T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)

Velké části Brňanů se při jméně Halík vybaví váš jmenovec Libor Halík, který už dlouhá léta hlasitě protestuje proti potratům před brněnskou porodnicí na Obilním trhu. Co na jeho počínání říkáte?

Jeho demonstrativní prozpěvování před porodnicí asi těžko zachránilo nějaký nenarozený život, je to spíš kontraproduktivní sebepředvádění. Lepší by bylo, kdyby se pokusil ženám v kritických situacích nějak pomáhat, aby mohly své děti dát třeba k adopci, nebo aby o ně bylo lépe postaráno, když se rozhodnou zůstat svobodnými matkami. Konkrétní pomoc je křesťanštější než demonstrace a odsuzující zdvižený prst. Ti, kteří cítí odpovědnost za morální stav dnešního lidstva, by se měli snažit hledat s odborníky konstruktivní řešení těch problémů. A neměli bychom ulpívat jen na tématech, souvisejících se sexualitou. Vážné etické problémy přináší také oblast lékařských objevů, zejména genová manipulace, úloha médií, neměli bychom zapomínat na etiku politiky a hospodářství, vztahy mezi generacemi apod.

A jak se vyrovnat s menšinovými kulturami? V Brně je například početná muslimská komunita. Považujete islám jako náboženství za hrozbu?

Každé náboženství může být využito k dobrému i ke zlému.V dějinách islámu jsou mnohá staletí, kdy z této kultury vycházely velice pozitivní podněty. A k zneužití náboženství docházelo i minulosti i v křesťanství, jak všichni dobře víme. Křesťané, Židé a muslimové věří v jednoho a téhož Boha (to výslovně říká i Korán). Pokud někdo neví, že Alláh je prostě arabský výraz pro Boha a myslí si, že Alláh je nějaký „zvláštní Bůh muslimů“, svědčí o to o jeho nevzdělanosti. Dokonce označení Boha v aramejštině, kterou mluvil Ježíš, je slovu Alláh velice podobné.

Jak se tedy díváte na odpor některých lidí proti tomu, aby v Brně vyrostla nová, větší mešita, která by na rozdíl od té dnešní mohla mít i minaret?

Nevím, proč bych měl protestovat proti minaretům a mešitám a omezovat právo muslimů na náboženskou svobodu, pokud tato komunita prokáže, že opravdu další svatyni potřebuje a bude ji používat v souladu s naším právním řádem. Málokdo asi ví, že například svatého Františka z Assisi velmi okouzlily jak minarety, tak pravidelné modlitby, které se z nich ozývají. Díky tomu pak františkáni v Evropě zavedli pravidelné zvonění, které lidi třikrát denně vyzývalo k modlitbě Anděl Páně. Podobně růženec „odkoukali“ křesťané při křižáckých taženích od muslimů. Z toho je vidět, že ta náboženství se mohou v lecčems vzájemně inspirovat.

Islám však v mnoha lidech vyvolává obavy z teroristických útoků. Co se s tím dá dělat?

Každá společnost má samozřejmě právo kontrolovat, zda náboženské instituce opravdu slouží svému účelu a nejsou školou politické agitace, jak se v některých případech v zahraničí stalo. Myslím si, že velmi moudře to řeší například Německo. Stát tam platí i muslimské duchovní, kteří však musí umět dobře německy a musí mít vysokoškolské vzdělání. Podle mého je také fér připomínat muslimům, že jestliže západní křesťanský svět jim umožňuje náboženskou svobodu, něco podobného by tedy mělo platit i pro křesťany ve všech muslimských zemích.

Jaký ve Vás zanechala dojem zářijová návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice?

Překvapila mě pozitivní odezva a zájem lidí o tuto návštěvu. Já jsem většinu času strávil v televizním studiu s Václavem Moravcem, které vysílalo a komentovalo dění kolem papeže. Ukázalo se, že dosud žádný jiný pořad v televizi nevyvolal takové množství pozitivních ohlasů, jako právě tyto přenosy. Přišel také rekordní počet dotazů, což svědčí o tom, že lidé se o papeže a jeho poselství opravdu zajímali. V tu chvíli jsem si také uvědomil, jak je důležité, že máme více televizních stanic. Lidé, které papežská návštěva nezajímala, se mohli nerušeně dívat na krváky a slaďáky na komerčních stanicích a ti, které zaujala, ji mohli sledovat se zasvěcenými komentáři.

Na jižní Moravě má katolická církev poměrně silnou pozici. Čím je to podle vás způsobeno?

Postavení katolické církve na jižní Moravě má především socio–kulturní důvody. V každém náboženství jsou vždy dvě varianty. Ta lidová je hodně opřena o tradici, ta druhá stojí spíše na individuálním přemýšlení o víře. Díky tomu, že se na jižní Moravě udržela tradiční kultura více, než například ve velkoměstech nebo průmyslových oblastech, zůstal tu i typ té lidové víry.

A udrží si zde církev své postavení i v budoucnu?

Obávám se, že tradiční lidová religiozita bude slábnout v rytmu změn venkovského prostředí. To však zdaleka neznamená, že musí ustupovat víra jako taková. V této souvislosti považuji za velmi podstatné jedno z papežových sdělení při jeho návštěvě. Je přesvědčen, že v naší části Evropy nebude církev záležitostí většiny, avšak že má být „tvořivou menšinou“. To by si měli zejména naši biskupové a kněží napsat na svůj psací stůl. Není totiž možné se tvářit, že náboženství bude neustále automaticky předávané „dědictví otců“. Má-li totiž víra v obstát v dnešní době, musí se stát osobní, promyšlenou „vírou synů a dcer“.

Je pro lidi, kteří nejsou věřící, důležité znát Bibli?

Jestliže člověk nezná Bibli, tak je cizincem ve své vlastní kultuře. Bible není ideologická učebnice, ale kniha příběhů, jejichž hlavní poselství je určeno pro dospělé. Není jistě nic špatného na tom, když se s Biblí seznamují děti, které tyto příběhy vnímají poeticky jako pohádky. Když pak dorůstají, je třeba je zasvětit do dospělého zacházení s Biblí. Tedy vysvětlil jim, že Bible se vyjadřuje symbolickým jazykem, že jsou v ní různé literární druhy apod. Protože pokud zůstanou u toho dětského a dětinsky doslovného chápání, tak vyvstanou zbytečné a falešné problémy mezi biblickým a vědeckým pohledem na svět. Bibli je zkrátka třeba různě číst v různém věku.

Mělo by se tedy náboženství učit i ve školách? Nebo je možné nahradit ho „bezejmennou“ etickou výchovou?

Výchova k etickému jednání je velký problém. Učíme-li se etickým pravidlům, musíme se samozřejmě seznámit s křesťanským kontextem, protože naše civilizace má hluboké křesťanské kořeny. Při „vyučování náboženství“ je však třeba rozlišit „katechismus“, přípravu na život v církvi, od obecného seznámení s náboženstvím. Katecheze je podle mého názoru spíše záležitostí rodiny nebo farního společenství. Avšak překonat „náboženský analfabetismus“ české společnosti a učit porozumět náboženským kulturám dnešního světa by mělo být přirozenou součástí školního vzdělání. Učitel takového předmětu by neměl být „nábožensky amuzikální“ , ale měl by být schopen učit přistupovat s respektem i k věřícím jiných náboženství, než je jeho vlastní.

Na blíží se Vánoce se nyní připravují nejen křesťané. Málokdo z nevěřících lidí však tuší, že křesťanská víra považuje za důležitější Velikonoce. Čím jsou oba ty svátky důležité?

Pro věřící křesťany jsou Velikonoce a Vánoce nejen připomenutím Ježíšova narození a smrti. Jsou to oslavy vtělení a vykoupení, dvou centrálních tajemství křesťanské víry. Ta říká, že Ježíš se narodil zejména proto, aby přinesl na kříži oběť pro lidstvo a aby zvítězil nad smrtí. Vánoční téma vtělení je tak vlastně předpokladem pro velikonoční drama, kterým vrcholí Ježíšovo poslání na zemi.

Čeká vás letos vánoční kázání?

Mám jich před sebou celý cyklus, protože pro křesťany trvají svátky až do první neděle po šestém lednu. To klíčové je však bezpochyby kázání na Půlnoční, kde člověk musí oslovit celou řadu lidí, kteří normálně do kostela nechodí. Těm bych rád srozumitelným způsobem vysvětlil větu z Janova evangelia, že Slovo se stalo tělem a Boží syn na sebe vzal lidskou přirozenost. To je také pro nás výzvou, umět brát i své lidství jako dar a zároveň jako náročný úkol – i my se máme neustále více „stávat lidmi“.

Jak se díváte na lidi, kteří nejdou do kostela „jak je rok dlouhý“, ale vypraví se na Půlnoční?

U nás je to trochu atypické: Zatímco mnohé kostely v Čechách zejí během roku prázdnotou a na Půlnoční se naplní, náš velký kostel u Karlova mostu je naštěstí zcela naplněn každou neděli. I tak však na Vánoce přicházejí jiní lidé. Většina pravidelných návštěvníků naší akademické farnosti jsou totiž studenti, kteří jedou na svátky domů. A místo nich zas přijdou ti, kteří do kostela běžně nechodí.

Jak se k nim chováte?

Vždy s úsměvem pozoruji, jak se změní jejich obličeje, pokud se mi je podaří oslovit. Třeba už tím, že jim u vchodu do kostela přivítám podáním ruky a podívám se jim do očí. V tu chvíli jsou najednou odzbrojeni i ti, kteří třeba přicházejí trošku podnapilí a v kostele by vyrušovali. A když k nim člověk lidsky přesvědčivě promluví, pak i lidé, kteří se na mši dívají s odstupem, najednou zpozorní a začnou skutečně naslouchat a zamyslí se.

Vítat věřící podáním ruky není u katolíků obvyklé.

Je pravda, že v našich končinách je to zvykem spíše u evangelíků, kde se takto faráři s věřícími obvykle loučí. V anglosaském světě, zejména v Americe, je to však běžné i u katolíků. Já od tohoto zvyku teď z hygienických důvodů většinou ustupuji, ale v minulosti jsem to dělal pravidelně, zejména však na Vánoce.

Jak vzpomínáte na Vánoce v době svého dětství?

Nevyrůstal jsem sice ve věřící rodině, přesto naše rodinné klima bylo prosyceno láskou a kulturou. Vánoce jsme slavili velmi krásně. Vzpomínám si, že jsem jako dítě na Štědrý den jezdíval za svým otcem, který pracoval v Národní knihovně v Klementinu. Pak jsme se spolu šli podívat na jesličky do tamního kostela Nejsvětějšího Salvátora. Asi bych se tehdy divil, kdyby mi někdo řekl, že za půl století to bude moje působiště. (smích) No a pak jsme šli s tatínkem na oběd do nějaké staropražské hospůdky, zatímco maminka doma připravovala vánoční tabuli. A my jsme s tatínkem hovořili jako dva dospělí chlapi, na což strašně rád vzpomínám.

Pamatujete si ještě, co jste si tehdy přál pod stromeček?

Jako dorůstající chlapec jsem byl velký obdivovatel husitství, takže si vzpomínám, jak jsem se jednou celé měsíce těšil na jednu krásnou knihu o Husovi.

A kdy a jak jste přišel na to, že dárky nenosí Ježíšek?

Tak téhle otázce nerozumím. Vám, paní redaktorko, dárky nenosí Ježíšek? Tak to jste asi nebyla hodná! Mně dárky stále nosí Ježíšek. Já jsem sice celkem záhy pochopil, že Ježíšek nemůže stihnout obdarovat všechny fyzicky, takže to musí delegovat na moje rodiče a později na moje přátele. Ale je mi zcela jasné, že kdyby se Ježíš nenarodil, tak nikdo, ani ten největší ateista, na Vánoce nic nedostane.

(otištěno ve zkrácené a neautorizované verzi v čas. Rovnost v prosinci 2009)

Rozhovory

TOHLE PŘESAHUJE MOŽNOSTI SLOV (prosinec 2023)
.
LIDI, PROBOHA, ZASTAVTE SE, VZPAMATUJTE SE,... (listopad 2023)
.
ROZHOVOR K OCENĚNÍ ŘÁDEM T. G. MASARYKA (říjen 2023)
.
NEVÍM, JESTLI BYCH ZPRÁVU O PUTINOVĚ SMRTI PŘIJAL S RADOSTÍ, ALE S ÚLEVOU ANO (květen 2022)
.
RUSKO ROZUMÍ JEN ŘEČI SÍLY. JE V ZÁJMU CELÉHO SVOBODNÉHO SVĚTA HO ZASTAVIT (květen 2022)
.
PALACHŮV ČIN SE STAL TRVALÝM ZÁVAZKEM NEKOLABOROVAT (leden 2022)
.
ROZHOVOR PRO SME (prosinec 2021)
.
ROZHOVOR PRO TÝŽDEŇ.SK (duben 2021)
.
NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)
.
TRUTH IS GREATER THAN POWER (June 2020)
.
CÍRKEV SE MUSÍ ZMĚNIT (duben 2020)
.
NADĚJE V NEMOCNÉM SVĚTĚ (březen 2020)
.
CESTOU DO BOSTONU (leden 2020)
.
ODMÍTÁM DÉMONIZOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ, CÍRKEV MÁ SAMA KOSTLIVCE VE SKŘÍNI (září 2019)
.
CÍRKEV JE JAKO NĚMECKO PO HOLOCAUSTU (březen 2019)
.
ČAPUTOVÉ JSEM SE OMLUVIL ZA ÚTOKY NA JEJÍ ADRESU Z JISTÝCH KATOLICKÝCH KRUHŮ (březen 2019)
.
VAŘILI SI NÁS JAKO ŽÁBY A POSTUPNĚ ZVYŠOVALI TEPLOTU (leden 2019)
.
ROZHOVOR PRO AHA/BLESK - 50. VÝROČÍ JANA PALACHA (leden 2019)
.
O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)
.
VĚŘIT ZNOVU – A JINAK (prosinec 2018)
.
STOLETÉ DĚDICTVÍ NÁS VŠECHNY ZAVAZUJE (prosinec 2018)
.
CÍRKVI PŘÍSLUŠÍ POKORA (říjen 2018)
.
50. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (srpen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (červen 2018)
.
ROZHOVOR PRO ČTK (květen 2018)
.
ROZHOVOR PRO KT (květen 2018)
.
MÁME ODVÁŽNÉHO PAPEŽE (březen 2018)
.
KOHO BY DNES JEŽÍŠ HNAL BIČEM Z CHRÁMU (březen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (leden 2018)
.
PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR PRO EUROZPRÁVY.CZ (říjen 2017)
.
ZEMAN CHÁTRÁ. PROKREMELSKÉ MAFIE SI MOŽNÁ NAJDOU NÁHRADNÍKA (květen 2017)
.
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ AŽ NA POSLEDNÍM SOUDU (květen 2017)
.
NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALISMUS? LIDÉ HLEDAJÍ PŘIROZENĚ JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY (únor 2017)
.
DOSAVADNÍ CÍRKEVNÍ PRAXE JE NELIDSKÁ A NEKŘESŤANSKÁ (leden 2017)
.
ROZHOVOR PRO EURO (srpen 2016)
.
ZEMAN NENÍ HODEN VYKONÁVAT FUNKCI PREZIDENTA (červen 2016)
.
SPOJIT NÁBOŽENSTVÍ S POLITICKOU MOCÍ JE OHROMNÉ POKUŠENÍ (červen 2016)
.
RUSKO ZA BREŽNĚVA BYLO MENŠÍ HROZBOU (červen 2016)
.
ZEMAN TRAGICKY ROZDĚLIL SPOLEČNOST. UŽ NELZE USTUPOVAT (duben 2016)
.
FRANTIŠEK JAKO LAKMUSOVÝ PAPÍREK (duben 2016)
.
ROZHOVOR PRO STUDENT TIMES (prosinec 2015)
.
PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR PRO PRÁVO (prosinec 2015)
.
VIDEA S POPRAVAMI JSOU PORNO NÁSILÍ! (únor 2015)
.
V REFERENDÁCH VIDÍM NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ POPULIZMU (únor 2015)
.
ROZHOVOR PRO DENNÍK N (leden 2015)
.
NOVINÁŘ BY MĚL UMĚT ROZLIŠIT MEZI SATIROU A URÁŽKOU (leden 2015)
.
FANATICI SE JIŽ SPOJILI, ROZUMNÉ TO ČEKÁ (prosinec 2014)
.
NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)
.
ROZHOVOR PRO ECHO24 (září 2014)
.
TEĎ UŽ NA MĚ NEDOPLIVNOU / ZEMANOVI PŘIROSTLA MASKA PŘIHLOUPLÉHO STRÝCE (červenec 2014)
.
BŮH NENÍ POKLADNIČKA (květen 2014)
.
CENU CHÁPU JAKO MORÁLNÍ ZÁVAZEK, ABYCH DÁL POKRAČOVAL VE SVÉ PRÁCI (březen 2014)
.
PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)
.
PŘÍBĚH JEDINÉHO SYNA (březen 2014)
.
ROZHOVOR PRO LN (prosinec 2013)
.
ROZHOVOR PŘED VOLBAMI (říjen 2013)
.
ROZHOVOR PRO "ČESKOU POZICI" (leden 2013)
.
PŘED VOLBOU PREZIDENTA (leden 2013)
.
TOMÁŠ HALÍK: K PREZIDENTSKÉ VOLBĚ (leden 2013)
.
SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)
.
ROZHOVOR S RENÁTOU KALENSKOU A VÝTVARNÍKEM DAVIDEM ČERNÝM PRO ČAS. TÝDEN (prosinec 2011)
.
ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHYBÍ KULTURA PRÁVA (leden 2012)
.
BŮH SI CENÍ SVOBODY – VAŽME SI JÍ TAKÉ (prosinec 2011)
.
LÁSKA JE BEZPEČNÝ PROSTOR (prosinec 2011)
.
DUKA TO S KLAUSEM PŘEHÁNÍ (listopad 2011)
.
ROZHOVOR PRO INT. PORTÁL VAŠE LITERATURA (říjen 2011)
.
PŮVODNÍ TEXT ROZHOVORU PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (srpen 2011)
.
DIALOG O TRANSFORMACI (březen 2011)
.
KLAUS MÁ PORUCHU OSOBNOSTI (březen 2011)
.
I DNES JE V ŽIVOTĚ MÍSTO NA ZÁZRAK (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO WEB CESTOMILA (léto 2010)
.
ROZHOVOR PRO BULLETIN SALVATORE (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO KULTURNÍ NOVINY (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO REVUE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)
.
ROZHOVOR PRO DOMAŽLICKÝ DENÍK (srpen 2010)
.
CESTA KAŽDÉHO KONVERTITY JE NEZAMĚNITELNÁ (březen 2010)
.
VŠECHNO VYZKOUŠEJTE, CO JE DOBRÉ, TOHO SE DRŽTE (březen 2010)
.
POLITIKY KONTROLUJME, ALE PORAĎME SI BEZ NICH (leden 2010)
.
ROZHOVOR PRO PROFIT (leden 2010)
.
BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE (prosinec 2009)
.
SE SATANEM NELZE VYJEDNÁVAT (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (listopad 2009)
.
VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ (listopad 2009)
.
KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)
.
VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)
.
PAPEŽ MÁ KUPODIVU SMYSL PRO HUMOR (září 2009)
.
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ (2009)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR S M. URBANEM PRO JEHO DIPLOMOVOU PRÁCI O FILOZOFICKÝCH ASPEKTECH DÍLA V. HAVLA (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR O K. ČAPKOVI PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2008)
.
O FRANCII (říjen 2008)
.
TOMÁŠ HALÍK: "MNOHO ČECHŮ SE ZA ATEISTY POKLÁDÁ VLASTNĚ OMYLEM." (září 2008)
.
ROZHOVOR O HUSOVI (červenec 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (červen 2008)
.
TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)
.
NENECHTE SI VYMÝVAT MOZEK (březen 2008)
.
NEJSEM ANI HOMOSEXUÁL, ANI EUNUCH (březen 2008)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS 25FPS, TÉMA: DUCHOVNÍ FILM (březen 2008)
.
TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)
.
O HUSOVI A ČESKÉM CIVILNÍM NÁBOŽENSTVÍ (2008)
.
O KÁZÁNÍ – ODPOVĚĎ DO ANKETY ČASOPISU SALVE (leden 2008)
.
O VEŘEJNÉM SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU (leden 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (leden 2008)
.
NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)
.
NAŠE DĚJINY NEKONČÍ NA VELKÝ PÁTEK ODPOLEDNE (prosinec 2007)
.
ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)
.
TĚLO NENÍ ŽÁDNÉ ZAVAZADLO, PATŘÍ MU ÚCTA (květen 2007)
.
NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)
.
NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)
.
MŮJ NEVĚŘÍCÍ PARTNER (březen 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS „EVANJELICKY POSOL SPOD TATIER“ (únor 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS REGENERACE (leden 2007)
.
KŘÍŽ A UKŘIŽOVANÁ MADONNA (září 2006)
.
SPOR MUSLIMŮ S BENEDIKTEM XVI. (září 2006)
.
K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)
.
CÍRKEV A MÉDIA (červen 2006)
.
PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)
.
ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)
.
ŽIVOT SÁM JE BOŽÍ HLAS (prosinec 2005)
.
SV. TOMÁŠ A KRÁLÍK, KTERÝ HRAJE NA HOUSLE (listopad 2005)
.
ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)
.
CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)
.
PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)
.
NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)
.
ČASOPIS ANTHROPOS (2005)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)
.
ROZHOVOR S JANEM PAULASEM PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2003)
.
ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)
.
„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)
.
ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LIDOVÉ NOVINY (prosinec 2002)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS CHRISTNET (říjen 2002)
.
ROZHOVOR S JANEM JANDOURKEM PRO MF DNES (září 2002)
.
ROZHOVOR PRO LIDOVÉ NOVINY (červenec 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (květen 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (únor 2002)
.
ROZHOVOR S JOSEFEM GREŠEM PRO ČASOPIS RESPEKT (nepublikováno, červenec 2001)
.
ROZHOVOR PRO STUDENTSKÝ ČASOPIS (březen 2001)
.
O ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. (listopad 2000)
.
MLÁDÍ A STÁŘÍ (duben 2000)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS XANTYPA (prosinec 1999)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NOVÁ PŘÍTOMNOST (1999)
.
30. března 2024 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila... (repríza z 2.4.2023)
.
29. března 2024 ČRo Plus
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii... (repríza z 15.5.2022)
.
15. března 2024 ČRo Plus
S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl, protože porušuje všechny dohody
.
2. dubna 2023 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila, jen ho proměnila
.
2. dubna 2023 ČRo2
Úžasné životy: Jan Sokol podle Tomáše Halíka
.
6. února 2023 Proglas
Je třeba změnit církev z rigidní instituce a dát lidi dohromady
.
5. ledna 2023 ČRo
O Benediktu XVI. (Vinohradská 12)
.
15. května 2022 ČRo Plus, 10.07
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii, ale jako cestu na hloubku
.
16. března 2022 Pijavice
Cítím morální povinnost ukázat české společnosti jinou tvář křesťanství
.
19. prosince 2021 ČRo Plus
Nejblíž Ježíškovi a svaté rodině dnes mají migranti na hranicích mezi Polskem a Běloruskem
.
6. října 2021 Proglas
Dopoledne s Proglasem: In animo contrito
.
28. prosince 2020 Proglas
Dopoledne s Proglasem
.
23. prosince 2020 Radio 1
Hostem "Zátiší" (J.Janíček)
.
29. listopadu 2020 ČRo Wave
Nástrahy pseudonáboženství. O fundamentalismu, fanatismu a farizejství
.
28. října 2020 Ecclesia Podcast
Prázdné kostely můžou být prorockým znamením, aby se církev změnila
.
31. května 2020 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Pavel Hošek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
1. ledna 2020 ČRo Plus
Církev si musí uvědomit, že je tady pro všechny
.
29. dubna 2019 ČRo Plus
Hostem pořadu "Interview Plus" - s Janem Bumbou
.
17. března 2019 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Jan Jandourek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
3. března 2019 YT - Trignis
Trignis 2019 - s V. Malým
.
4. listopadu 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
3. června 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
5. ledna 2018 Radio Proglas
Hostem pořadu "Všimli jsme si"
.
27. prosince 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
20. června 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
24. dubna 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. února 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. ledna 2017 ČRo2, 10.30
Na návštěvě u Karla Čapka
.
21. prosince 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
19. prosince 2016 ČRo Brno, 15.04
Hostem "Rendez-vous s Marcelou Antošovou"
.
16. listopadu 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
10. srpna 2016 ČRo Plus 7.10
DUEL: Tomáš Halík a Milan Badal
.
1. července 2016 ČRo Plus 11.34
Interview Plus
.
28. června 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. května 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
26. dubna 2016 ČRo1 17.05
Hostem pořadu "20 minut Radiožurnálu"
.
30. března 2016 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. března 2016 ČRo2, 22.30
Hostem Nočního mikrofóra
.
13. března 2016 ČRo Plus 22.35
Hostem pořadu "Hovory"
.
17. února 2016 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
25. prosince 2015 ČRo Plus 14.05
Hostem E. Hůlkové ve specálu Studia Leonardo
.
23. prosince 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
19. prosince 2015 ČRo Plus 11.10
Hostem pořadu "Osobnost Plus"
.
12. června 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. května 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. dubna 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
11. března 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
30. ledna 2015 Frekvence 1
Zeman? Po Klausovi nemohlo přijít nic horšího!
.
29. ledna 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. ledna 2015 ČRo1 17.05
Tomáš Halík není Charlie. Novinář by měl umět rozlišit mezi satirou a urážkou (Dvacet minut)
.
25. prosince 2014 ČRo2 11.05
Hostem pořadu Host do domu (25.12.2014 11:05)
.
21. prosince 2014 ČRo Brno 15.05
Hostem Rendez-vous s Marcelou Antošovou 2014
.
23. října 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
25. června 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
28. května 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
24. dubna 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. dubna 2014 ČRo HK
Hostem pořadu "Návštěva"
.
6. dubna 2014 Frekvence 1
Hostem "PressKlubu"
.
25. března 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
15. března 2014 ČRo 1
Hostem "Doteků víry" - 22.05
.
3. ledna 2014 ČRo 1
Hostem pořadu "Host Radiožurnálu"
.
21. prosince 2013 ČRo Brno
Rendez-vous s Marcelou Antošovou (21.12.2013)
.
18. prosince 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí Václava Havla
.
20. listopadu 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí sv.Anežky a 17.listopadu
.
30. října 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Česko po volbách, potřebovali bychom svého Františka...
.
18. září 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Forum 2000 v roce 2013 (audio, přepis)
.
18. prosince 2011 Frekvence 1
Hostem Press klubu F1
.
1. ledna 2011 ČRo 1
Hostem Lucie Výborné
.
25. února 2009 ČRo2
Poprvé hostem "Jak to vidí..."
.
6. ledna 2008 ČRo Regina Praha
Hostem pořadu "Nedělní siesta"
.
25. listopadu 2004 ČRo 6
Studio STOP: Česká a evropská politická scéna
.
14. dubna 1990 ČRo
Káva u Kische
.

20. května 2024

Dům ze skla? TV Noe

27. listopadu 2023

Dům ze skla? TV Noe

16. listopadu 2023

Interview ČT24

29. května 2023

Jak to vidí... (TV NOE)

27. května 2022

Máte knihovnu...?

13. prosince 2021

Pod lampou

13. prosince 2021

Dům ze skla? TV Noe

22. října 2021

Stredoeurópské fórum 2021

20. října 2021

D8: Znamení neznámého

14. března 2021

Deep Talks s Petrem Ludwigem

9. září 2019

TV Noe: K jádru věci

10. června 2019

TV Noe: Dům ze skla

29. dubna 2019

ČRo: Interview Plus

12. března 2019

Pod lampou

16. srpna 2018

Rozhovor pro StylTip

10. dubna 2018

Fokus VM: Závislosti

17. ledna 2018

Rozhovor pro Echo TV

26. června 2017

Rozhovory v knihovně: ČKA

9. června 2017

Noc kostelů 2017

5. března 2017

Rozhovor pro StylTip 3/3

16. ledna 2017

Rozhovor pro StylTip 2/3

16. prosince 2016

Rozhovor pro StylTip 1/3

15. června 2016

Hovory o nás

22. dubna 2016

Hostem "Interview ČT24"

29. listopadu 2015

ČT1: 168 hodin: Oleandr moci

17. března 2015

Hostem TN.cz

14. března 2014

Hostem "Interview ČT24"

11. února 2013

Hostem "Interview ČT24"

1. ledna 1996

7 čili 7 dní

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh, o němž mluví Písmo a křesťanská tradice není „nadpřirozená bytost“ kdesi za kulisami viditelného světa, nýbrž tajemství, které je hlubinou a základem vší skutečnosti – a orientujeme-li k němu svůj život, pak se náš život (a náš vztah k životu a skutečnosti) mění z monologu v dialog a to, co se nám jevilo jako nemožné, se stává možným.