T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Text

ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)

DF: Vážený pane Halíku, obdivuji Vás za mnoho věcí, nicméně tím co bych rád vypíchl, jsou společné modlitby s buddhisty, muslimy nebo židy v kostele Nejsvětějšího Salvátora. I o to se pokouší Finanční portál Shekel.cz, potlačit rozpory mezi náboženstvími, a vyzdvihnout víru v Boha, která sjednocuje, nikoliv rozděluje. Kdy takovýto mezináboženský dialog můžeme u Vás v kostele navštívit?

Jednou z mých formujících životních zkušeností byl seminář mladých lidí z různých kontinentů, různých kultur a náboženství, pořádaný britskými kvakery v r. 1969 v Rakousku – tam jsem se jako 21letý student naučil dívat se na svět také očima těch druhých a zasvětil jsem svůj život dialogu mezi lidmi různých kultur a náboženství. Po r. 1990 jsem procestoval všech 6 světadílů a všude se věnoval tomuto poslání – aktivity v našem kostele jsou jen nepatrný zlomek. Ty nejdůležitější jsou zpravidla doprovodnými akcemi konference Forum 2000, kde už 13 let jsem zodpovědný za mezináboženský dialog. Při letošní konferenci však půjde spíš o setkání významných sociologů náboženství, kteří se podobně jako já věnují těmto otázkám. Nedávno proběhlo v sakristii našeho kostela důležité setkání s muslimy z různých zemí. Plán akcí na nový akademický rok ještě dotváříme.

DF: Proč jste se rozhodl jako křesťan pro katolíky, a ne třeba pro evangelíky? Evangelíci jsou z mého pohledu způsobem svého vyznání a hodnotami, které vyznávají, svým způsobem Bohu blíže. Nebo se podle vás mýlím? Samozřejmě se v žádném případě nebráním diskusi, nicméně mnohé movité a nemovité majetky katolíků, jejich sexuální delikty všude na světě, zákaz antikoncepce a v současné době také papež, který byl v mládí členem Hitlerjugend. To jsou jen namátkou záležitosti, které ve mně působí, že mi katolická církev nepřijde jako důvěryhodná a to včetně jejích vysokých duchovních představitelů – Vy jste pro mě vzácnou výjimkou a právě proto k vám směřuji tento svůj dotaz.

Velmi si vážím evangelíků, podobně jako Židů a řady dalších duchovních tradic, pečlivě je studuji a čerpám z nich mnoho inspirací. Ale zároveň mne stále hlubší poznávání světových náboženství víc a více utvrzují v tom, že volba mého duchovního domova, katolické církve, byla zcela správná a za žádnou cenu bych tento svůj milovaný domov s ničím a za žádnou cenu nevyměnil. Ta nesmírně široká náruč světového katolicismu, poklady teologie, mystiky, liturgie, svátostí – to je úžasný svět, o jehož hloubce a pestrosti se ani nezdá těm, kteří se nechají ohlupovat zkresleným mediálním obrazem církve. Dokonce právě srovnání onoho virtuálního obrazu církve s realitou bylo kdysi pro mne krokem ke konverzi. Příkladem může být i to, co uvádíte. Bohatství církve? Nevím, nakolik jsou pravdou či legendou představy o finanční síle světového Židovstva, ale Svatý Stolec je momentálně v propadu a pokud se týká české církve, která byla okradena o vše a větší část jejího majetku je stále v držení státu, ta opravdu bohatstvím neoplývá. Ale já bych ani nechtěl být údem bohaté a mocné církve. Sexuální delikty? Zaplať Bůh, že církev sama měla odvahu nyní tyto věci (které jsou hrozné a nesmí se bagatelizovat!) otevřít a vyvodit z nich důsledky – ale 80% sexuálních deliktů se děje v rodinách a nekatolické školy a spolky na tom jsou spíš hůř než ty církevní – jsem zvědav, zda i ony budou mít podobnou odvahu k pravdě jako němečtí jezuité. Ratzinger? Pokud proti němu někdo vznáší jako argument to, že všichni žáci v Třetí říši byli zákonem kolektivně zapsáni v Hitlerjugend, ať také označí celou naši generaci, která byla masově v Pionýru (včetně mne), za komunistické kolaboranty. Jsem hrdý na to, že v čele katolické církve stojí jeden z největších křesťanských myslitelů 20. století. Ano, v církvi vždy bylo a bude mnoho „člověčiny“, mnoho skandálů, ale kdo ji opravdu zná „zevnitř“, pro toho všechny stíny nezakryjí světlo, které v sobě nese. Ostatně: není to právě katolická církev, která naučila miliardy lidí v dějinách znát a ctít hebrejskou Bibli, recitovat Davidovy žalmy a milovat Abrahama, Mojžíše, proroky a vše, co patří k bohatství Izraele?

JK: Je podle vás kromě současné ekonomické či finanční krize celospolečenským jevem a realitou také krize duchovní?

Samozřejmě, že ekonomická krize je jen dílčím aspektem celkové krize civilizace, která zapomněla, že biosférou politické i hospodářské demokracie je morální a duchovní klima.

JK: Spatřujete ve stále větší míře se opakujících přírodních katastrofách - zemětřeseních, hurikánech či záplavách, nějaký duchovní rozměr? Děje se to špatné podle vašeho názoru také z nějakého "vyššího", duchovního důvodu, který má něco společného s Bohem či vírou?

Nemám rád prvoplánové směšování meteorologie s teologií a představa Boha, trestajícího hříšníky vypouštěním vod z nebeských nádrží či třesoucí zemí, mi připadá rouhavá a směšná. Bůh není ve vlnách tsunami, avšak je ve vlnách solidarity, která oběti zachraňuje. Vrchní rabín Británie Jonathan Saks (velmi blízký mému stylu náboženského myšlení) na otázku, kde byl Bůh v Osvětimi, odpovídá: Byl tam v přikázání Nezabiješ. Bůh nám dal svět, který se vzpouzí naší manipulaci, jako úkol – a jednou budeme skládat účty z toho, jak jsme zacházeli s přírodou a jak jsme byli solidární s lidmi, kteří zakusili více než my, jak je život vzácný a naprosto nesamozřejmý, velmi křehký dar.

JK: V čem spatřujete naději pro současnou společnost, která se jen tak, bez boje, patrně není ochotna vzdát hmotných statků, života pro peníze a uspokojení vlastního těla? Co se podle vás ještě musí stát, aby se společnost změnila, aby lidé byli schopni nahlédnout marnost svého pachtění a živoření, aby začali hledat Boha? Aby začali stavět své životy na Skále?

Obávám se, že vždy bylo mnohem více lidí, kteří zůstanou na povrchu a že „stavět své životy na Skále“ bylo, je a bude záležitostí poměrně nepatrné menšiny. Židovská tradice mluví o 36 spravedlivých v každé generaci, Ježíš o soli. Soli nemusí být mnoho, ale pokud chybí (stejně, jako když někdo z těch skrytých spravedlivých zradí), život je nechutný a nestravitelný jako neslaný pokrm.

DF: Jak nahlížíte na izraelsko-palestinský konflikt? Jak byste ho řešil? A jste pro vznik Palestinského státu?

Tento konflikt nevyřešili ani ti, kteří za své angažmá dostali Nobelovu cenu – jak já bych mohl vyndat z kapsy to správné řešení? Vznik a dobré fungování Palestinského státu, existence odpovědné autority Palestinců, je samozřejmě nezbytnou podmínkou mírového soužití. Jako dlouholetého upřímného přítele Židů a Izraele mne velmi znepokojuje nerozumná konfrontační politika „jestřábů“ v izraelské vládě, která vyostřuje konflikty a provokuje nebezpečný růst antisemitismu ve světě.

DF: Židé se odkazují na Starý zákon, křesťané především na Nový zákon. Podle křesťanů židé ukřižovali Ježíše. Podle mé babičky židé vždy v minulosti kamenovali a římané křižovali. Není snad spíše rozhodující, kdo rozhodl o umučení Ježíše? Jak spatřujete tento rozpor mezi výkladem židů a křesťanů vy? Není snad právě tento problém tím základním, co rozděluje křesťanství a judaismus?

Promiňte, ale snad byste si měl přečíst Nový zákon a kterýkoliv křesťanský katechismus či dějepravu. Samozřejmě, že tam stojí, že Ježíše ukřižovali Římané z nařízení Piláta Pontského („Trpěl pod Pontským Pilátem“ je ostatně verš Vyznání víry, recitovaného ve všech křesťanských kostelech po tisíciletí každou neděli). Před soud Pilátův ovšem přivedl Ježíše soud sanhedrinu (židovské Velerady) – ale v oficiálních dokumentech katolické církve můžete číst, že odpovědnost za to nelze přičítat židovskému národu jako celku ani v době Ježíšově, natož dnes. To je stejně absurdní, jako když dnes někdo vyčítá současné katolické církvi upalování čarodějnic nebo krutosti křižáků v minulosti (nicméně běžně se s tím setkáte).

DF: Myslíte si, že jsou židé stále Bohem vyvoleným národem?

Samozřejmě, Bůh není vrtkavý, nemůže zapomenout na svou první lásku. Ale vyvolení není jen privilegium, nýbrž také závazek. Moc mne mrzí, když vidím, kolik Židů nezná a neváží si hebrejské Bible a velkých pokladů vyvoleného národa, které my křesťané milujeme a opatrujeme jako Písmo svaté, Slovo Boží, studujeme a vykládáme prakticky při každé bohoslužbě. Je mi smutno z toho, že pro mnoho Židů začínají židovské dějiny traumatem šoa a tato událost jim zakrývá všechny ostatní poklady judaismu. Šoa je velká výzva pro svědomí celého lidstva, ale stavět na něm židovskou identitu (jak se mnohde děje) je tragický omyl.

DF: Četl jsem knihu od jedné odnože buddhistů, jež požívali Marihuanu a bylinné Extáze k meditaci a ke komunikaci s Buddhou. Jaký máte Vy jako multikulturní teolog a zároveň bývalý psycholog pro drogově závislé na takové počínání názor?

Asi nevědí, že jedním ze základních pilířů Budhova učení je přísný zákaz požívání všech omamných látek. Mé klinické zkušenosti s tisíci obětmi návykových látek jasně mluví pro toto Budhovo kategorické NE.

DF: A má poslední, vždy stejná otázka, byť ve Vašem případě by byla trochu zavádějící, zeptám se tedy jinak: Myslíte si, že se vylučuje Hospodin a UFO? Věříte v existenci ještě dalšího života na dalších planetách nekonečného vesmíru, který nás obklopuje?

Říká se, že Češi jsou jediným národem, kde více lidí věří v UFO než v Boha. Kdyby tomu opravdu tak bylo, pak by to bylo velmi smutné. Už Chesterton napsal, že největší problém lidí, kteří nevěří v Boha, je to, že pak často věří čemukoliv. Chybění víry v Boha často otvírá prostor největšímu protikladu víry – lehkověrnosti a pověrám, bůžkům, modlám a čertíkům všeho druhu. Bůh nám jako jeden ze svých největších darů (hned po svědomí a milujícím srdci) dal rozum a měli bychom ho používat také k poznávání jeho stvoření. Různé formy života ve vesmíru jistě jsou, avšak jako rozumné bytosti jsme asi ve vesmíru s Hospodinem sami – ale pokud by se snad někdy zjistilo, že nám Bůh dal ještě nějaké jiné vesmírné sourozence, nevidím v tom jediný důvod, proč bychom ho za to měli méně chválit.


Interview pro SHEKEL.cz s Tomášem Halíkem vedl David Fábry a Jaroslav Kysilko

Text

TOHLE PŘESAHUJE MOŽNOSTI SLOV (prosinec 2023)
.
LIDI, PROBOHA, ZASTAVTE SE, VZPAMATUJTE SE,... (listopad 2023)
.
ROZHOVOR K OCENĚNÍ ŘÁDEM T. G. MASARYKA (říjen 2023)
.
NEVÍM, JESTLI BYCH ZPRÁVU O PUTINOVĚ SMRTI PŘIJAL S RADOSTÍ, ALE S ÚLEVOU ANO (květen 2022)
.
RUSKO ROZUMÍ JEN ŘEČI SÍLY. JE V ZÁJMU CELÉHO SVOBODNÉHO SVĚTA HO ZASTAVIT (květen 2022)
.
PALACHŮV ČIN SE STAL TRVALÝM ZÁVAZKEM NEKOLABOROVAT (leden 2022)
.
ROZHOVOR PRO SME (prosinec 2021)
.
ROZHOVOR PRO TÝŽDEŇ.SK (duben 2021)
.
NEPATRNÝ VIRUS OTŘÁSL PLANETOU (prosinec 2020)
.
TRUTH IS GREATER THAN POWER (June 2020)
.
CÍRKEV SE MUSÍ ZMĚNIT (duben 2020)
.
NADĚJE V NEMOCNÉM SVĚTĚ (březen 2020)
.
CESTOU DO BOSTONU (leden 2020)
.
ODMÍTÁM DÉMONIZOVÁNÍ HOMOSEXUÁLŮ, CÍRKEV MÁ SAMA KOSTLIVCE VE SKŘÍNI (září 2019)
.
CÍRKEV JE JAKO NĚMECKO PO HOLOCAUSTU (březen 2019)
.
ČAPUTOVÉ JSEM SE OMLUVIL ZA ÚTOKY NA JEJÍ ADRESU Z JISTÝCH KATOLICKÝCH KRUHŮ (březen 2019)
.
VAŘILI SI NÁS JAKO ŽÁBY A POSTUPNĚ ZVYŠOVALI TEPLOTU (leden 2019)
.
ROZHOVOR PRO AHA/BLESK - 50. VÝROČÍ JANA PALACHA (leden 2019)
.
O JEŽÍŠKOVI NELŽETE. DÍTĚ NENÍ MALÝ HLUPÁČEK (prosinec 2018)
.
VĚŘIT ZNOVU – A JINAK (prosinec 2018)
.
STOLETÉ DĚDICTVÍ NÁS VŠECHNY ZAVAZUJE (prosinec 2018)
.
CÍRKVI PŘÍSLUŠÍ POKORA (říjen 2018)
.
50. VÝROČÍ SRPNOVÉ OKUPACE ČESKOSLOVENSKA (srpen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (červen 2018)
.
ROZHOVOR PRO ČTK (květen 2018)
.
ROZHOVOR PRO KT (květen 2018)
.
MÁME ODVÁŽNÉHO PAPEŽE (březen 2018)
.
KOHO BY DNES JEŽÍŠ HNAL BIČEM Z CHRÁMU (březen 2018)
.
ROZHOVOR PRO LN (leden 2018)
.
PŘEDVOLEBNÍ ROZHOVOR PRO EUROZPRÁVY.CZ (říjen 2017)
.
ZEMAN CHÁTRÁ. PROKREMELSKÉ MAFIE SI MOŽNÁ NAJDOU NÁHRADNÍKA (květen 2017)
.
PRAVDA A LÁSKA ZVÍTĚZÍ AŽ NA POSLEDNÍM SOUDU (květen 2017)
.
NÁBOŽENSKÝ FUNDAMENTALISMUS? LIDÉ HLEDAJÍ PŘIROZENĚ JEDNODUCHÉ ODPOVĚDI NA SLOŽITÉ OTÁZKY (únor 2017)
.
DOSAVADNÍ CÍRKEVNÍ PRAXE JE NELIDSKÁ A NEKŘESŤANSKÁ (leden 2017)
.
ROZHOVOR PRO EURO (srpen 2016)
.
ZEMAN NENÍ HODEN VYKONÁVAT FUNKCI PREZIDENTA (červen 2016)
.
SPOJIT NÁBOŽENSTVÍ S POLITICKOU MOCÍ JE OHROMNÉ POKUŠENÍ (červen 2016)
.
RUSKO ZA BREŽNĚVA BYLO MENŠÍ HROZBOU (červen 2016)
.
ZEMAN TRAGICKY ROZDĚLIL SPOLEČNOST. UŽ NELZE USTUPOVAT (duben 2016)
.
FRANTIŠEK JAKO LAKMUSOVÝ PAPÍREK (duben 2016)
.
ROZHOVOR PRO STUDENT TIMES (prosinec 2015)
.
PŘEDVÁNOČNÍ ROZHOVOR PRO PRÁVO (prosinec 2015)
.
VIDEA S POPRAVAMI JSOU PORNO NÁSILÍ! (únor 2015)
.
V REFERENDÁCH VIDÍM NEBEZPEČNÝ NÁSTROJ POPULIZMU (únor 2015)
.
ROZHOVOR PRO DENNÍK N (leden 2015)
.
NOVINÁŘ BY MĚL UMĚT ROZLIŠIT MEZI SATIROU A URÁŽKOU (leden 2015)
.
FANATICI SE JIŽ SPOJILI, ROZUMNÉ TO ČEKÁ (prosinec 2014)
.
NAŠE ZEMĚ PATŘÍ NA ZÁPAD (listopad 2014)
.
ROZHOVOR PRO ECHO24 (září 2014)
.
TEĎ UŽ NA MĚ NEDOPLIVNOU / ZEMANOVI PŘIROSTLA MASKA PŘIHLOUPLÉHO STRÝCE (červenec 2014)
.
BŮH NENÍ POKLADNIČKA (květen 2014)
.
CENU CHÁPU JAKO MORÁLNÍ ZÁVAZEK, ABYCH DÁL POKRAČOVAL VE SVÉ PRÁCI (březen 2014)
.
PŘEVLÁDÁ TU NÁBOŽENSKÝ ANALFABETISMUS (březen 2014)
.
PŘÍBĚH JEDINÉHO SYNA (březen 2014)
.
ROZHOVOR PRO LN (prosinec 2013)
.
ROZHOVOR PŘED VOLBAMI (říjen 2013)
.
ROZHOVOR PRO "ČESKOU POZICI" (leden 2013)
.
PŘED VOLBOU PREZIDENTA (leden 2013)
.
TOMÁŠ HALÍK: K PREZIDENTSKÉ VOLBĚ (leden 2013)
.
SPÁSA JE NA CESTĚ DO HLOUBKY (prosinec 2012)
.
ROZHOVOR S RENÁTOU KALENSKOU A VÝTVARNÍKEM DAVIDEM ČERNÝM PRO ČAS. TÝDEN (prosinec 2011)
.
ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHYBÍ KULTURA PRÁVA (leden 2012)
.
BŮH SI CENÍ SVOBODY – VAŽME SI JÍ TAKÉ (prosinec 2011)
.
LÁSKA JE BEZPEČNÝ PROSTOR (prosinec 2011)
.
DUKA TO S KLAUSEM PŘEHÁNÍ (listopad 2011)
.
ROZHOVOR PRO INT. PORTÁL VAŠE LITERATURA (říjen 2011)
.
PŮVODNÍ TEXT ROZHOVORU PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
NOVINKY.CZ - CHAT (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO DENÍK E15 (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (srpen 2011)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (srpen 2011)
.
DIALOG O TRANSFORMACI (březen 2011)
.
KLAUS MÁ PORUCHU OSOBNOSTI (březen 2011)
.
I DNES JE V ŽIVOTĚ MÍSTO NA ZÁZRAK (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO WEB CESTOMILA (léto 2010)
.
ROZHOVOR PRO BULLETIN SALVATORE (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO KULTURNÍ NOVINY (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROZHLAS (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO REVUE SPOLEČNOSTI KŘESŤANŮ A ŽIDŮ (prosinec 2010)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (září 2010)
.
ROZHOVOR PRO FINANČNÍ KOŠER PORTÁL SHEKEL (srpen 2010)
.
ROZHOVOR PRO DOMAŽLICKÝ DENÍK (srpen 2010)
.
CESTA KAŽDÉHO KONVERTITY JE NEZAMĚNITELNÁ (březen 2010)
.
VŠECHNO VYZKOUŠEJTE, CO JE DOBRÉ, TOHO SE DRŽTE (březen 2010)
.
POLITIKY KONTROLUJME, ALE PORAĎME SI BEZ NICH (leden 2010)
.
ROZHOVOR PRO PROFIT (leden 2010)
.
BÝT PŘIPRAVEN, TOŤ VŠE (prosinec 2009)
.
SE SATANEM NELZE VYJEDNÁVAT (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS ROVNOST, BRNĚNSKÝ DENÍK (prosinec 2009)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (listopad 2009)
.
VZPOMÍNKA NA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ (listopad 2009)
.
KRIZE JAKO ŠANCE (listopad 2009)
.
VZTAH VÍRY A FILOZOFIE (říjen 2009)
.
PAPEŽ MÁ KUPODIVU SMYSL PRO HUMOR (září 2009)
.
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ (2009)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LN (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR S M. URBANEM PRO JEHO DIPLOMOVOU PRÁCI O FILOZOFICKÝCH ASPEKTECH DÍLA V. HAVLA (prosinec 2008)
.
ROZHOVOR O K. ČAPKOVI PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2008)
.
O FRANCII (říjen 2008)
.
TOMÁŠ HALÍK: "MNOHO ČECHŮ SE ZA ATEISTY POKLÁDÁ VLASTNĚ OMYLEM." (září 2008)
.
ROZHOVOR O HUSOVI (červenec 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (červen 2008)
.
TRPĚLIVOST SE SVĚTEM, CÍRKVÍ A MLČÍCÍM BOHEM (červen 2008)
.
NENECHTE SI VYMÝVAT MOZEK (březen 2008)
.
NEJSEM ANI HOMOSEXUÁL, ANI EUNUCH (březen 2008)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS 25FPS, TÉMA: DUCHOVNÍ FILM (březen 2008)
.
TŘI AKTUÁLNÍ DIALOGY (březen 2008)
.
O HUSOVI A ČESKÉM CIVILNÍM NÁBOŽENSTVÍ (2008)
.
O KÁZÁNÍ – ODPOVĚĎ DO ANKETY ČASOPISU SALVE (leden 2008)
.
O VEŘEJNÉM SLYŠENÍ V EVROPSKÉM PARLAMENTU (leden 2008)
.
ROZHOVOR PRO CHRISTNET (leden 2008)
.
NESMÍME ZTRÁCET NADĚJI (prosinec 2007)
.
NAŠE DĚJINY NEKONČÍ NA VELKÝ PÁTEK ODPOLEDNE (prosinec 2007)
.
ROZHOVOR NEJEN O VÝSTAVĚ MRTVÝCH TĚL V PRAŽSKÉ LUCERNĚ (květen 2007)
.
TĚLO NENÍ ŽÁDNÉ ZAVAZADLO, PATŘÍ MU ÚCTA (květen 2007)
.
NAPREPAROVANÉ MRTVOLY BANALIZUJÍ SMRT (květen 2007)
.
NA PREZIDENTA JE MĚ ŠKODA (23.4.2007)
.
MŮJ NEVĚŘÍCÍ PARTNER (březen 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS „EVANJELICKY POSOL SPOD TATIER“ (únor 2007)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS REGENERACE (leden 2007)
.
KŘÍŽ A UKŘIŽOVANÁ MADONNA (září 2006)
.
SPOR MUSLIMŮ S BENEDIKTEM XVI. (září 2006)
.
K TELEVIZNÍMU SERIÁLU >PROLÍNÁNÍ SVĚTŮ< (září 2006)
.
CÍRKEV A MÉDIA (červen 2006)
.
PRO LIDI MUSÍME BÝT PARTNERY V JEJICH HLEDÁNÍ (duben 2006)
.
ODPOVĚDI V ANKETĚ MEZINÁRODNÍHO ČASOPISU GEO (2006)
.
ŽIVOT SÁM JE BOŽÍ HLAS (prosinec 2005)
.
SV. TOMÁŠ A KRÁLÍK, KTERÝ HRAJE NA HOUSLE (listopad 2005)
.
ČASOPIS CHRISTNET (listopad 2005)
.
CÍRKEV MUSÍ ROZVÍJET SOLIDARITU I SPIRITUALITU (duben 2005)
.
PAPEŽ OSLOVIL CELÝ SVĚT (duben 2005)
.
NÁDEJ NA POROZUMENIE NIE JE STRATENÁ (únor 2005)
.
ČASOPIS ANTHROPOS (2005)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NAŠE RODINA (duben 2004)
.
ROZHOVOR S JANEM PAULASEM PRO KATOLICKÝ TÝDENÍK (prosinec 2003)
.
ROZHOVOR S JAKUBEM HUČÍNEM PRO ČASPIS PSYCHOLOGIE DNES (prosinec 2003)
.
„S POŘÁDNĚ ODŘENOU KŮŽÍ“ (září 2003)
.
ROZHOVOR PRO JIHLAVSKÉ LISTY (únor 2003)
.
ROZHOVOR S RENATOU KALENSKOU PRO LIDOVÉ NOVINY (prosinec 2002)
.
ROZHOVOR PRO INTERNETOVÝ ČASOPIS CHRISTNET (říjen 2002)
.
ROZHOVOR S JANEM JANDOURKEM PRO MF DNES (září 2002)
.
ROZHOVOR PRO LIDOVÉ NOVINY (červenec 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (květen 2002)
.
ROZHOVOR S ANDREOU ZUNOVOU PRO MAGAZÍN PRÁVA (únor 2002)
.
ROZHOVOR S JOSEFEM GREŠEM PRO ČASOPIS RESPEKT (nepublikováno, červenec 2001)
.
ROZHOVOR PRO STUDENTSKÝ ČASOPIS (březen 2001)
.
O ŽIVOTĚ A PŮSOBENÍ PAPEŽE JANA PAVLA II. (listopad 2000)
.
MLÁDÍ A STÁŘÍ (duben 2000)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS XANTYPA (prosinec 1999)
.
ROZHOVOR PRO ČASOPIS NOVÁ PŘÍTOMNOST (1999)
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Chci, abys byl. V onom chci není „pouhé přání“, nýbrž existenciální přisvědčení. Proto otázka, zda člověk bytostně a z hloubi srdce chce, aby Bůh byl, může být položena jak těm, kteří si myslí, že Bůh není, tak těm, kteří si myslí, že je; a ovšem i těm, kteří vědí, že nevědí, co vůbec znamená „být“ v případě Boha.