 • Brno, Tugendhat: Prolínání světů
 • ÚVN Praha - adventní seminář

2019

 • Série přednášek a besed k 50. výročí Jana Palacha
 • Setkání s papežem Františkem (iniciativa ProPopeFrancis)
 • Přednášky pro studenty a skauty: GJN Praha, VKH Olomouc, Trignis (SDB)
 • Přednášková cesta do Holandska (How to Deal with Misery?)
 • Podpora prezidentské kandidátky SR paní Zuzany Čaputové
 • Trogir - přednáška na výročním setkání pracovníků pro pastoraci Romů
 • Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu
 • Evropská pouť - Mariazell
 • Konference Evropského týmu pro katechezi (The European Equipe for Catechesis, EEC)
 • Smetanova Litomyšl - zásadní proslov na téma svobody
 • Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (Praha, 21.10.2019)
 • anglické vydání knihy From the Underground Church to Freedom
 • Tunis: zahájení výstavy fotografií „Sametová revoluce“
 • Medaile sv. Jiří ("za boj se zlem a vytrvalé konání dobra" - Krakov, 23.11.2019)
 • Německé vydání tří knižních titulů

2020

 • Boston College, MA - cyklus přednášek (27.1. - 24.2.)
 • Comeniusprijs (Naarden, 28.3. - odloženo)
 • Esej "Křesťanství v čase nemoci" publikována v mnoha jazycích po celém světě
 • Série video promluv "z prázdného kostela"
 • Polské a nizozemské vydání autobiografie
 • Kniha From the Underground Church to Freedom americkou Knihou roku v oboru náboženství
 • Smetanova Litomyšl

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh negarantuje bezbolestný průběh ani oslnivý úspěch věci, kterou po nás žádá; pouze slibuje: Budu s tebou. Budu s tebou i v temných nocích na této cestě, tak jako jsem byl s Jákobem: někdy tě posílím spánkem plným prorockých snů, jindy budu s tebou zápasit jako tenkrát na břehu říčky Jabok. Budu s tebou jako s Abrahamem ve zlomové chvíli strašné zkoušky na hoře Moria, budu tebou jako s vyčerpaným Elijášem na poušti, když jsem mu poslal výzvu, aby pokračoval v pouti, ale i chléb k posilnění na cestu.