T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)

V kázání ke druhé adventní neděli jste upozornil na zlo ve veřejném životě, ve společnosti, mezi národy a obecně na dělení světa na my a oni. Myslíte, že krize letošního roku toto rozdělení ještě zesílila?

Bohužel ano. Chvíli se mi zdálo, že společné ohrožení posílí solidaritu, ale to brzy pominulo. Avšak nejtěžší zkoušky teprve nastanou, až pomine dosud celosvětově působící aktuální ohrožení a začnou se počítat ekonomické ztráty a naplno se ukážou sociální, politické a morální důsledky pandemie. Tam se teprve ukáže jak kvalita jednotlivců, tak celých společností, zda zvítězí osobní a skupinový (např. národní) egoismus – a pak může dojít k opravdovým katastrofám – nebo schopnost překročit úzký horizont vlastních zájmů, brát v potaz širší souvislosti, „myslet globálně a jednat lokálně“. To nejtěžší nás teprve čeká a je třeba se na to vnitřně připravit.

Otřásl letošní rok vírou? Nejen tou křesťanskou, ale celkově důvěrou lidí v politiky, lídry této země či experty v různých oborech? Často lze v kontextu pandemie zaslechnout, že lidé už nevědí, komu věřit, na koho se spolehnout.

Naše civilizace už dlouho prochází otřesem jistot a otřesem autorit, nejen náboženských, ale i sekulárních. V jedné své knize jsem už před lety nazval naši dobu dobou postoptimistickou. Zkušenost pandemie přispěla ke zhroucení iluze, která doprovázela celou epochu moderny, totiž že civilizace založená na neustálém pokroku vědy a techniky vyřeší všechny problémy a učiní člověka všemocným. Komunistická verze této ideologie slibovala „poručíme větru, dešti“. Z této iluze nás patrně dostatečně neprobudily klimatické změny, ekonomické krize, ekologické pohromy, civilizační choroby – tedy musel přijít nepatrný virus a otřást najednou celou planetou. Jednou větou: Už snad víme, že nejsme pány světa.

Ale dobře rozlišujme: populističtí politici, ideologové pravice i levice, náboženský fundamentalismus či naivní spoléhání na automatický pokrok si důvěru nezaslouží. Avšak existují v našem světě vědečtí experti, zkušení a zodpovědní politici i některé duchovní autority, kterým je třeba naslouchat.

Co ta doba ukázala vám?

Mně ta doba ukázala, že mezi falešnými alternativami, totiž naivní lehkověrností na jedné straně (nekritickým polykáním fake news) a nihilismem a totální skepsí na druhé straně, existuje prostor, v němž se navzájem doplňují zralá víra („pradůvěra“) a kritický rozum. Schopnost nacházet tuto cestu a odmítat slepé uličky se jmenuje inteligence nebo také moudrost.

Jak hodnotíte rozhodování a chování tuzemských politiků v době pandemie? Nebyl jste někdy nervózní při pozorování vlády a její chaotické komunikace?

Nebyl jsem nervózní, byl a stále jsem spíše otřesený jednak nekompetencí současné vládní garnitury, jak řešit problémy (což bylo částečně omluvitelné jen při první vlně, ale naprosto ne při druhé), tak především komunikovat s veřejností. Ale mnohem horší než zmatené blekotání premiéra a některých ministrů jsou naprosto odsouzeníhodné ekonomické kroky vlády, která myslí jen na to, jak uplatit voliče před nejbližšími volbami a trestuhodně zadlužuje budoucí generace.

Věříte, že vakcína snad už brzy situaci uklidní a zachrání? Byl byste pro, aby se teď už příliš nerozvolňovala bezpečnostní opatření a spíše se vyčkalo na očkování?

Rychlé rozvolňování není moudré, ale co je příšerné, to je nezodpovědné chování lidí, kteří ignorují hygienické předpisy a ohrožují zdraví a životy nejen sebe, ale i své okolí. Doufám, že vakcína pomůže, ale musíme počítat s tím, že viry budou mutovat, že různé nakažlivé nemoci se budou periodicky objevovat a účinné léky nebudou k dispozici hned. Musíme se naučit žít ve světě plném rizik.

Jak si vysvětlujete ten rozdíl v přístupu lidí k pravidlům během první jarní vlny a té druhé podzimní?

Mnohým lidem otrnulo a začali se chovat jako idioti. Do toho přichází masáž fake news, které lidem servírují to, čemu rádi věří, i když to odporuje evidentním faktům. Bohužel, mnoho lidí není schopno myslet kriticky a chovat se ukázněně. Počet mrtvých a nakažených je vysvědčení nejen vládě, ale nemalému procentu občanů.

Nechvalným fenoménem této krize se staly dezinformace a různí falešní odborníci klamající veřejnost rádoby expertními názory. Narazil jste na tento problém i v rámci církve, mezi věřícími a duchovními?

Bohužel, obrovské a asi nepřekonatelné rozdělení je nejen ve společnosti jako takové, ale také uvnitř křesťanských komunit. Vidím mezi věřícími (laiky i duchovními), kteří se hlásí ke stejné církvi, jak lidi zralé víry spojené s laskavou životní moudrostí, kulturností, obětavým a vstřícným chováním vůči druhým, tak také bigotní patologické fanatiky šířící naprosté hlouposti a naprosto netolerantní. Bohužel, stále se přesvědčuji o hluboké pravdivosti výroku C. S. Lewise, že ze všech zlých lidí jsou nejhorší náboženští zlí lidé.

Vy jste sám covid poznal. Jaký to je soupeř - nejen z hlediska fyzického stavu, ale i toho psychického?

Ano, covidem jsem prošel a nemohu to nikomu doporučit. U mě to nemělo po tělesné stránce nijak drastickou podobu, jen jsem několik týdnů byl příšerně unavený, nemohl jsem spát, pracovat ani číst, ležel jsem jako živá mrtvola. Jsem zvyklý pracovat od rána do pozdní noci, snažil jsem se psát nebo studovat, ale vracely se mi chmurné myšlenky, velmi živě jsem si představoval, jaký je život ochrnutých nebo jinak těžce postižených lidí.

Do toho jsem jen neustále sledoval americké prezidentské volby a děsil jsem se toho, že by v Bílém domě mohl ještě dále strašit naprosto lidsky nezralý šašek Donald Trump. Naděje, že by jeho porážka mohla být začátkem konce populistických vládců v mnoha zemích, také v Polsku, Maďarsku i u nás, jistě přispěla k mému uzdravení.

Co podle vás pandemie ukázala o světu?

Byli jsme rozmazlení, užívali jsme si v naší části světa desetiletí bez válek a moru, v relativním blahobytu po pádu komunismu i svobodné rozhodování o vlastním osudu. Takových období v dějinách nebylo mnoho a zřejmě bude vystřídáno náročnější dobou. Pozitivní přínos si přinesou ti, kdo se na to připraví, budou schopni bez nostalgie přijmout a zvládnou to, co přijde. Pokud bude dostatečné procento lidí pokornější a zároveň aktivnější a tvořivější v hledání nových cest, bude to velmi pozitivní. Každá krize je šance.

Životní zkušenosti jste získal mimo jiné jako klinický psycholog. Jaký bude mít covid podle vás dopad na psychiku lidí?

I když nás oprávněně znepokojují hlavně počty zemřelých, neměli bychom vůbec podceňovat následky pandemie na živých, na psychice. A to jak ty, které jsou už nyní patrné, tak ty, které se teprve ukážou. Jsem v online kontaktu s řadou psychologů, psychiatrů, zpovědníků, zejména pak s nemocničními kaplany. Sdělujeme si zkušenosti a radíme se.

Jak se to projevuje?

Jde o nárůst depresí, sebevražedných myšlenek, panického strachu, manželských a rodinných konfliktů v důsledku „ponorkových nemocí“, ale také docela racionálních a objektivně podložených obav z budoucnosti. Je ohromný. Lidé potřebují jak odbornou pomoc, tak prostou lidskou blízkost, aby tyto pocity v sobě nedusili nebo se neuchylovali k alkoholu a drogám.

Také dostávám v této době více nenávistných vulgárních e-mailů než obvykle – to svědčí o tom, že strach vede lidi k agresivitě, potřebě najít si nějaký objekt nenávisti. Zdá se mi, že kromě koronaviru se v našem prostředí šíří ošklivé a nebezpečné viry strachu, agresivity, fanatické zloby. Ani ty bychom neměli podceňovat.

Působíte i jako vysokoškolský pedagog. Jaký dopad bude mít covid nejen na vysokoškolské studenty, ale i ty nejmladší?

Ve školství, ale i v mezinárodním akademickém styku jsme objevili, jak velké možnosti nabízejí sociální sítě, ale zároveň to, že nemohou ve všem nahradit osobní kontakt. Do školství nižších stupňů tolik nevidím. Několik učitelů a psychologů mi však vyprávělo, že na dětech vracejících se po izolaci do kolektivu, pozorují poruchy chování, sklony k agresivitě a šikaně. Také u dětí z rodin, kde rodiče nejsou schopni pomáhat s úkoly nebo potomky zcela zanedbávají, nastane ohromný propad a bude to ohromná zátěž i pro učitele a ostatní děti.

V březnovém rozhovoru pro Seznam Zprávy jste naznačil naději, že současná krize pomůže k proměnám ve společnosti i v církvi. Naplnily se tyto naděje v průběhu roku?

Někomu pomohly, někomu ne. Je asi nemálo lidí, kteří se z žádné krize ničemu nenaučí, v nichž naopak vnější zlo probudí to, které dřímalo uvnitř nich. Ale velmi mne povzbudily rozhovory s lidmi – nábožensky věřícími či jinak věřícími – kteří tuto dobu prožívají tak, že v ní lidsky zrají.

Lidé jsou naštvaní ze zavřených hospod a obchodů, jak věřící vnímají zavření kostelů?

Jak jsem už řekl, mezi katolíky jsou ohromné rozdíly. Věřící, s nimiž já přicházím do styku, tu situaci pojali většinou velmi tvořivě, konají domácí bohoslužby v rodinách, diskutují o kázáních a přednáškách, kterých je na sociálních sítích nyní ohromné množství (opět velmi různé kvality). Říkají mi, že v mnohých rodinách překonali ostych mluvit velmi osobně o víře. Oceňují to, když na ně jejich duchovní myslí a je s nimi ve spojení, a těší se, až se opět naplno rozvine košatý program farnosti.

Ale slyším i o „zvykových křesťanech“, jejichž náboženský život spočíval prakticky jen v nedělní návštěvě kostela, kteří si nyní zvykli na to, že si mohou v neděli udělat jiný program, a možná se do kostela nevrátí nebo si užijí mši v televizi vsedě na divanu s plechovkou piva v ruce.

Své promluvy a kázání jste začal nahrávat na YouTube. Jaká to je pro kněze změna?

Já už léta sloužím video nebo audionahrávkami kázání na farním webu opravdu široké obci nejen věřících, ale i „hledajících“, také studentům na zahraničních stážích a našim krajanům v řadě zemí. Tito lidé by se ani do našeho velkého kostela zdaleka nevešli. Ale v době koronaviru počet sledujících se ještě mnohonásobně zvýšil. Na přání řady lidí jsem kázání velikonočního okruhu vydal v knize „Čas prázdných kostelů“, která brzy vyjde také v polštině, němčině, italštině, portugalštině a v dalších překladech.

Nepřipomínaly vám prázdné kostely období podzemní církve?

Natáčel jsem sice v prázdném kostele, ale živě jsem si představoval ty, ke kterým mluvím. Sloužil jsem také mše v malém kruhu, ty mi opravdu připomínaly časy disentu a podzemí.

V březnovém rozhovoru jste mi řekl: „Pokud by někdo umíral nebo byl v jiné opravdu hraniční situaci, mám doma roušku, brýle a ochranný oděv a jistě nejsem jediný kněz, který by tuto službu opravdu potřebným poskytl.“ Musel jste k něčemu takovému přistoupit?

Na jedné pastorační návštěvě jsem sloužil domácí mši, při níž jsem se sám nakazil. A pak už jsem byl sám v karanténě a brzy u mne nemoc propukla, takže bych takto sloužit ani nemohl. Byl jsem ve styku s několika nemocnými po telefonu, ale nebyl jsem fyzicky u nikoho, kdo by umíral.

Jak se církvi dařilo během dosavadní koronakrize lidem pomáhat? Sám jste vyzýval k větší aktivitě v průběhu roku, zlepšila se? Stává se církev v této době „polní nemocnicí“?

Já jsem spíš vyzýval k tomu, aby občanské autority, které povolávaly do dobrovolnické služby mediky, psychology a sociální pracovníky, se neváhaly obracet také na studenty teologie, kněze a řeholníky, a ti aby byli pohotoví nabídnout specifickou službu duchovní podpory, kterou potřebují nejen věřící.

Zdá se, že to pak trochu inspirovalo i biskupskou konferenci k podobnému prohlášení, které jsme dlouho postrádali. Ano, řada církevních institucí pomáhala, jak mohla.

Mezi vámi a kardinálem Dukou v uplynulých měsících probíhal názorový nesouhlas ohledně řady věcí, celkově se zvýraznily příkopy mezi liberálním a konzervativním křídlem v církvi. Změnil covid tuto situaci, podařilo se některé rýhy zacelit? Nebo se naopak prohloubily? Třeba tím, že nominantkou České biskupské konference do Rady ČT se stala paní Lipovská?

To nominování Lipovské jsem vnímal jen jako další krok na cestě, na niž se pan kardinál před léty vydal do světa Parlamentních listů, Klausů, Zemana, Ovčáčka, Bobošíkové a jak se ještě jmenují ti, jejichž přízeň vyměnil za úctu a přátelství mnohých z těch, s nimiž kdysi spolupracoval v disentu a kteří jsme z něj nyní smutní a velmi zklamaní.

Respektuji ho v náboženské oblasti stále jako svého biskupa, ale ve společensko-politických názorech a postojích, kde mám plnou svobodu řídit se jen svým svědomím, mne právě mé svědomí zavazuje jeho politické postoje v očích veřejnosti vyvažovat – ukazovat, že celá církev není taková. On i já jsme učinili v rozdělené společnosti určitou politickou, kulturní a morální volbu, člověk se nemůže zavděčit všem. Já pozoruji, že ta jeho volba odpuzuje od církve mnoho hlavně mladých a vzdělaných lidí, a není mi to lhostejné.

V citovaném kázání při druhé adventní neděli jste také zmínil, že advent je nejen radostným očekáváním svátků, ale i časem pro pokorné zpytování svědomí a šancí na obrat ke světlu a radosti. Bude příští rok po tom obtížném končícím roce 2020 obratem ke světlu a radosti?

Obávám se, že to bude velmi tvrdý rok. Avšak to světlo a radost, o nichž jsem mluvil, naštěstí nezávisí na vnějších okolnostech. Smyslem víry a duchovního života je proměna, metanoia, obrat od povrchního vegetování k oné vnitřní svatyni, která je božím příbytkem v každém člověku.

Komu se podaří tento životní obrat – a dodávám, že je to celoživotní proces, s nímž nikdy nejsme hotovi – ten z tohoto centra čerpá sílu, radost a orientující světlo naděje i v dobách velmi těžkých. Tak vlastně toto bych rád vzkázal a každému přál.


rozhovor vedl Ondřej Koutník, publikoval server Seznam Zprávy 25. prosince 2020

Rozhovory

TOHLE PŘESAHUJE MOŽNOSTI SLOV (prosinec 2023)
.
LIDI, PROBOHA, ZASTAVTE SE, VZPAMATUJTE SE,... (listopad 2023)
.
ROZHOVOR K OCENĚNÍ ŘÁDEM T. G. MASARYKA (říjen 2023)
.
NEVÍM, JESTLI BYCH ZPRÁVU O PUTINOVĚ SMRTI PŘIJAL S RADOSTÍ, ALE S ÚLEVOU ANO (květen 2022)
.
RUSKO ROZUMÍ JEN ŘEČI SÍLY. JE V ZÁJMU CELÉHO SVOBODNÉHO SVĚTA HO ZASTAVIT (květen 2022)
.
PALACHŮV ČIN SE STAL TRVALÝM ZÁVAZKEM NEKOLABOROVAT (leden 2022)
.
ROZHOVOR PRO SME (prosinec 2021)
.
ROZHOVOR PRO TÝŽDEŇ.SK (duben 2021)
.
NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)
.
TRUTH IS GREATER THAN POWER (June 2020)
.
CÍRKEV SE MUSÍ ZMĚNIT (duben 2020)
.
NADĚJE V NEMOCNÉM SVĚTĚ (březen 2020)
.
CESTOU DO BOSTONU (leden 2020)
.
ODMÍTÁM DÉMONIZOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ, CÍRKEV MÁ SAMA KOSTLIVCE VE SKŘÍNI (září 2019)
.
CÍRKEV JE JAKO NĚMECKO PO HOLOCAUSTU (březen 2019)
.
ČAPUTOVÉ JSEM SE OMLUVIL ZA ÚTOKY NA JEJÍ ADRESU Z JISTÝCH KATOLICKÝCH KRUHŮ (březen 2019)
.
VAŘILI SI NÁS JAKO ŽÁBY A POSTUPNĚ ZVYŠOVALI TEPLOTU (leden 2019)
.
ROZHOVOR PRO AHA/BLESK - 50. VÝROČÍ JANA PALACHA (leden 2019)
.
O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)
.
VĚŘIT ZNOVU – A JINAK (prosinec 2018)
.
STOLETÉ DĚDICTVÍ NÁS VŠECHNY ZAVAZUJE (prosinec 2018)
.
CÍRKVI PŘÍSLUŠÍ POKORA (říjen 2018)
.
50. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (srpen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (červen 2018)
.
ROZHOVOR PRO ČTK (květen 2018)
.
ROZHOVOR PRO KT (květen 2018)
.
MÁME ODVÁŽNÉHO PAPEŽE (březen 2018)
.
KOHO BY DNES JEŽÍŠ HNAL BIČEM Z CHRÁMU (březen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (leden 2018)
.
PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR PRO EUROZPRÁVY.CZ (říjen 2017)
.
ZEMAN CHÁTRÁ. PROKREMELSKÉ MAFIE SI MOŽNÁ NAJDOU NÁHRADNÍKA (květen 2017)
.
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ AŽ NA POSLEDNÍM SOUDU (květen 2017)
.
NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALISMUS? LIDÉ HLEDAJÍ PŘIROZENĚ JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY (únor 2017)
.
DOSAVADNÍ CÍRKEVNÍ PRAXE JE NELIDSKÁ A NEKŘESŤANSKÁ (leden 2017)
.
ROZHOVOR PRO EURO (srpen 2016)
.
ZEMAN NENÍ HODEN VYKONÁVAT FUNKCI PREZIDENTA (červen 2016)
.
SPOJIT NÁBOŽENSTVÍ S POLITICKOU MOCÍ JE OHROMNÉ POKUŠENÍ (červen 2016)
.
RUSKO ZA BREŽNĚVA BYLO MENŠÍ HROZBOU (červen 2016)
.
ZEMAN TRAGICKY ROZDĚLIL SPOLEČNOST. UŽ NELZE USTUPOVAT (duben 2016)
.
FRANTIŠEK JAKO LAKMUSOVÝ PAPÍREK (duben 2016)
.
ROZHOVOR PRO STUDENT TIMES (prosinec 2015)
.
PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR PRO PRÁVO (prosinec 2015)
.
VIDEA S POPRAVAMI JSOU PORNO NÁSILÍ! (únor 2015)
.
V REFERENDÁCH VIDÍM NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ POPULIZMU (únor 2015)
.
ROZHOVOR PRO DENNÍK N (leden 2015)
.
NOVINÁŘ BY MĚL UMĚT ROZLIŠIT MEZI SATIROU A URÁŽKOU (leden 2015)
.
FANATICI SE JIŽ SPOJILI, ROZUMNÉ TO ČEKÁ (prosinec 2014)
.
NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)
.
ROZHOVOR PRO ECHO24 (září 2014)
.
TEĎ UŽ NA MĚ NEDOPLIVNOU / ZEMANOVI PŘIROSTLA MASKA PŘIHLOUPLÉHO STRÝCE (červenec 2014)
.
BŮH NENÍ POKLADNIČKA (květen 2014)
.
CENU CHÁPU JAKO MORÁLNÍ ZÁVAZEK, ABYCH DÁL POKRAČOVAL VE SVÉ PRÁCI (březen 2014)
.
PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)
.
PŘÍBĚH JEDINÉHO SYNA (březen 2014)
.
ROZHOVOR PRO LN (prosinec 2013)
.
ROZHOVOR PŘED VOLBAMI (říjen 2013)
.
ROZHOVOR PRO "ČESKOU POZICI" (leden 2013)
.
PŘED VOLBOU PREZIDENTA (leden 2013)
.
TOMÁŠ HALÍK: K PREZIDENTSKÉ VOLBĚ (leden 2013)
.
SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)
.
ROZHOVOR S RENÁTOU KALENSKOU A VÝTVARNÍKEM DAVIDEM ČERNÝM PRO ČAS. TÝDEN (prosinec 2011)
.
ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHYBÍ KULTURA PRÁVA (leden 2012)
.
BŮH SI CENÍ SVOBODY – VAŽME SI JÍ TAKÉ (prosinec 2011)
.
LÁSKA JE BEZPEČNÝ PROSTOR (prosinec 2011)
.
DUKA TO S KLAUSEM PŘEHÁNÍ (listopad 2011)
.
ROZHOVOR PRO INT. PORTÁL VAŠE LITERATURA (říjen 2011)
.
PŮVODNÍ TEXT ROZHOVORU PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (srpen 2011)
.
DIALOG O TRANSFORMACI (březen 2011)
.
KLAUS MÁ PORUCHU OSOBNOSTI (březen 2011)
.
I DNES JE V ŽIVOTĚ MÍSTO NA ZÁZRAK (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO WEB CESTOMILA (léto 2010)
.
ROZHOVOR PRO BULLETIN SALVATORE (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO KULTURNÍ NOVINY (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO REVUE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)
.
ROZHOVOR PRO DOMAŽLICKÝ DENÍK (srpen 2010)
.
CESTA KAŽDÉHO KONVERTITY JE NEZAMĚNITELNÁ (březen 2010)
.
VŠECHNO VYZKOUŠEJTE, CO JE DOBRÉ, TOHO SE DRŽTE (březen 2010)
.
POLITIKY KONTROLUJME, ALE PORAĎME SI BEZ NICH (leden 2010)
.
ROZHOVOR PRO PROFIT (leden 2010)
.
BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE (prosinec 2009)
.
SE SATANEM NELZE VYJEDNÁVAT (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (listopad 2009)
.
VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ (listopad 2009)
.
KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)
.
VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)
.
PAPEŽ MÁ KUPODIVU SMYSL PRO HUMOR (září 2009)
.
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ (2009)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR S M. URBANEM PRO JEHO DIPLOMOVOU PRÁCI O FILOZOFICKÝCH ASPEKTECH DÍLA V. HAVLA (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR O K. ČAPKOVI PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2008)
.
O FRANCII (říjen 2008)
.
TOMÁŠ HALÍK: "MNOHO ČECHŮ SE ZA ATEISTY POKLÁDÁ VLASTNĚ OMYLEM." (září 2008)
.
ROZHOVOR O HUSOVI (červenec 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (červen 2008)
.
TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)
.
NENECHTE SI VYMÝVAT MOZEK (březen 2008)
.
NEJSEM ANI HOMOSEXUÁL, ANI EUNUCH (březen 2008)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS 25FPS, TÉMA: DUCHOVNÍ FILM (březen 2008)
.
TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)
.
O HUSOVI A ČESKÉM CIVILNÍM NÁBOŽENSTVÍ (2008)
.
O KÁZÁNÍ – ODPOVĚĎ DO ANKETY ČASOPISU SALVE (leden 2008)
.
O VEŘEJNÉM SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU (leden 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (leden 2008)
.
NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)
.
NAŠE DĚJINY NEKONČÍ NA VELKÝ PÁTEK ODPOLEDNE (prosinec 2007)
.
ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)
.
TĚLO NENÍ ŽÁDNÉ ZAVAZADLO, PATŘÍ MU ÚCTA (květen 2007)
.
NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)
.
NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)
.
MŮJ NEVĚŘÍCÍ PARTNER (březen 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS „EVANJELICKY POSOL SPOD TATIER“ (únor 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS REGENERACE (leden 2007)
.
KŘÍŽ A UKŘIŽOVANÁ MADONNA (září 2006)
.
SPOR MUSLIMŮ S BENEDIKTEM XVI. (září 2006)
.
K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)
.
CÍRKEV A MÉDIA (červen 2006)
.
PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)
.
ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)
.
ŽIVOT SÁM JE BOŽÍ HLAS (prosinec 2005)
.
SV. TOMÁŠ A KRÁLÍK, KTERÝ HRAJE NA HOUSLE (listopad 2005)
.
ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)
.
CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)
.
PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)
.
NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)
.
ČASOPIS ANTHROPOS (2005)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)
.
ROZHOVOR S JANEM PAULASEM PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2003)
.
ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)
.
„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)
.
ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LIDOVÉ NOVINY (prosinec 2002)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS CHRISTNET (říjen 2002)
.
ROZHOVOR S JANEM JANDOURKEM PRO MF DNES (září 2002)
.
ROZHOVOR PRO LIDOVÉ NOVINY (červenec 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (květen 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (únor 2002)
.
ROZHOVOR S JOSEFEM GREŠEM PRO ČASOPIS RESPEKT (nepublikováno, červenec 2001)
.
ROZHOVOR PRO STUDENTSKÝ ČASOPIS (březen 2001)
.
O ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. (listopad 2000)
.
MLÁDÍ A STÁŘÍ (duben 2000)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS XANTYPA (prosinec 1999)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NOVÁ PŘÍTOMNOST (1999)
.
2. dubna 2023 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila, jen ho proměnila
.
2. dubna 2023 ČRo2
Úžasné životy: Jan Sokol podle Tomáše Halíka
.
6. února 2023 Proglas
Je třeba změnit církev z rigidní instituce a dát lidi dohromady
.
15. května 2022 ČRo Plus, 10.07
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii, ale jako cestu na hloubku
.
16. března 2022 Pijavice
Cítím morální povinnost ukázat české společnosti jinou tvář křesťanství
.
19. prosince 2021 ČRo Plus
Nejblíž Ježíškovi a svaté rodině dnes mají migranti na hranicích mezi Polskem a Běloruskem
.
6. října 2021 Proglas
Dopoledne s Proglasem: In animo contrito
.
28. prosince 2020 Proglas
Dopoledne s Proglasem
.
23. prosince 2020 Radio 1
Hostem "Zátiší" (J.Janíček)
.
29. listopadu 2020 ČRo Wave
Nástrahy pseudonáboženství. O fundamentalismu, fanatismu a farizejství
.
28. října 2020 Ecclesia Podcast
Prázdné kostely můžou být prorockým znamením, aby se církev změnila
.
31. května 2020 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Pavel Hošek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
1. ledna 2020 ČRo Plus
Církev si musí uvědomit, že je tady pro všechny
.
29. dubna 2019 ČRo Plus
Hostem pořadu "Interview Plus" - s Janem Bumbou
.
17. března 2019 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Jan Jandourek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
3. března 2019 YT - Trignis
Trignis 2019 - s V. Malým
.
4. listopadu 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
3. června 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
5. ledna 2018 Radio Proglas
Hostem pořadu "Všimli jsme si"
.
27. prosince 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
20. června 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
24. dubna 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. února 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. ledna 2017 ČRo2, 10.30
Na návštěvě u Karla Čapka
.
21. prosince 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
19. prosince 2016 ČRo Brno, 15.04
Hostem "Rendez-vous s Marcelou Antošovou"
.
16. listopadu 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
10. srpna 2016 ČRo Plus 7.10
DUEL: Tomáš Halík a Milan Badal
.
1. července 2016 ČRo Plus 11.34
Interview Plus
.
28. června 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. května 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
26. dubna 2016 ČRo1 17.05
Hostem pořadu "20 minut Radiožurnálu"
.
30. března 2016 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. března 2016 ČRo2, 22.30
Hostem Nočního mikrofóra
.
13. března 2016 ČRo Plus 22.35
Hostem pořadu "Hovory"
.
17. února 2016 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
25. prosince 2015 ČRo Plus 14.05
Hostem E. Hůlkové ve specálu Studia Leonardo
.
23. prosince 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
19. prosince 2015 ČRo Plus 11.10
Hostem pořadu "Osobnost Plus"
.
12. června 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. května 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. dubna 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
11. března 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
30. ledna 2015 Frekvence 1
Zeman? Po Klausovi nemohlo přijít nic horšího!
.
29. ledna 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. ledna 2015 ČRo1 17.05
Tomáš Halík není Charlie. Novinář by měl umět rozlišit mezi satirou a urážkou (Dvacet minut)
.
25. prosince 2014 ČRo2 11.05
Hostem pořadu Host do domu (25.12.2014 11:05)
.
21. prosince 2014 ČRo Brno 15.05
Hostem Rendez-vous s Marcelou Antošovou 2014
.
23. října 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
25. června 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
28. května 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
24. dubna 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. dubna 2014 ČRo HK
Hostem pořadu "Návštěva"
.
6. dubna 2014 Frekvence 1
Hostem "PressKlubu"
.
25. března 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
15. března 2014 ČRo 1
Hostem "Doteků víry" - 22.05
.
3. ledna 2014 ČRo 1
Hostem pořadu "Host Radiožurnálu"
.
21. prosince 2013 ČRo Brno
Rendez-vous s Marcelou Antošovou (21.12.2013)
.
18. prosince 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí Václava Havla
.
20. listopadu 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí sv.Anežky a 17.listopadu
.
30. října 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Česko po volbách, potřebovali bychom svého Františka...
.
18. září 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Forum 2000 v roce 2013 (audio, přepis)
.
18. prosince 2011 Frekvence 1
Hostem Press klubu F1
.
1. ledna 2011 ČRo 1
Hostem Lucie Výborné
.
25. února 2009 ČRo2
Poprvé hostem "Jak to vidí..."
.
6. ledna 2008 ČRo Regina Praha
Hostem pořadu "Nedělní siesta"
.
25. listopadu 2004 ČRo 6
Studio STOP: Česká a evropská politická scéna
.
14. dubna 1990 ČRo
Káva u Kische
.

27. listopadu 2023

Dům ze skla? TV Noe

16. listopadu 2023

Interview ČT24

29. května 2023

Jak to vidí... (TV NOE)

27. května 2022

Máte knihovnu...?

13. prosince 2021

Pod lampou

13. prosince 2021

Dům ze skla? TV Noe

22. října 2021

Stredoeurópské fórum 2021

20. října 2021

D8: Znamení neznámého

14. března 2021

Deep Talks s Petrem Ludwigem

9. září 2019

TV Noe: K jádru věci

10. června 2019

TV Noe: Dům ze skla

29. dubna 2019

ČRo: Interview Plus

12. března 2019

Pod lampou

16. srpna 2018

Rozhovor pro StylTip

10. dubna 2018

Fokus VM: Závislosti

17. ledna 2018

Rozhovor pro Echo TV

26. června 2017

Rozhovory v knihovně: ČKA

9. června 2017

Noc kostelů 2017

5. března 2017

Rozhovor pro StylTip 3/3

16. ledna 2017

Rozhovor pro StylTip 2/3

16. prosince 2016

Rozhovor pro StylTip 1/3

15. června 2016

Hovory o nás

22. dubna 2016

Hostem "Interview ČT24"

29. listopadu 2015

ČT1: 168 hodin: Oleandr moci

17. března 2015

Hostem TN.cz

14. března 2014

Hostem "Interview ČT24"

11. února 2013

Hostem "Interview ČT24"

1. ledna 1996

7 čili 7 dní

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Kdyby svět byl bezchybný a dokonalý, sám by byl vlastně bohem. Pak by možná už ani nevzbuzoval otázky, které směřují za horizont již viditelného a dosažitelného. Právě zážitek bolesti znepokojuje naše srdce, probouzí v nás (řečeno s Augustinem) jakýsi svatý nepokoj, pudí hledat dál, od povrchu k hloubce.