T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)

Dosiaľ ste napísali štyri knihy a každú ste žánrovo poňali vždy inak. Túto skúsenosť reflektujete i vo svojej poslednej knihe Vzývaný i nevzývaný, kde okrem iného píšete: „Čitatelia niekoľkých autorových predchádzajúcich knih si zvykli, že autor ,klame formou´. Kniha Pýtal som sa ciest má tvar autobiografického rozhovoru - životopisné rozprávanie je však len vonkajšou formou, do ktorej autor vkladá svoje filozofické myšlienky, spirituálne skúsenosti a pokus o reflexiu doby, v ktorej sa príbeh odohráva“ Naozaj si myslíte, že literárny žáner je tak ľahko poddajný. Nie je to práve literárny žáner, ktorý nás „núti“ písať istým spôsobom, dovoľuje nám niečo napísať a zas niečo nie, ba „vedie“ naše myslenie istou nevyspytateľnou cestou? Jistěže žánr není pouhý instrument, nýbrž spíše „médium“, „klima“, v němž se některé myšlenky dobře rozvíjejí a jiné spíše dusí. Mne zejména ve dvou knížkách, „Ptal jsem se cest“ a „Co je bez chvění, není pevné“, inspiroval svatý Augustin svými Vyznáními – tam objevil žánr, kombinující autobiografické vyprávění s filozoficko- teologickýmiúvahami. Vždy totiž, když jsem naslouchal nějakému mysliteli, ptal jsem se v duchu, z čeho se rodila jeho filozofie – vznikala v tichu studovny v rozhovoru s díly klasiků, anebo nějak obráží životní cestu autora? Byly jeho názory někdy vystaveny pochybnostem, prožil něco, co jej donutilo je revidovat? A když jsem věděl něco o autorově životě, četl jsem jeho texty s větším porozuměním. Ostatně i při svých univerzitních přednáškách z dějin filozofie vždy začínám tím, že vylíčím dobový kontext autorova života, pak jeho životopis jako kontext jeho myšlenek a pak teprve přistoupím k výkladu jeho díla. Na druhé straně púha memoárová literatúra, ktorú sa hemžia knižný trh, ktorá len opisuje životopisné udalosti, bez toho aby ponúkla určitý plod toho životného príbehu, bývá banální. To ma viedlo k tomu použiť ako žáner autobiografický rozhovor, ktorý mi bol vydavateľstvom ponúknutý. Ja som na to pristúpil a neskôr mi dal partner rozhovoru možnosť a pomerne široký priestor, abych som pôvodný text – záznam našich dialogů - podstatne rozšíril, upravil a štruktúroval podľa svojich predstáv. Nebol som len „spovedaným“ v rozhovore, ale dal som knihe výslednou literární podobu. Chápal jsem tu knihu nielen ako dialóg medzi Jandourkem a mnou, ale tiež medzi sebou a čitateľom. Čitateľ je vtiahnutý do procesu dialógu. Domnievam sa, že zvlášť pokiaľ ide o náboženstvo, je potrebné volit formu dialógu. Pripomínam Voegelinův výrok, ktorý ma veľmi zaujal: problém súčasného kresťanstva nie je v tom, že by nevedelo tie správne odpovede, ale že zabudlo na otázky, na ktoré tie odpovede sú. Vždy sa snažím pýtať sa po otázkach, ktoré sú živé vo vedomí našej doby a na ty sa snažím odpovedať.

Otázkou som skôr sledoval to, či ste ten ktorý žáner pokladali len za médium, alebo ste mali i problematickú skúsenosť ako ho zvládnuť? Z toho, ako som menil formy mojich kníh, je vidieť, že ma baví při psaní experimentovať. Literatúra mám veľmi rád, veď som vyrastal v literárnom prostredí. Otec bol editor diel bratov Čapkov, ako chlapec som sa prirodzene pokúšal o nejaké literárne pokusy, písaním som strávil pomerne veľkú časť svojo detstva a puberty. Pri knihe Pýtal som sa ciest som sa akoby vrátil znova k písaniu. Práca na tejto knihe mne velmi těšila a prekvapil ma veľký ohlas, ktorý táto kniha zaznamenala. V priebehu krátkeho obdobia sa rozobralo přes třicet tisíc exemplárov a podobně u následujících knih. Reakcie čitateľov mi ukázala, že som tou první knihou vydal určité svedectvom nejenom o svém životním příběhu, ale i o dobe, v ktorej sme žili. Veľmi som si vážil toho, keď mi povedali členovia jednej rodiny, že nad tou knihou sa zmierili dve generácie; že si mladí ľudia uvedomili, že v čom ich rodičia vyrastali a začali im lépe rozumieť. Tak som si aj ja uvedomil, že stojí to za to pokračovať.

Knihe Pýtal som sa ciest dominuje ústredná metafora cesty. Americkí kognitívni lingvisti, George Lakoff a Mark Johnson v knihe Metafory, ktorými žijeme, prišli s teóriou, že jazyk používam v bežnej praxi metaforicky a odvíja sa od veľkého množstva ústredných metafor, ktoré si jazyková a kultúrna prax prisvojuje. Jedným z takýchto prototypových metafor je i cesta a to zvlášť v našej západnej kresťanskej kultúre (napr. „Život je cesta“), inak je ponímaná zase na východe. Túto metaforu cesty ste vztiahli v knihe na svoju osobu. Ako by sa pozmenil jej význam, ak by sme ju dali to kontextu, vašimi slovami, „doby, v ktorej žijeme“ aj mimo našej západnej kultúry? V knihe ide vlastne o dve takéto metafory. Jedna metafora, ktorú používam od začiatku rozhovoru, je symbol mostu - zvolil jsem si jej jako symbol pro svoje poslanie, „spojovanie rôznych svetov“. Cesta je ovšem výmluvná metafora, ktorá má určitý transkulturálny význam. V rôznych duchovných kultúrach a náboženstvách sa objavuje motív cesty ako symbol dozrievania, pohybu, jímž se človek púšťa už dosiahnutého, otvára se neznámé budúcnosťi; na ceste sa človek mení a dozrieva. V Bibli se říká o „otci víry“ Abrahamovi: „Poslechl a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde“.

Potom vyšla kniha Čo je bez chvenia, nie je pevné. A tu si dovolím istú analógiu. Pravda, niekomu sa môže zdať dosť odvážna. Americký filozof Richard Rorty vo svojej eseji Pragmatizmus bez metódy ukazuje ako a prečo potreboval v istom období svojho myslenia pojem Boha i tak veľký liberál akým bol Dewey. V tejto eseji ho dáva do súvislosti s iným kresťanskýcm filozofom Paulom Tillichom. Po prečítaní vašej knihy som si uvedomil rovnako istú nie nezanedbateľnú súvislosť medzi vašimi myšlienkami (ako predstaviteľa kresťanského humanizmu) a tým, čo hovorí Rorty (vašimi slovami ako predstaviteľa post-sekulárneho humanizmu). I napriek veľkým rozdielom, obaja, Rorty i Halík vidia hlbokú diferenciu medzi súkromným a verejným, medzi ironickou sebatvorbou a solidaritou. Píšete: „Roky pociťujem, ako by vo mne žili dvaja ľudia. Jeden je vždy vášnivo ponorený do toho, čo práve konám, druhý to sleduje s nadhľadom a odstupom. Jeden tiahne k životu kontemplatívnemu, duchovnému, filozofickému a náboženskému, druhý k životu aktívnemu, verejnému a politickému“. Tým privátnym priestorom je pre vás viera (neustála reinterpretácia, sebaprepisovanie, ironický odstup), kým tým spoločenským priestorom je náboženstvo (politika a snaha o solidaritu aj s inými náboženstvami). Zatiaľ čo Rorty svoju diferenciu prehlbuje, zdôrazňuje, že tu nie je cesta spojiť sebatvorbu so spravodlivosťou na teoretickej rovine, že sú nesúmerateľné, vy naopak túto cestu vo svojich knihách hľadáte i teoreticky. Zdôraznenie myšlienky hlbokej diferencie medzi vierou a náboženstvom ako inštitúciou, považujem za nesmierne dôležitú, pretože bola „verbalizovaná“. Mnohí, ktorí sa v cirkvi necítili „ako doma“, zrazu počuli niekoho, kto to hovorí „nahlas“; že neustále pochybnosti (pozri titul knihy) o viere a napätí medzi vierou a naboženstvom sú úplne v poriadku. „Pochybnosti“ ste tak povýšili na výsadu veriaceho kresťana katolíka a tým ste vlastne otvorili aj cestu premýšľania o fundamentalizme (dogmatizmus bez pochybností). Dnes je potrebné hľadať nové cesty, jak hovoriť o viere a náboženstve. Chcem využiť tú veľkú výhodu - aspoň ja sám vidím takú výhodu - že môžem byť zároveň insiderom a outsiderom, že môžem byť „účastným pozorovateľom“. Jsem věřící člověk a kněz, mám svůj duchovní domov, ale zároveň mi vědecká práce v oboru religionistiky a sociologie náboženství aj skúsenosť medzináboženských rozhovorov dává možnost reflektovat svou vlastní zkušenost a vnímat křesťanství v širším horizontu. Fakt, že som vyrastal mimo cirkevnú kultúru a inštitucionálneho kresťanstva, že mám veľa priateľov z oblasti nenáboženskej, to všetko mi dáva možnosť vidieť fenomén náboženstva z vnútornej i vonkajšej perspektívy zároveň. Spojiť vnútornú skúsenosť s tou možnosťou určitého nadhľadu, odstupu, širšieho kontext, chápu jako velký dar.Ponúka mi to určitú perspektívu, z ktorej môžem vidieť veci, ktoré nemôže vidieť ten, ktorý sa díva na ne iba z jedného brehu.

Do akej miery sa Vám to darí uplatňovať v praktickom živote? Pozícia, v ktorej sa nachádzate, teda nezávislý intelektuál na jednej strane a kňaz pripútaný i inštitúcii cirkvi na druhej strane, je pomerne dosť ťažká. Mne je to prirodzené, a je to niečo, čo vytvára vnútornú dynamiku môjho života, je to niečo, čo ma nikdy neprestalo vzrušovať. Že to přináší řadu vnějších obtíží, to je pochopitelné a na to jsem si už zvykl.

Nasledujúcou titul Osloviť Zachea je zbierkou kázní. Do myšlienkového stredu knihy ste postavili rozprávanie o Zacheovi. Ježiš prichádza do Jericha, víta ho zástup ľudí, pričom ho chce vidieť aj mýtnik Zachei. Ten pre malú postavu sa vyšplhá na figovník a keď Ježiš prichádza okolo osloví ho, aj napriek veľkej nevôli ostatných a ostáva u Zachea cez noc, ktorý sa touto udalosťou mení. V tomto rozprávaní je silný motív „dať niekomu príležitosť“, „osloviť a nesúdiť hneď“. Iný opakujúci sa motív v tejto knihe je váš dôraz na tom, aby sme vedeli „rozoznať znamenie doby“ - „byť otvorený mnohým interpretáciám“. Sú to dve nedogmatické tézy, ktoré otvárajú cestu k dialógu. Ako vznikala táto vaša dosiaľ najčítanejšia kniha? Pro napísanie tejto knihy jsem měl viacej motívov. Tiež to boli vonkajšie žiadosti - mnoho ľudí ma žiadalo o to, aby som kázne literárne zachytil. Prišiel som na to, že veľa ľudí ich nahráva, prepisuje a kolujú medzi nimi. Nebola to však dobrá cesta, keď sa robí takýto doslovný zápis hovorenej reči. Kázne som tak chcel pretvoriť do literárnej podoby, ano bola to pre mňa i výzva. Kázne vo všeobecnosti boli súčasťou literatúry v dávnych dobách a pokusil jsem se znovu uviesť tento žáner do súčasnej literatúry – aby to nebylo jen jakési „zbožné čítanie“ pro velmi omezený okruh čtenářů. Vedenie vydavateľstva Lidové novíny mi nyní potvrdilo, na základě ich výskumu a reakcií, ktoré dostali od čitateľov, že sa mi podarilo tento žáner učiniť znovu súčasťou beletrie. Súbor týchto kázni nevyšiel v cirkevnom vydavateľstve, ale vo svetskom vydavateľstve a dlhú dobu v Českej republike bol na prvom mieste medzi najčítanejšími knihami – s úsměvem dodávám, že se mi dokonca podarilo obehnúť i Kuchárku Mňam. To se stalo v krajine, ktorá figuruje v rôznych štatistikách ako najateistickejšia krajina na planéte - kniha kázni tu môže patriť medzi bestsellery. Prostredníctvom svojich kníh si „robím poriadky“: v prvej knihe rozhovorov som sa zamyslel nad svojou životnou púťou pri príležitosti päťdesiatky, pri druhej knihe som reflektoval moju skúsenosť s inými rôznymi krajinami a kultúrami a pri tejto knihe som vydával počet so svojej kazateľskej činnosti. Kněžské působení ale není jen kázání, nýbrž i spovednická praxe – kdy je človek je pozvaný k tomu, aby nazeral do intímnych hĺbok stoviek ľudských životov. To je samozrejme obrovská skúsenosť: Dává mi pochopit, že viera je aj niečo iné, ako súbor tvrdení a učení, je to aj dráma, keď sa človek pokúša aplikovať morálne výzvy na konkrétne situácie. Táto skúsenosť spovedná a pastoračná, predtým psychoterapeutická, mi znemožňuje pozerať na vieru doktrinárskym spôsobom. Je to také jeden inšpiračný zdroj mojich kázni. Obraciam sa nimi nielen na pravidelných návštevníkom kostola, ale do našeho akademického kostola prichádza i veľa ľudí „hľadajúcich“. Cítim velkou zodpovednosť také za taký veľký prstenec sympatizantov kresťanstva, ktorý bol veľkou silou českého kresťanstva v dobe komunizmu aj po páde komunizmu - a cítim veľkú ľútosť nad tým, že sa cirkvi ako celku nepodarilo osloviť týchto „Zacheov“. „Zacheus“ je pro mne typ človeka, ktorý sa nechce alebo nemôže plne zaradiť do zástupu veriacich, který potřebuje si udržet určitý nadhľad, odstup. Keď Ježiš oslovil tohto človeka menom, dal mu najevo, že mu rozumie, že ho pozná - a zároveň že chce byť s nimi v blízkosti. Zachea táto Ježišova otvorenosť zmenila. Nezmenila ho tak, že by sa stal rovno Ježišovým učeníkom, ale mení svoj život, napravil to, čo bolo zlé. Vo svojich kázňach sa takto pokúšam osloviť i ľudí,kteří nezdomácněli – a možná nezdomácnějí – v késtelních lavicích.

Domnievam sa, že týchto ľudí je aj „vidieť“ v kostole najsvätejšieho Salvátora, pretože po kázni odchádzajú. Museli ste sa niekedy vysporiadať s tým, že aj mnoho veriacich chodieva do Salvátora na „Halíka“ a nie až tak kvôli Bohu? Myslím tým na ľudí, pre ktorých vedome alebo podvedome, je „hlavný pod programu“ kázeň Tomáša Halíka, zatiaľ čo druhú rituálnu časť omše, obetovanie, podvedome vypúšťajú. No na druhej strane, však musím priznať, že máte veľmi veľa veriacich, ktorí pravidelne prijímajú sväté prijímania. Ako to vidíte vy? V pokoncilnom chápaní liturgie sa zdôrazňuje, že sú tu dva stoly, stôl Slova a stôl Eucharistie. Hlásanie Slova je rovnako dôležitá vec, a rozhodne nie je iba nejaký úvod bohoslužby. Zo svojej vlastnej skúsenosti procesu konverzie si pamatuji, že som bol také nejprve zaujatý osobnosťou určitého kněze - otca Reinsberga - a jeho štýlom kázania. Nejprve som chodieval dlouho na bohosložby iba na tieto kázne. Pamätám si, ako som putoval postupne od miesta blízko pri dverách, bližšie a bližšie až som doputoval k tomu oltáru (smiech). Vlastne až na druhú stranu toho oltára (s úsmevom). Takto možno chápem, že som pre dnešní generaci mladých nastúpil do brázdy, ktorú pro mou generaci vyoral otec Reinsberg. Vieru nemožno predávať mechanicky, je potrebné Písmo a tradici filozoficky interpretovať , je potrebné „stavať most“. Kázania má byť takýmto mostom, medzi mohovrstevným svetom Biblie, a medzi skúsenostným svetom dnešných poslucháčov. Ve svých kázáních tak mohu zúročit nejen plody svého studia a vědecké práce, ale i svou životní zkušenost – to, že som nevyrastal v cirkevnom prostredí, že som mal a mám i svetské povolanie. I tím jsem blízko i svetu mojich poslucháčov, bližšie možno ako tí kňazi, ktorí túto zkušenost se světem za hradbami cirkevného prostředí nepoznajú.

Poznáte aj svoje čitateľské publikum na Slovensku? Viete s akým ohlasom sa stretli vaše knihy v mojej krajine? Do našeho kostela chodí spousta slovenksých studentů, kteří studují v Praze a já čas od času jezdím na Slovensko na různé besedy a přednášky. Mám podobný dojem, jako ze svých početných čtenářů v Polsku – je tu celá generace lidí, kteří prošli tradiční katolickou výchovou a poté určitou krizí, když se setkali se sekulárním prostředím. Je pro ně důležité, aby si uchovali víru a zároveň se neocitli v ghetu, aby komunikovali partnersky se svými kolegy a mohli jim o své víře srozumitelně a věrohodně hovořit. Potřebují víru ne jako část folkloru a nostalgie po rodné vsi a babičce, nýbrž jako něco, co jim dává inspiraci v každodenním životě, co je hlouběji zakotveno a nezhroutí se při konfrontaci s jinými názory a životními styly. Přesně tento typ lidí – a na Slovensku a v Polsku jich je hodně – sahají k mým knížkám. V Polsku jsem byl překvapen tím, že jsem se setkal s řadou nejen teologů a katolických intelektuálů, nýbrž i biskupů a arcibiskupů, kteří nejen dobře znali mé knihy, nýbrž vehementně je doporučovali – téměř jako „povinnou četbu“ svým kněžím a seminaristům. V katowické a lublinske arcidiecézi si dokonce kněží na doporučení svých arcipastýřů dělali výroční exercicie na základě mých knížek a moje texty tam pravidelně vycházejí jako úvodníky hlavních katolických týdeníků. Byl jsem svědkem toho, jak si velká část polské církve včetně řady moudrých biskupů ivědomuje, že společnost a církev prochází radikálními změnami a obstojí jen tehdy, když intelektuálně prohloubí styl svého působení a bude schopna kompetentně komunikovat se současným světem a myšlenkovými proudy.

Posledná kniha Vzývaný i nevzývaný je súbor vašich prednášok, ktoré ste predniesli v rôznych mestách Európy. V tejto knihe vrcholí váš pojem alebo motív a to „prechod od katolicizmu ku katolicite“, teda „prechod od doktrinárskej uzavretosti k pluralitnej otvorenosti ako všeobecnosti“. Ďalší a novo sa vyskytujúci pojem je motív Európu. Pri tejto príležitosti sa vás chcem spýtať na vášho učiteľa profesora Jana Patočku, na ktorého v tomto zmysle svojsky nadväzujete. Nie v čom vás Patočka ovplyvnil, ale pýtam sa skôr na istý spôsob myslenia, kladenia otázok alebo grif, modus operandi, ktorý bol Patočkovi vlastný a ktorý ste možno prijali za svoj. Je tu niečo také? Patočka ma skutočne výrazne ovplyvnil. Bol učiteľ, ktorý prednáša s ohromnou erudicí, ale zároveň pri tom i premýšľa, tvoří takříkajíc před našima očima. Zatiaľ čo vtedy bolo zvykom, že učiteľ reprodukuje cudzie názory a myšlienky, tak tu bolo vidieť, čo to znamená, keď profesor na prednáške premýšľa. Moje prvé stretnutie s Patočkom, ešte predtým ako prišiel sem na fakultu v roku 68, malo spoločné rysy s tou skúsenosťou napr. Václava Havla. Keď som s ním preberal moju skúsenosť v tom istom vekom období, keď Patočka v 50 a 60 rokoch nemohol prednášať verejne, a prednášal na rôznych ľudových školách umienia, tak mi Havel povedal, že bol svedkom toho, že niekto prednáša s obrovským vnútorným zaujatím a nasadením. Ani ja ani Havel sme vtedy samozrejme ako chlapci príliš tomu nerozumeli, čo ten Patočka vlastne hovorí, ale to nebolo vlastne podstatné, pretože sme videli to jeho uchvátenie, že samotný psychologický zážitok nám bol impulzom, aby sme sa začali zaujímať o filozofiu a aby sme ju začali i čítať. Patočka bol veľmi náročný učiteľ, otváral nám nové duchovní světy moderného myslenia. Pamätám si na to, ako Patočka prišiel naspäť na univerzitu v obdobia Pražskej jari, jeho príchod symbolizoval určitú novú dejinnú epochu s tými nádejami, ktoré Pražská jar prinášala. Po jednej prednáške som chodil tak okúzlený po neďalekom parku – měl jsem pocit, že svet fenomenológie, ktorý som predtým poznal len s kníh, se mi náhle otevřel jako nádherná záhrada, dosud uzavřená. Fenomenológie sa stala pre mňa akýmsi kľúčom, ktorý mi nanovo otváral videnie sveta. Pri Patočkovi téma Európy bolo veľmi dôležité, zvlášť v tom poslednom období jeho života, v prednáškach, ktoré vykonával už v súkromí bytov, a ktoré vychádzali v samizdatových publikáciách – zejména v tej poslednej a podľa môjho názoru najzávažnejšej knihy Kacírske eseje o filozofii dejín, hlavne v kapitole „Vojny 20. storočia a svet 20. století ako vojna“. To je text, ku ktorému sa často vraciam a na ktorý tiež nadväzujem. Patočka má iný výklad Európy, pretože on zdôrazňuje platónsky, antický prvok, mne ide viac o kresťanský motív v európskych dejinách.

Poďme sa rozprávať o fundamentalizme. Ale nie o tom islamskom, ale o tom katolíckom. Nemôžem poprieť svoje hlboké sklamanie a rozčarovanie nad súčasným katolíckym fundamentalizmom, ktorý sa udomácnil v mojej krajine, na Slovensku. Šíri ho jedna politicka strana, KDH. No nebolo by to nič strašné, obvykle to býva tak, že strany, ktoré majú v názve „kresťanské“, majú málo čo spoločné s kresťanstvom. Skutočné nebezpečenstvo, pre nezávislé, pluralitné, nedogmatické myslenie a dialóg vidím v dvoch veciach. Po prvé, že v cirkvi na Slovensku nie je žiadna cirkevná autorita, ktorá by sa od týchto politikov dištancovala, autorita akou je napríklad nemecký kardinál Reinzinger, ktorý na jednej strane prehlási, že síce nesúhlasí so zväzkami homosexuálov, ale na druhej strane povie, že pred týmito ľuďmi má hlbokú úctu a rešpekt. Namiesto toho je tu sivý, šedý dav neodlíšiteľných biskupov, bez názoru, ktorý len mlčí, a teda svedčí a odobruje kroky spomínaných politikov. Na druhej strane, istá dosť široká a významná skupina intelektuálov považuje za potrebné „vážne sa zaoberať“, čo nám kresťanskí demokrati hlásajú. Týmto intelektuálom sme nesmierne vďační, pretože otvorene poukazovali na zločiny komunizmu a to v dobe komunistického režimu. Ale ako to už býva, starí manželia sa po čase začnú na seba podobať, rovnako ako starí nepriatelia. Títo intelektuáli, Nietzsche by ich nazval „asketickí kňazi“, sa stali nesmierne netolerantnými, dogmatickými ako ich nepriatelia komunisti: domnievajú sa, že to, čo spomínaní politici KDH hlásajú, „treba brať vážne“, „myšlienkovo rozobrať“, najlepšie „pod lampou“ (známy metafyzický motív svetla), kde sa nám zjaví „PODSTATA“ veci, kde sa oddelí „DOBRO“ od „ZLA“, kde dáme zaznieť konečne i „SPRAVODLIVOSTI“, kde si budeme môcť položiť otázku, či sme „ŠŤASTNÍ“ a kde konečne pomenujeme tie „správne“ HODNOTY. Samozrejme, sú to tie naše hodnoty, HODNOTY ZÁPADU. Alebo rovno: KRESŤANSKÉ HODNOTY. Pán Halík, reflektujete podobne situáciu na Slovensku? Neodvažujem sa povšechně hovoriť o dnešnej intelektuálnej situácii na Slovensku, pretože nemám o nej dostatok informácií. Iste, pre mňa bolo určitým sklamaním, to že někteří ľudia zo slovenského katolíckeho disidentu, s ktorými sme spolupracovali pred novembrom 89, veľmi prepadli nacionálnej ideológii a antieurópskemu, antizápadnému afektu. To bolo pre mňa veľké sklamanie. V dobe môjho pobytu v Ríme ma někteří příslušníci slovenského kléru v exilu skutočne prekvapili pozostatkami toho starého ľudáctva, určitých antisemitských prejavov, antičeského afektu atď. - to ma veľmi zarmucovalo. Na druhej strane by som nerád hádzal všetkých slovenských katolíkov do jedného vreca, na Slovensku mám celý rad priateľov, hlavne mojej a mladšej generácie. V dobe, keď som navštívil študentské pastoračné centrá v Bratislave a v Trnave, mal som pocit, že tam nie je zlá atmosféra a že sú mezi slovenskými katolíky i kněžími také zaujímaví otvoreni ľudia, napriklad medzi nekterymi rehoľníkmi, kteri studovali v cizině. To, čo je veľkým ohrozením lokálnych katolíckych cirkví v postkomunistickém světě, je provincionalizmus. Mnozí při prvním kontektu se Západem po desetiletí izolace tomuto světu naprosto neporozuměli, utrpěli kultúrny šok. Něco podobného jsem prožil při svém prvním setkání se Západem v roce 1967 – popsal jsem to v mojej prvej knižke. Ale pak jsem měl naštěstí možnosť stretávať sa s celým radom západných teológov, ktorí do Prahy a Brna prichádzali v 70. a 80. rokoch ako turisti a potajmu robili prednášky, semináre a diskusie v soukromých bytech a pašovali sem knihy. Chápem, že někteří, ktorí tú možnost kontaktu nemali, boli odtrhnutí od intelektuálneho i cirkevného diania na Západe, dnes zažívajú kultúrny šok a pak sa sťahujú do obranej pozície. Ani 2. vatikánskému koncilu není možné rozumět, aniž by člověk studoval teologická díla a pastorační zkušenosti, z nichž vyrostl. Bojovná rétorika fundamentalistů je tiež výrazom určitého strachu, pocitu dezorientace, snahy najít rychlé a jednozačné odpovědi na složité problémy. To pokušenie triumfalizmu, ktorý máte zrejme na mysli, je nebezpečné. Pri mojom poslednom pobyte na Slovensku som mal možnosť v televízii sledovať diskusiu s pánom Palkom a pôsobilo to na mňa veľmi tristně. Mal som pocit, že je to človek, ktorý to myslí veľmi úprimne, ale ktorý podľahol čierno-bielemu ideologickému videniu světa. Vlastně jen dokola opakoval teze amerického fundamentalisty Buchanana o „kulturní válce“ mezi tradicionalisty a liberály. Buchanan má pravdu, že tato nešťastná „kulturní válka“ dnes existuje, ale už nechápe, jak k tomuto střetu duchovních světů, v němž nakonec prohrává Západ jako celek, přispěl primitivismus vidění světa, jímž Buchanan a jeho druzi z „religious right“ kompromitují křesťanství, podnikají donkichotský výlet do premoderních časů, chtějí vrátit svět zpátky před osvícenství, v němž vidí kořen všeho zla. To je slepá ulička, předem prohraný zápas. Moja posledná kniha je práve hľadaním jiné cesty medzi týmito dvoma fundamentalizmami: medzi náboženským fundamentalizmom a „sekularistickým fundamentalizmom“, tj. snahou eliminovat vše náboženské z veřejného prostoru. Pak se tento sekularismus stává de facto náhradním náboženstvím – a i ono dokáže být pekne netolerantné! Tieto dva extrémy sa navzájom utvrdzujú ale i udržujú vo svojich pozíciách, stereotypoch. Je veľmi ťažké zaujať takú pozíciu, ktorá by unikla týmto dvom čierno-bielym ideologickým schémam. Mne to veľmi leží na srdci ,pretože si myslím, že pre budúcnosť Európy, tej našej časti Európy, je veľmi dôležité tú cestu vzájemného pochopení a dialogu nájsť.

V Čo je be zchvenia“ dominuje pojem „dialóg“, v Zacheovi kladiete dôraz na rozpoznanie „znamenia doby“ , vo Vzývanom zase vrcholí vaša predstava prechodu od katolicizmu ku katolicite. Sú to všetko motívy, ktoré sú navzájom popretkávané a vytvárajú akýsi vzor OTVORENOSTI. V poslednej knihe už otvorene formulujete tento postoj a snažíte sa nájsť východisko ako praktizovať túto otvorenosť, ktorá by mohla byť možno i „liek“ pre fundamentalizmus na Slovensku. Hovoríte o pojme „nového objavenia tajomstva Trojice“: „Ak dnes mnohí katolíci nariekajú nad kultom plurality v postmodernom myslení, správnou odpoveďou nie je aliancia neoscholastického racionalizmu s racionalizmom scientizmu, ale nové objavenie tajomstva Trojice. Úcta k Trojici okrem iného znamená, že môžeme plne akceptovať jednotlivé duchovné skúsenosti, ktoré - ako sme ukázali - v istej miere zdieľame tu s budhistami, tu so sekulárnymi humanistami, tu so židmi a moslimami, ba viacej - môžeme vnímať ich vzájomnú nezastupiteľnosť a zároveň kompatibilitu. Tieto rôzne hodnoty, ktoré nás vždy uvádzajú do spoločenstva s inými a odlišnými, môžu v našej mysli a v našom srdci existovať ,neoddelene a nezmiešane´“ Pán Halík, moja skeptická otázka: ak by ste chceli nadviazať rozhovor s katolickým fundamentalistom, o ktorom sme sa dnes rozprávali, myslíte si, že vám porozumie, že pristúpi na rozhovor, bude vôbec tušiť, čo od neho „chcete“, očakávate? Fundamentalismus odmítá dialog, odmítá jeho základní předpoklad, totiž odložit při setkání s odlišným myšlenkovým proudem apriorní předpoklad, že já jsem majitelem celé pravdy a ten druhý se nutně mýlí. Ale pozor, abychom z fundamentalismu neudělali jen „killing word“, nálepku, kterou budeme diskreditovat každého, kdo má nějaký pevný názor nebo není ochoten k lacinému výprodeji té části své vlastní tradice, která nevyhovuje momentálnímu vkusu doby. Neochota k partnerskému naslouchání druhým někdy pramení z nezpracovaných vlastních pochybností, které ten člověk neunese a často si je promítá do druhých, kde se s nimi teprve může utkat. Ve svých knihách se snažím ukázat, že síla víry nespočívá v „neochvějnosti“ přesvědčení, nýbrž ve schopnosti vytrvale, věrně a pokorně nést i některé otázky, na něž na této zemi zřejmě nedostaneme zcela uspokojivou odpověď – vždyť víra se týká tajemství, které přesahuje naší kapacitu ho plně pochopit a vyčerpat, víra dostává mnohé věci jen v podobenství, náznaku (jen jako v zrcadle, říká svatý Pavel) a v tvaru naděje, víra není jen „držení“, ale také hledání, naslouchání, cesta.. Ale naštěstí nevedeme dialog s „fundamentalismem“ (to opravdu nejde), nýbrž s konkrétními lidmi, a pokud dovedeme rozlišit mezi člověkem a jeho názorem, pak naděje na porozumění není ztracena.

rozhovor vedl Martin Hudymač

(vyšlo v časopise Fórum občianskej spoločnosti, č. 1-2, 2005, Bratislava, str. 34-44)

Tvorba

Kdy? 14. dubna 2024
Kde? Praha
Co? Evropské setkání zdravotnických kaplanů (ENHCC)
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dopisy papeži: Povzbuzení na nové cesty
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Procitají andělé: Adventní a vánoční kázání v neklidné době
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Via crucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Odpoledne křesťanství: Odvaha k proměně
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Čas prázdných kostelů
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
To že byl život? Z podzemní církve do labyrintu svobody.
loading...

Objednat knihu

Štefan Hríb Více o knize Skrýt info
Kam se ztratil Bůh
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Svět bez Boha: Ateismus jako druh náboženské zkušenosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Obnovíš tvář země: Texty k obnově církve a společnosti z let 1988-1998
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Žít v dialogu: Podněty k promýšlení víry
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Žít s tajemstvím: Podněty k promyšlení víry
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Chci, abys byl: Křesťanství po náboženství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Tomasz Dostatni Více o knize Skrýt info
Smířená různost (rozhovor)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Divadlo pro anděly: Život jako náboženský experiment
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Ptal jsem se cest (rozhovor - 3.vyd.+CD)
loading...

Objednat knihu

Ondřej Krása (ed.) Více o knize Skrýt info
Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Stromu zbývá naděje: Krize jako šance
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Úvahy na prahu tisíciletí (Ranní zamyšlení na vlnách BBC)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dotkni se ran: Spiritualita nelhostejnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík et al. Více o knize Skrýt info
Máš před sebou všechny mé cesty (sborník k 60. narozeninám T. Halíka)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vzdáleným nablízku: Vášeň a trpělivost v setkání víry s nevírou
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Prolínání světů: Ze života světových náboženství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Noc zpovědníka: Paradoxy malé víry v postoptimistické době
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Oslovit Zachea (soubor proslovů a kázání)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Co je bez chvění, není pevné: Labyrintem světa s vírou a pochybností
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Ptal jsem se cest (rozhovor)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Víra a kultura - Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Sedm úvah o službě nemocným a trpícím
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Večerní modlitby
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O přítomnou církev a společnost
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
The Afternoon of Christianity: The Courage to Change
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
The Way of the Cross
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Touch the Wounds: On Suffering, Trust, and Transformation
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
From the Underground Church to Freedom
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Is Got absent? Faith, Atheism, and Our Search for Meaning
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
I Want You to Be: On the God of Love
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Pavel Hošek (eds.) Více o knize Skrýt info
A Czech Perspective on Faith in a Secular Age
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Night of the Confessor: Christian Faith in an Age of Uncertainty
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Patience with God: The story of Zacchaeus continuing in us
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Das Geheimnis der Weihnacht: Advents- und Weihnachtspredigten voller Hoffnung
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Der Nachmittag des Christentums: Eine Zeitansage
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Weil Gott sich sehnt, Mensch zu sein
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Die Zeit der leeren Kirchen: Von der Krise zur Vertiefung des Glaubens
loading...

Objednat knihu

Walter Kasper, George Augustin (eds.) Více o knize Skrýt info
Christsein und die Corona-Krise - Das Leben bezeugen in einer sterblichen Welt
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Theater für Engel. Das Leben als religiöses Experiment
loading...

Objednat knihu

P. Zulehner, T. Halík Více o knize Skrýt info
Wir teilen diesen Traum: Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren "Pro Pope Francis"
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Gott los werden: Warum der Glaube den Unglauben braucht
loading...
P. Zulehner, T. Halík Více o knize Skrýt info
Pro Pope Francis. Weltweite Unterstützung für den Papst aus dem Kirchenvolk
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Starker Wein, nicht lauwarmes Wasser: Impulse für einen Glauben, der Zukunft hat
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Glaube und sein Bruder Zweifel
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Gott los werden? Wenn Glaube und Unglaube sich umarmen
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Ich will, dass du bist. Über den Gott der Liebe
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Nicht ohne Hoffnung. Glaube im postoptimistischen Zeitalter
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
All meine Wege sind DIR vertraut. Von der Untergrundkirche ins Labyrinth der Freiheit
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Berühre die Wunden: Über Leid, Vertrauen und die Kunst der Verwandlung
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Nachtgedanken eines Beichtvaters: Glaube in Zeiten der Ungewissheit
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Geduld mit Gott (Die Geschichte von Zachäeus heute)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Du wirst das Angesicht der erde erneuern - Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Un tempo per piantare e un tempo per sradicare
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Si destano gli angeli: Avvento e Natale di un‘epoca inquieta
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Verso una nuova riforma del cristianesimo?
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Pomeriggio del cristianesimo. Il coraggio di cambiare
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Incontrare il crocifisso. Via Crucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Tocca le ferite: Per una spiritualità della non-indifferenza
loading...

Objednat knihu

E.Castellucci - T.Halík - G.Lafont Více o knize Skrýt info
Cambiamenti d'epoca
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Pazienza con Dio
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Il segno delle chiese vuote
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Voglio che tu sia. L'amore dell'altro e il Dio cristiano
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Fare a meno di Dio? Se fede e incredulità si cercano
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
La notte del confessore: La fede cristiana in un tempo di incertezza
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Vicino ai lontani: la pazienza della fede nel dialogo con l'ateismo
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
"Mistica, anima della filosofia?"
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Chemin de croix
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Donner du temps à l'éternité. La patience envers Dieu
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
La tarde del cristianismo: Valor para la transformación
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Viacrucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Quiero que seas: Sobre el Dios del amor.
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe y la increencia se abrazan
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paradojas de la fe en tiempos posoptimistas
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paciencia con Dios: Cerca de los lejanos
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Un proyecto de renovación espiritual
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A Tarde do Cristianismo: O tempo da transformação
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paciência com Deus (Kindle Edition)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O tempo das igrejas vazias
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Via Crucis
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O sinal das igrejas vazias
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Diante de Ti, os meus caminhos.
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O abandono de Deus. Quando a crença e a descrença se abraçam
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Quero que Tu sejas! Podemos acreditar no Deus do amor?
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O Meu Deus é um Deus Ferido
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A noite do Confessor: A fé cristã numa era de incerteza
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paciência com Deus: Oportunidade para um encontro
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
O entardecer do cristianismo: A coragem de mudar
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Não sem esperança. O retorno da religiao em tempos pos-otimistas
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Quero que sejas: Podemos acreditar no Deus do amor?
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Livrar-se de Deus? Quando a crença e a descrença se encontram
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A Noite do Confessor. A Fé Cristã Num Mundo de Incerteza.
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Toque as feridas. Sobre sofrimento, confiança e a arte da transformação.
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Paciência com Deus. Oportunidade Para Um Encontro
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Przebudzenie aniołów: Kazania o bliskości Boga w niespokojnych czasach
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Popołudnie chrześcijaństwa
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Zamyślenia na Wielki Tydzień
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Czas pustych kościołów
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Od Podziemnego Kościoła do labiryntu wolności. Autobiografia
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Bóg zagubiony: Wiara w objęciach niewiary
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą.
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Zacheuszu! 44 kazania o sensie życia
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Chcę, abyś był
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík, Tomasz Dostatni Více o knize Skrýt info
Różnorodność pojednana. Rozmowy
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Hurra, nie jestem Bogiem!
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Przenikanie światów: Z życia pięciu wielkich religii
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Teatr dla aniołów. Życie jako religijny eksperyment
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dotknij ran
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Drzewo ma jeszcze nadzieje
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Noc spowiednika: Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta.
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Wzywany czy niewzywany - Bóg się tutaj zjawi
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Przemowic do Zacheusza
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe
loading...
Tomáš Halík, Jan Jandourek Více o knize Skrýt info
Radzilem sie dróg
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Wyzwoleni, jeszcze nie wolni: Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Znebimo se Boga: ko se vera in nevera objameta
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Spovednikova noč: krščanska vera v času negotovosti in novega upanja
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Blizu oddaljenim: gorečnost in potrpežljivost v srečevanju vere z nevero
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Dotakni se ran: duhovnost neravnodušnosti
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Blizu pola: Molk na Antarktiki
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Strpljenje s Bogom: Pripovijest o Zakeju danas
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Пополудень християнства: Відвага змінюватися / Popoludeň christianstva
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Життя без Бога/Žittja bez Boga
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Час порожніх храмів/Čas porožnich chramiv
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Терпеливість із Богом/Terpelivist iz Bogom: zуstrič viri z neviroju
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
НІЧ СПОВІДНИКА/Nič spovidnika
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A távollévők közelében
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Távol az Isten
loading...
Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
A gyóntató éjszakája: A kishitűség ellentmondásai posztoptimista korunkban
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
De namiddag van het christendom: Op weg naar een nieuw tijdperk
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Omdat God ernaar verlangt mens te zijn
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Theater voor engelen: Het leven als een religieus experiment
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
In het geheim geloven. Autobiografie
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Niet zonder hoop. Religieuze crisis als kans
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Raak de wonden aan van. Over niet zien en toch geloven
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Geloven op de tast. Als geloof en ongeloof elkaar ontmoeten
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Ik wil dat jij bent: over God van liefde
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Geduld met God: Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Tålamod med Gud
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Kantrybės su Dievu
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Tanriyi sabirla beklemek: Zakkayin öyküsü bizimle devam ediyor
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
그리스도교의 오후 (Odpoledne křesťanství)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
고해 사제의 밤 (Noc zpovědníka)
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
상처 입은 신앙 - “내 상처를 보고 만져라"
loading...

Objednat knihu

Anselm Grün, Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
Godless World
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
하느님을 기다리는 시간
loading...

Objednat knihu

Tomáš Halík Více o knize Skrýt info
擁抱懷疑的信仰
loading...

Objednat knihu

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.
NEVZDÁVEJME SE KRITICKÉHO "ALE" (březen 2024)
.
POLITIKA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU I ZDRAVÉMU ROZUMU (únor 2024)
.
CO NÁM ŘÍKÁ TENTO ČAS? (březen 2020)
.
KŘESŤANÉ A VZEDMUTÍ OBČANSKÉ NELHOSTEJNOSTI (červen 2019)
.
VÝKŘIK DO SVĚDOMÍ (leden 2019)
.
ČAPEK JAKO VYCHOVATEL (prosinec 2018)
.
VSTUPUJEME DO 30. ROKU SVOBODY (listopad 2018)
.
KLAUS HÁJÍ NEOBHAJITELNÉ (říjen 2018)
.
PRODAVAČI STRACHU (říjen 2018)
.
CO JE PRAVDA? (březen 2018)
.
POVOLEBNÍ ÚVAHA (únor 2018)
.
NAROZENINY PAPEŽE FRANTIŠKA (prosinec 2017)
.
SLOUPOVNÍCI A JEJICH NEPŘÁTELÉ (září 2017)
.
STRAŠIDLO POPULISMU V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ (červen 2017)
.
ÚNOR 1948 A JEHO NEBLAHÉ DĚDICTVÍ (únor 2017)
.
ROK VÝZNAMNÝCH VÝROČÍ (leden 2017)
.
ZÁPAS O NADĚJI PO AMERICKÉ VOLBĚ (listopad 2016)
.
HLAS ZE SRDCE EVROPY - výzva k společné odpovědnosti (červen 2016)
.
15. června 2016
A VOICE FROM THE HEART OF EUROPE – an appeal for joint responsibility
.
Udavačům a mystifikátorům neodpovídám (Otevřený dopis redakci Parlamentních listů)
.
NENÍ ATEISTA JAKO ATEISTA (listopad 2015)
.
O UPRCHLÍCÍCH I SEBEVRAŽEDNÉM DEMOKRATICKÉM SKOKU (říjen 2015)
.
ROZUM A VĚCNOST MÍSTO HYSTERIE A PANIKAŘENÍ (září 2015)
.
PŘÍPAD CHARLIE (únor 2015)
.
10 ODPOVĚDÍ NA OTÁZKY PETRA HONZEJKA (leden 2015)
.
EVROPA VS. MUSLIMOVÉ. MAŘÍME HISTORICKOU ŠANCI (leden 2015)
.
PROČ NEJSEM CHARLIE (leden 2015)
.
KAMBERSKÝ, PODEJTE MI INDEX! (srpen 2014)
.
DESET ZÁSAD – VIZE PRO BUDOUCNOST DEMOKRACIE V ČR
.
DIALOG O POVOLEBNÍ SITUACI (únor 2013)
.
KLAUS K OLTÁŘI NEPATŘÍ (říjen 2011)
.
PARÁDA RŮŽOVÉ HRDOSTI (srpen 2011)
.
MODLITBA ZA JIŘINU ŠVORCOVOU (srpen 2011)
.
OTÁZKA PILÁTOVA (duben 2011)
.
K VOLEBNÍM VÝSLEDKŮM 2010 (červen 2010)
.
TENTOKRÁT PODPORUJI KLAUSE (únor 2006)
.
VELKÝ BRATR A ZVÍŘECÍ FARMA (září 2005)
.
KLAUSOVA POLITICKÁ FILOZOFIE - A "NĚCO NAVÍC" (únor 2004)
.
VÁLKA MEZI METAFOROU A REALITOU (září 2002)
.
POCHODEŇ 2003? (únor 2002)
.
O (NE)PŘESADITELNOSTI DEMOKRACIE NEBO KULTURNÍ EKOLOGIE OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI (říjen 2001)
.
NEŽ SE NÁM SVĚT ZNOVU STANE DOMOVEM (září 2001)
.
PROČ NEJSEM CTITELEM VÁCLAVA KLAUSE (listopad 2000)
.
ZAMEŤME STŘEPY, NE VŠAK TÉMATA (září 2000)
.
K SYNODÁLNÍ PROMĚNĚ CÍRKVE (leden 2022)
.
IN ANIMO CONTRITO: FENOMÉN ZNEUŽÍVÁNÍ V ŠIRŠÍM KONTEXTU (září 2021)
.
PSEUDONÁBOŽENSTVÍ F – PŘÍKLAD NÁBOŽENSKÉ PATOLOGIE (listopad 2020)
.
REVOLUCE MILOSRDENSTVÍ A NOVÁ EKUMÉNA (říjen 2020)
.
VYKROČENÍ Z AGRESIVNÍ NEVĚDOMOSTI V ČESKÉ SPOLEČNOSTI (A CÍRKVI)
.
VE STÍNU MARIÁNSKÉHO SLOUPU (srpen 2020)
.
PANDEMIE JAKO NÁBOŽENSKÁ ZKUŠENOST (červen 2020)
.
PŘEDMLUVA K POLSKÉMU VYDÁNÍ KNIHY „Z PODZEMNÍ CÍRKVE DO LABYRINTU SVOBODY“ (duben 2020)
.
KORONAVIRUS NEODMODLÍTE (duben 2020)
.
KŘESŤANSTVÍ V ČASE NEMOCI (duben 2020)
.
DOPIS ČLENŮM ČKA A FARNÍKŮM AKADEMICKÉ FARNOSTI (březen 2020)
.
ROZPOR V CÍRKVI NELZE SKRÝVAT (srpen 2019)
.
RÁNY KRISTOVY CÍRKVE (duben 2019)
.
JE ČESKÁ KATOLICKÁ CÍRKEV „DŮM ZE SKLA“? (leden 2019)
.
OD NAPOMÍNÁNÍ K POROZUMĚNÍ (leden 2019)
.
K BOUŘI V NAŠÍ KATOLICKÉ SKLENICI (únor 2018)
.
VYJASNĚNÍ STANOVISEK S PETREM DVOŘÁKEM (říjen 2017)
.
POZVÁNÍ K DIALOGU (říjen 2017)
.
VZPOURA PROTI PAPEŽI? (říjen 2017)
.
TAJEMSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA (září 2017)
.
NÁVRAT NÁBOŽENSTVÍ? (září 2017)
.
ANKETA MESAČNÍKA EVÝCHOD (září 2017)
.
VELIKONOČNÍ KŘEST A NOVÝ ŽIVOT (duben 2017)
.
11. ZÁŘÍ – VAROVÁNÍ PŘED GLOBÁLNÍM TERORISMEM (září 2016)
.
VZPOMÍNKY NA PŮSOBENÍ V PODZEMNÍ CÍRKVI BĚHEM NORMALIZAČNÍHO REŽIMU (srpen 2016)
.
MÁME S MUSLIMY STEJNÉHO BOHA? (prosinec 2015)
.
The Afternoon of Christianity: Church and Theology for a Post-Secular Age
.
DLOUHÁ CESTA UZDRAVOVÁNÍ (říjen 2015)
.
KDO JE TADY UVĚDOMĚLÝ? (listopad 2014)
.
OTEVŘENÝ DOPIS MUSLIMSKÉ KOMUNITĚ V ČR (květen 2013)
.
PŘEKVAPENÍ NA PAPEŽSKÉM STOLCI (duben 2013)
.
POLEMIKA O VÍŘE A ATEISMU POKRAČUJE (říjen 2010)
.
PŘEDPOKLADEM DIALOGU JE OCHOTA POROZUMĚT (říjen 2010)
.
ZAČ KŘESŤANÉ VDĚČÍ ATEISTŮM (září 2010)
.
"KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA PŘÍTOMNOST KŘESŤANSTVÍ" (září 2010)
.
STRUČNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ČTK KE KAUZÁM ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ (březen 2010)
.
20 LET AKADEMICKÉ PASTORACE V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍHO SALVÁTORA (únor 2010)
.
CO ČEKÁ NOVÉHO PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA? (únor 2010)
.
KULATÝ STŮL: PŘIBLÍŽILA SE ZA POSLEDNÍ LÉTA (leden 2010)
.
PATNÁCT PURPUROVÝCH LET A CO BYLO PŘEDTÍM (listopad 2009)
.
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO KLÍČE (říjen 2009)
.
SETKÁNÍ PAPEŽE BENEDIKTA S AKADEMICKOU OBCÍ (říjen 2009)
.
PAPEŽOVA LEKCE ČESKÉ CÍRKVI I SPOLEČNOSTI (říjen 2009)
.
MÉDIA – NÁBOŽENSTVÍ NAŠÍ DOBY? (podzim 2009)
.
PŘÍSPĚVEK PRO MEZINÁBOŽENSKÝ PANEL NA KONFERENCI FORUM 2000 (říjen 2009)
.
ROZPAKY Z JEDNÉ VELKORYSOSTI (únor 2009)
.
CO SE DĚJE V HLAVÁCH NÁBOŽENSKÝCH FANATIKŮ (prosinec 2008)
.
ROLE CÍRKVÍ V UDÁLOSTECH ROKU 1989 (říjen 2008)
.
PROMĚNY SVĚTOVÉ NÁBOŽENSKÉ SCÉNY (prosinec 2007)
.
OSLOVIT VZDÁLENÉ (říjen 2007)
.
PAPEŽSKÝ SKANDÁL (září 2006)
.
O TOM NAŠEM BEZBOŽECTVÍ (léto 2005)
.
MYSLITEL „NENÁBOŽENSKÉHO KŘESŤANSTVÍ“ (duben 2005)
.
O ATEISMU, POCHYBNOSTECH A VÍŘE (leden 2005)
.
CÍRKEV A "ČÁSTEČNĚ IDENTIFIKOVANÍ" (květen 2004)
.
JE POSTMODERNÍ KULTURA POSTSEKULÁRNÍ? (říjen 2003)
.
CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (únor 2002)
.
SPOR O NÁBOŽENSTVÍ? ()
.
STÁTEM VNUCENÝ ATEISMUS (srpen 2000)
.
KATOLICKÁ CÍRKEV V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 (2000)
.
NÁBOŽENSTVÍ - POLITIKA - VĚDA: PROMĚNY VE VZTAZÍCH (září 1998)
.
JAK PROMĚNIT TRAGÉDII CÍRKVE V BOŽSKOU KOMEDII? (duben 1998)
.
TOHLE PŘESAHUJE MOŽNOSTI SLOV (prosinec 2023)
.
LIDI, PROBOHA, ZASTAVTE SE, VZPAMATUJTE SE,... (listopad 2023)
.
ROZHOVOR K OCENĚNÍ ŘÁDEM T. G. MASARYKA (říjen 2023)
.
NEVÍM, JESTLI BYCH ZPRÁVU O PUTINOVĚ SMRTI PŘIJAL S RADOSTÍ, ALE S ÚLEVOU ANO (květen 2022)
.
RUSKO ROZUMÍ JEN ŘEČI SÍLY. JE V ZÁJMU CELÉHO SVOBODNÉHO SVĚTA HO ZASTAVIT (květen 2022)
.
PALACHŮV ČIN SE STAL TRVALÝM ZÁVAZKEM NEKOLABOROVAT (leden 2022)
.
ROZHOVOR PRO SME (prosinec 2021)
.
ROZHOVOR PRO TÝŽDEŇ.SK (duben 2021)
.
NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)
.
TRUTH IS GREATER THAN POWER (June 2020)
.
CÍRKEV SE MUSÍ ZMĚNIT (duben 2020)
.
NADĚJE V NEMOCNÉM SVĚTĚ (březen 2020)
.
CESTOU DO BOSTONU (leden 2020)
.
ODMÍTÁM DÉMONIZOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ, CÍRKEV MÁ SAMA KOSTLIVCE VE SKŘÍNI (září 2019)
.
CÍRKEV JE JAKO NĚMECKO PO HOLOCAUSTU (březen 2019)
.
ČAPUTOVÉ JSEM SE OMLUVIL ZA ÚTOKY NA JEJÍ ADRESU Z JISTÝCH KATOLICKÝCH KRUHŮ (březen 2019)
.
VAŘILI SI NÁS JAKO ŽÁBY A POSTUPNĚ ZVYŠOVALI TEPLOTU (leden 2019)
.
ROZHOVOR PRO AHA/BLESK - 50. VÝROČÍ JANA PALACHA (leden 2019)
.
O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)
.
VĚŘIT ZNOVU – A JINAK (prosinec 2018)
.
STOLETÉ DĚDICTVÍ NÁS VŠECHNY ZAVAZUJE (prosinec 2018)
.
CÍRKVI PŘÍSLUŠÍ POKORA (říjen 2018)
.
50. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (srpen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (červen 2018)
.
ROZHOVOR PRO ČTK (květen 2018)
.
ROZHOVOR PRO KT (květen 2018)
.
MÁME ODVÁŽNÉHO PAPEŽE (březen 2018)
.
KOHO BY DNES JEŽÍŠ HNAL BIČEM Z CHRÁMU (březen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (leden 2018)
.
PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR PRO EUROZPRÁVY.CZ (říjen 2017)
.
ZEMAN CHÁTRÁ. PROKREMELSKÉ MAFIE SI MOŽNÁ NAJDOU NÁHRADNÍKA (květen 2017)
.
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ AŽ NA POSLEDNÍM SOUDU (květen 2017)
.
NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALISMUS? LIDÉ HLEDAJÍ PŘIROZENĚ JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY (únor 2017)
.
DOSAVADNÍ CÍRKEVNÍ PRAXE JE NELIDSKÁ A NEKŘESŤANSKÁ (leden 2017)
.
ROZHOVOR PRO EURO (srpen 2016)
.
ZEMAN NENÍ HODEN VYKONÁVAT FUNKCI PREZIDENTA (červen 2016)
.
SPOJIT NÁBOŽENSTVÍ S POLITICKOU MOCÍ JE OHROMNÉ POKUŠENÍ (červen 2016)
.
RUSKO ZA BREŽNĚVA BYLO MENŠÍ HROZBOU (červen 2016)
.
ZEMAN TRAGICKY ROZDĚLIL SPOLEČNOST. UŽ NELZE USTUPOVAT (duben 2016)
.
FRANTIŠEK JAKO LAKMUSOVÝ PAPÍREK (duben 2016)
.
ROZHOVOR PRO STUDENT TIMES (prosinec 2015)
.
PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR PRO PRÁVO (prosinec 2015)
.
VIDEA S POPRAVAMI JSOU PORNO NÁSILÍ! (únor 2015)
.
V REFERENDÁCH VIDÍM NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ POPULIZMU (únor 2015)
.
ROZHOVOR PRO DENNÍK N (leden 2015)
.
NOVINÁŘ BY MĚL UMĚT ROZLIŠIT MEZI SATIROU A URÁŽKOU (leden 2015)
.
FANATICI SE JIŽ SPOJILI, ROZUMNÉ TO ČEKÁ (prosinec 2014)
.
NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)
.
ROZHOVOR PRO ECHO24 (září 2014)
.
TEĎ UŽ NA MĚ NEDOPLIVNOU / ZEMANOVI PŘIROSTLA MASKA PŘIHLOUPLÉHO STRÝCE (červenec 2014)
.
BŮH NENÍ POKLADNIČKA (květen 2014)
.
CENU CHÁPU JAKO MORÁLNÍ ZÁVAZEK, ABYCH DÁL POKRAČOVAL VE SVÉ PRÁCI (březen 2014)
.
PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)
.
PŘÍBĚH JEDINÉHO SYNA (březen 2014)
.
ROZHOVOR PRO LN (prosinec 2013)
.
ROZHOVOR PŘED VOLBAMI (říjen 2013)
.
ROZHOVOR PRO "ČESKOU POZICI" (leden 2013)
.
PŘED VOLBOU PREZIDENTA (leden 2013)
.
TOMÁŠ HALÍK: K PREZIDENTSKÉ VOLBĚ (leden 2013)
.
SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)
.
ROZHOVOR S RENÁTOU KALENSKOU A VÝTVARNÍKEM DAVIDEM ČERNÝM PRO ČAS. TÝDEN (prosinec 2011)
.
ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHYBÍ KULTURA PRÁVA (leden 2012)
.
BŮH SI CENÍ SVOBODY – VAŽME SI JÍ TAKÉ (prosinec 2011)
.
LÁSKA JE BEZPEČNÝ PROSTOR (prosinec 2011)
.
DUKA TO S KLAUSEM PŘEHÁNÍ (listopad 2011)
.
ROZHOVOR PRO INT. PORTÁL VAŠE LITERATURA (říjen 2011)
.
PŮVODNÍ TEXT ROZHOVORU PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (srpen 2011)
.
DIALOG O TRANSFORMACI (březen 2011)
.
KLAUS MÁ PORUCHU OSOBNOSTI (březen 2011)
.
I DNES JE V ŽIVOTĚ MÍSTO NA ZÁZRAK (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO WEB CESTOMILA (léto 2010)
.
ROZHOVOR PRO BULLETIN SALVATORE (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO KULTURNÍ NOVINY (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO REVUE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)
.
ROZHOVOR PRO DOMAŽLICKÝ DENÍK (srpen 2010)
.
CESTA KAŽDÉHO KONVERTITY JE NEZAMĚNITELNÁ (březen 2010)
.
VŠECHNO VYZKOUŠEJTE, CO JE DOBRÉ, TOHO SE DRŽTE (březen 2010)
.
POLITIKY KONTROLUJME, ALE PORAĎME SI BEZ NICH (leden 2010)
.
ROZHOVOR PRO PROFIT (leden 2010)
.
BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE (prosinec 2009)
.
SE SATANEM NELZE VYJEDNÁVAT (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (listopad 2009)
.
VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ (listopad 2009)
.
KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)
.
VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)
.
PAPEŽ MÁ KUPODIVU SMYSL PRO HUMOR (září 2009)
.
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ (2009)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR S M. URBANEM PRO JEHO DIPLOMOVOU PRÁCI O FILOZOFICKÝCH ASPEKTECH DÍLA V. HAVLA (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR O K. ČAPKOVI PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2008)
.
O FRANCII (říjen 2008)
.
TOMÁŠ HALÍK: "MNOHO ČECHŮ SE ZA ATEISTY POKLÁDÁ VLASTNĚ OMYLEM." (září 2008)
.
ROZHOVOR O HUSOVI (červenec 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (červen 2008)
.
TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)
.
NENECHTE SI VYMÝVAT MOZEK (březen 2008)
.
NEJSEM ANI HOMOSEXUÁL, ANI EUNUCH (březen 2008)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS 25FPS, TÉMA: DUCHOVNÍ FILM (březen 2008)
.
TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)
.
O HUSOVI A ČESKÉM CIVILNÍM NÁBOŽENSTVÍ (2008)
.
O KÁZÁNÍ – ODPOVĚĎ DO ANKETY ČASOPISU SALVE (leden 2008)
.
O VEŘEJNÉM SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU (leden 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (leden 2008)
.
NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)
.
NAŠE DĚJINY NEKONČÍ NA VELKÝ PÁTEK ODPOLEDNE (prosinec 2007)
.
ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)
.
TĚLO NENÍ ŽÁDNÉ ZAVAZADLO, PATŘÍ MU ÚCTA (květen 2007)
.
NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)
.
NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)
.
MŮJ NEVĚŘÍCÍ PARTNER (březen 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS „EVANJELICKY POSOL SPOD TATIER“ (únor 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS REGENERACE (leden 2007)
.
KŘÍŽ A UKŘIŽOVANÁ MADONNA (září 2006)
.
SPOR MUSLIMŮ S BENEDIKTEM XVI. (září 2006)
.
K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)
.
CÍRKEV A MÉDIA (červen 2006)
.
PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)
.
ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)
.
ŽIVOT SÁM JE BOŽÍ HLAS (prosinec 2005)
.
SV. TOMÁŠ A KRÁLÍK, KTERÝ HRAJE NA HOUSLE (listopad 2005)
.
ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)
.
CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)
.
PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)
.
NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)
.
ČASOPIS ANTHROPOS (2005)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)
.
ROZHOVOR S JANEM PAULASEM PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2003)
.
ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)
.
„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)
.
ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LIDOVÉ NOVINY (prosinec 2002)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS CHRISTNET (říjen 2002)
.
ROZHOVOR S JANEM JANDOURKEM PRO MF DNES (září 2002)
.
ROZHOVOR PRO LIDOVÉ NOVINY (červenec 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (květen 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (únor 2002)
.
ROZHOVOR S JOSEFEM GREŠEM PRO ČASOPIS RESPEKT (nepublikováno, červenec 2001)
.
ROZHOVOR PRO STUDENTSKÝ ČASOPIS (březen 2001)
.
O ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. (listopad 2000)
.
MLÁDÍ A STÁŘÍ (duben 2000)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS XANTYPA (prosinec 1999)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NOVÁ PŘÍTOMNOST (1999)
.
30. března 2024 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila... (repríza z 2.4.2023)
.
29. března 2024 ČRo Plus
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii... (repríza z 15.5.2022)
.
15. března 2024 ČRo Plus
S Ruskem nemůžeme jednoduše sednout za stůl, protože porušuje všechny dohody
.
2. dubna 2023 ČRo Plus
Sekularizace náboženství nezničila, jen ho proměnila
.
2. dubna 2023 ČRo2
Úžasné životy: Jan Sokol podle Tomáše Halíka
.
6. února 2023 Proglas
Je třeba změnit církev z rigidní instituce a dát lidi dohromady
.
5. ledna 2023 ČRo
O Benediktu XVI. (Vinohradská 12)
.
15. května 2022 ČRo Plus, 10.07
Přibývá těch, kteří víru nechápou jako ideologii, ale jako cestu na hloubku
.
16. března 2022 Pijavice
Cítím morální povinnost ukázat české společnosti jinou tvář křesťanství
.
19. prosince 2021 ČRo Plus
Nejblíž Ježíškovi a svaté rodině dnes mají migranti na hranicích mezi Polskem a Běloruskem
.
6. října 2021 Proglas
Dopoledne s Proglasem: In animo contrito
.
28. prosince 2020 Proglas
Dopoledne s Proglasem
.
23. prosince 2020 Radio 1
Hostem "Zátiší" (J.Janíček)
.
29. listopadu 2020 ČRo Wave
Nástrahy pseudonáboženství. O fundamentalismu, fanatismu a farizejství
.
28. října 2020 Ecclesia Podcast
Prázdné kostely můžou být prorockým znamením, aby se církev změnila
.
31. května 2020 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Pavel Hošek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
1. ledna 2020 ČRo Plus
Církev si musí uvědomit, že je tady pro všechny
.
29. dubna 2019 ČRo Plus
Hostem pořadu "Interview Plus" - s Janem Bumbou
.
17. března 2019 ČRo Plus
Vertikála: Tomáš Halík a Jan Jandourek v rozhovoru s Evou Hůlkovou
.
3. března 2019 YT - Trignis
Trignis 2019 - s V. Malým
.
4. listopadu 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
3. června 2018 ČRo Plus
Hostem pořadu "Hovory" - rozhovor s Evou Hůlkovou
.
5. ledna 2018 Radio Proglas
Hostem pořadu "Všimli jsme si"
.
27. prosince 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
20. června 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
24. dubna 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. února 2017 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
15. ledna 2017 ČRo2, 10.30
Na návštěvě u Karla Čapka
.
21. prosince 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
19. prosince 2016 ČRo Brno, 15.04
Hostem "Rendez-vous s Marcelou Antošovou"
.
16. listopadu 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
10. srpna 2016 ČRo Plus 7.10
DUEL: Tomáš Halík a Milan Badal
.
1. července 2016 ČRo Plus 11.34
Interview Plus
.
28. června 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. května 2016 ČRo2, 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
26. dubna 2016 ČRo1 17.05
Hostem pořadu "20 minut Radiožurnálu"
.
30. března 2016 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
18. března 2016 ČRo2, 22.30
Hostem Nočního mikrofóra
.
13. března 2016 ČRo Plus 22.35
Hostem pořadu "Hovory"
.
17. února 2016 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí..."
.
25. prosince 2015 ČRo Plus 14.05
Hostem E. Hůlkové ve specálu Studia Leonardo
.
23. prosince 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
19. prosince 2015 ČRo Plus 11.10
Hostem pořadu "Osobnost Plus"
.
12. června 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. května 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. dubna 2015 ČRo2 8.30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
11. března 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
30. ledna 2015 Frekvence 1
Zeman? Po Klausovi nemohlo přijít nic horšího!
.
29. ledna 2015 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
14. ledna 2015 ČRo1 17.05
Tomáš Halík není Charlie. Novinář by měl umět rozlišit mezi satirou a urážkou (Dvacet minut)
.
25. prosince 2014 ČRo2 11.05
Hostem pořadu Host do domu (25.12.2014 11:05)
.
21. prosince 2014 ČRo Brno 15.05
Hostem Rendez-vous s Marcelou Antošovou 2014
.
23. října 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
25. června 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
28. května 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
24. dubna 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
20. dubna 2014 ČRo HK
Hostem pořadu "Návštěva"
.
6. dubna 2014 Frekvence 1
Hostem "PressKlubu"
.
25. března 2014 ČRo2 8:30
Hostem pořadu "Jak to vidí"
.
15. března 2014 ČRo 1
Hostem "Doteků víry" - 22.05
.
3. ledna 2014 ČRo 1
Hostem pořadu "Host Radiožurnálu"
.
21. prosince 2013 ČRo Brno
Rendez-vous s Marcelou Antošovou (21.12.2013)
.
18. prosince 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí Václava Havla
.
20. listopadu 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Výročí sv.Anežky a 17.listopadu
.
30. října 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Česko po volbách, potřebovali bychom svého Františka...
.
18. září 2013 ČRo2 8:30
Jak to vidí... Forum 2000 v roce 2013 (audio, přepis)
.
18. prosince 2011 Frekvence 1
Hostem Press klubu F1
.
1. ledna 2011 ČRo 1
Hostem Lucie Výborné
.
25. února 2009 ČRo2
Poprvé hostem "Jak to vidí..."
.
6. ledna 2008 ČRo Regina Praha
Hostem pořadu "Nedělní siesta"
.
25. listopadu 2004 ČRo 6
Studio STOP: Česká a evropská politická scéna
.
14. dubna 1990 ČRo
Káva u Kische
.

20. května 2024

Dům ze skla? TV Noe

27. listopadu 2023

Dům ze skla? TV Noe

16. listopadu 2023

Interview ČT24

29. května 2023

Jak to vidí... (TV NOE)

27. května 2022

Máte knihovnu...?

13. prosince 2021

Pod lampou

13. prosince 2021

Dům ze skla? TV Noe

22. října 2021

Stredoeurópské fórum 2021

20. října 2021

D8: Znamení neznámého

14. března 2021

Deep Talks s Petrem Ludwigem

9. září 2019

TV Noe: K jádru věci

10. června 2019

TV Noe: Dům ze skla

29. dubna 2019

ČRo: Interview Plus

12. března 2019

Pod lampou

16. srpna 2018

Rozhovor pro StylTip

10. dubna 2018

Fokus VM: Závislosti

17. ledna 2018

Rozhovor pro Echo TV

26. června 2017

Rozhovory v knihovně: ČKA

9. června 2017

Noc kostelů 2017

5. března 2017

Rozhovor pro StylTip 3/3

16. ledna 2017

Rozhovor pro StylTip 2/3

16. prosince 2016

Rozhovor pro StylTip 1/3

15. června 2016

Hovory o nás

22. dubna 2016

Hostem "Interview ČT24"

29. listopadu 2015

ČT1: 168 hodin: Oleandr moci

17. března 2015

Hostem TN.cz

14. března 2014

Hostem "Interview ČT24"

11. února 2013

Hostem "Interview ČT24"

1. ledna 1996

7 čili 7 dní

19. května 2024

Letnice

10. března 2024

(4. neděle postní)

7. ledna 2024

Zjevení Páně

31. prosince 2023

Svaté Rodiny

10. prosince 2023

2. neděle adventní

9. listopadu 2023

10. Broumovské diskuse

27. září 2023

Bděte a modlete se

14. září 2023

LWF Thirteenth Assembly 2023

13. září 2023

Rekolekce v Lodži - den 3

12. září 2023

Rekolekce v Lodži - den 2

11. září 2023

Rekolekce v Lodži - den 1

28. května 2023

Letnice

8. ledna 2023

Zjevení Páně

24. prosince 2022

Svatá noc

16. června 2022

Tělo a krev Páně

5. června 2022

Čas druhých letnic?

30. března 2022

Via crucis

4. března 2022

Evropa stojí za Ukrajinou

2. března 2022

Popeleční mše sv.

1. března 2022

Via crucis

9. ledna 2022

Svátek Křtu Páně

26. prosince 2021

Svátek Svaté Rodiny

25. prosince 2021

Slavnost Narození Páně

25. listopadu 2021

Cena Józefa Tischnera

4. října 2021

Cena Prahy 1

10. září 2021

Církev bez zdí (Lodž)

30. května 2021

Biřmování 2021

23. května 2021

Letnice

11. dubna 2021

Bílá neděle

3. dubna 2021

Velikonoční vigilie

2. dubna 2021

Velký pátek 2021

1. dubna 2021

Zelený čtvrtek 2021

28. března 2021

Květná neděle

14. března 2021

Laetare (4. neděle postní)

10. ledna 2021

Křtu Páně

1. ledna 2021

Slavnost Matky Boží

27. prosince 2020

Svaté Rodiny

24. prosince 2020

Vánoční kázání 2020

20. prosince 2020

4. neděle adventní

13. prosince 2020

3. neděle adventní

12. prosince 2020

Adventní přání

6. prosince 2020

2. neděle adventní

7. září 2020

Hat die Kirche zukunft?

12. července 2020

Smetanova Litomyšl 2020

9. dubna 2020

Zelený čtvrtek 2020

29. března 2020

5. neděle postní 2020

22. března 2020

4. neděle postní 2020

15. března 2020

3. neděle postní 2020

18. listopadu 2019

Strach a Nádej (CEF2019)

4. listopadu 2019

Tábor, Jednota:

6. března 2019

Popelec umělců 2019

3. března 2019

Trignis 2019 - s V. Malým

1. června 2018

Dialogy se světem

29. května 2018

"Olomoucká kavárna"

25. března 2018

Květná neděle 2018

13. března 2018

4. úterý postní

10. listopadu 2017

III. Fórum dialogu

15. září 2017

Víra

30. června 2017

Věčný život

29. června 2017

Smysl života

15. dubna 2017

Velká noc 2017

14. dubna 2017

Velký pátek 2017

5. dubna 2017

Kategoriální pastorace

16. února 2017

Společný hlas 2017

23. listopadu 2016

Den Unglauben umarmen

3. července 2016

Smetanova Litomyšl 2016

22. března 2016

Does Society Need Scruples?

16. března 2016

Je smrt stále tabu?

10. února 2016

XXI. Popelec umělců

16. ledna 2016

Odkaz Jana Palacha, FF UK

27. března 2013

Tajemství rodu - bonus

30. října 2012

Chci, abys byl

9. března 2011

Popelec umělců 2011 (ČT)

8. srpna 2010

Úryvek kázání

25. února 2009

Popelec umělců 2009 (ČT)

31. prosince 2022

Archiv kázání

11. září 2021

Odstup, Satane! (R.Vaticana)

16. listopadu 2019

17. listopad (Proglas)

31. března 2018

Co je pravda? (Proglas)

10. února 2018

Povolební úvaha (Proglas)

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Bůh se ještě skrývá v ambivalenci světa, za paravanem dvoznačného slůvka snad, které může znamenat jak pochybnost (o víře či ateismu), tak naději. Víra ještě nemůže líně spočinout a ztučnět v lůžku jistot, nemůže být zbavena rizik, musí zůstat odvahou „vskočit do paradoxu“, vydržet tíhu nejistot a osvědčit vytrvalost v čekání před branou Tajemství, čekání, které má v sobě jak trýzeň nenaplněné touhy, tak hřejivý pokoj nekonečné důvěry.