T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

12. dubna 2020

NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020

V líčení dvou ze čtyř evangelistů končí Ježíšův život na tomto světě výkřikem: Bože můj! Bože můj, proč jsi mne opustil.

Řekli jsme si, že tento citát žalmu v Ježíšových ústech není projevem zoufalství. Je to otázka ve formě modlitby. Ježíš i v pekle utrpení a opuštěnosti volá k Bohu a nepřestává se ptát. Jeho „proč“ nemíří dozadu, k příčinám, nýbrž dopředu, ke smyslu: Jaký má mé utrpení a smrt smysl? Skončí to všechno balvanem, přivaleným k hrobu?

Události velikonočního rána chápe křesťanská víra jako Otcovu odpověď na onu otázku na kříži. Kámen je odvalen, hrob je prázdný.

Prázdný hrob je ale vydaný všem možným výkladům. Evangelia zaznamenávají interpretaci Ježíšových nepřátel: Učedníci přišli a ukradli jeho tělo.

Víra nám dává jinou odpověď. Otázku: Proč hledáte živého mezi mrtvými? Tam přece není!

My máme hledat Ježíše jinde, než kam ho zařazuje světská historie: do galerie velkých zemřelých, zakladatelů náboženství či morálních učitelů dávných věků.

Vstal, žije. Snažme se pochopit a přijmout toto centrální tajemství křesťanské víry v celé jeho hloubce. My nevíme, co znamená vzkříšení. Ostatně to slovo samo je nedostačující: známe vzkříšení člověka z mdloby, známe probuzení ze spánku, známe případy resuscitace, známe případy návratu z tzv. klinické smrti, která však opravdovou smrtí není. Nevíme, co znamená vítězství nad smrtí, o jakém mluví evangelia.

Víme, co Ježíšovo vzkříšení není. Není to resuscitace, reanimace, není to oživení mrtvoly a návrat mrtvého do tohoto světa a tohoto života, končícího zas smrtí. Svatý Pavel to říká jasně: Vzkříšený Kristus už neumírá, smrt nad ním už vládu nemá. Ježíš se nevrací zpátky, nýbrž ukazuje dopředu.

I hlas, který odvrací pozornost učedníků od prázdného hrobu, zve na cestu: Jděte do Galileje, tam ho uvidíte! Položili jsme si otázku, kde je ta Galilea dneška, kde se můžeme setkat s živým Kristem.

Vzkříšení není jen obrazné vyjádření toho, že jsou živé (tj. věčně aktuální) Ježíšovy myšlenky; to by bylo opravdu málo.

Věříme a vyznáváme, že On je živý, skutečně vstal. Vstal do prostoru víry své církve. Nikoliv naše víra vzbudila Ježíše k životu. Naopak: on svým vítězstvím nad smrtí vzkřísil ukřižovanou víru svých učedníků. A znovu a znovu ji oživuje svou skutečnou přítomností, svým Duchem – jak to slíbil učedníkům při Poslední večeři. Jeho Duch nás stále uvádí do plnosti pravdy, i pravdy o vzkříšení.

„Já jsem živ – a i vy živi budete,“ říká Ježíš. On nás teprve uvádí do skutečného, plného života: „Přišel jsem, aby měli život a měli ho v plnosti.“ Ježíš nás vysvobozuje z toho, co náš život spoutává a ničí: to je náš strach, naše sobectví, naše viny – a nakonec i naše smrt. Ukazuje nám, že jako v jeho příběhu neměla smrt poslední slovo, nebude mít ani nad námi absolutní moc. „Věčný život“ – tj. „život v plnosti“, nezačíná až po naší smrti. Začíná tím, když necháme Ježíše vstoupit dveřmi víry do prostoru našeho životního příběhu – a pak se už opravdu nemusíme bát ničeho, ani smrti. Pak můžeme říci s Pavlem: Nežiju už já sám, ale Kristus žije ve mně.

Onu Galileu, kde se potkáme s živým Kristem, musíme nejprve hledat obratem od vnějškového způsobu života dovnitř. To je ono hledání Boha ve vlastním srdci, o němž mluví svatý Augustin a přemnozí mystikové všech staletí. Srdce zde neznamená sídlo citu, ale hlubinu života, opak povrchnosti.

Ovšem hledání Boha, hledání živého Krista, není jen privátní záležitostí, neděje se jen v jakési soukromé zbožné zahrádce, oplocené vůči vnějšímu světu. Bůh sám – jak učí nauka o Trojici – je vztahem, společenstvím a Bůh se ukazuje v lásce, děje se ve vztazích. Vzpomeňme na velikonoční antifonu: Kde je dobrota a láska, tam je Bůh. Tam se děje Bůh.

Řekli jsme si, že Kristus vstal do prostoru víry své církve: Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Bude v církvi, rozumějme ve společenství sdílené víry. Bude i v tom nejmenším věřícím společenství – tak, jak to ukázal učedníkům na cestě do Emauz a u stolu večeře v Emauzích. Bude s těmi, kdo jsou na cestě. Bude s nimi jako ten, který je doprovází – dokonce někdy v anonymitě, jako neznámý cizinec, poutník s poutníky. Bude s těmi, kteří jsou zarmouceni, jako byli zarmouceni učedníci jdoucí do Emauz. Bude s nimi jako ten, kdo jim otvírá hlubší smysl Písma – a oni si až dodatečně uvědomí, že jim při tom hořelo srdce.

Bude tam, kde budou lámat chléb na jeho památku – tam, kde se bude slavit eucharistie. Bude v liturgii a svátostech své církve.

Bude však také ve svědectví křesťanů, kteří budou svým životem svědčit, že Ježíš je živý v nich a skrze ně. Bude ve svědectví svatých – v prvé řadě mučedníků, kterým dal zvítězit nad strachem ze smrti, kterým dal milost ukázat lásku, která je silnější než smrt.

Bude však také – jak to prozradil v řeči o Posledním soudu – skrytě, anonymně v těch svých nejmenších bratřích a sestrách, kteří potřebují naši pomoc – v oněch hladových, žíznivých, chudých a pronásledovaných. Když jim neposloužíme a nepomůžeme, navěky se s ním můžeme minout.

Nebude ovšem jen ve věřících. Bude také v oněch „anonymních křesťanech“ daleko za viditelnými hranicemi své církve. Ve všech, kteří hledají pravdu, krásu, lásku a dobro – a nespokojují se s jejich lacinými náhražkami na tržištích tohoto světa. Ano, onen stále se rozšiřující svět hledajících – to především je ona Galilea dneška, kam se musíme vydat – jednak tam přinést Krista, ale také tam hledat Krista.

My věřící nemáme na Krista monopol. Ten svět hledajících nečeká na klasickou tradiční misii, na to, že všechny okolo poučíme a budeme se je snažit co nejdříve „obrátit“ a vtlačit do institucionálních a mentálních hranic dnešního církevního křesťanství.

Právě ty naše mentální hranice musíme radikálně rozšířit čestným a pozorným dialogem s druhými. Ano, jsme povinni jim srozumitelně a věrohodně nabízet to nejcennější z pokladu víry, za který máme odpovědnost. Ale i my potřebujeme obrácení. Obrácení od statického „být křesťany“ k dynamickému „stávat se křesťany“. Ano, i pomocí těch druhých a v nich můžeme objevit živého Krista.

Vzkříšeného Krista, změněného zkušeností smrti, zprvu nemohli poznat ani jeho nejdražší a nejbližší. Marie Magdaléna ho považovala za zahradníka a apoštol Tomáš se potřeboval dotknout jeho ran.

Ostatně už na Velký pátek jsme uvažovali o tom, že rány našeho světa jsou rány Kristovy a jako takové jsou privilegovaným místem Boží přítomnosti v našem světě. Kdo tyto bolesti a rány ignoruje, nemá právo zvolat jako Tomáš: Můj Pán a můj Bůh!

Jestliže jsem snad něčím směl přispět do pokladnice současného teologického myšlení, pak je to mé přesvědčení, že tajemství vzkříšení nemůžeme redukovat na jednu událost, která kdysi dávno nastala a skončila. Věřím, že vedle „creatio continua“, pokračujícího stvoření, můžeme mluvit o „resurrectio continua“ – pokračujícím vzkříšení. Ježíšovo vítězství nad smrtí pokračuje v dějinách církve a dějinách lidstva, protéká jako ponorná řeka a vytryskne na povrch v událostech mnoha oživujících reforem církve i v příbězích obrácení jednotlivých lidí.

Prosme tedy slovy liturgie Velké noci: Ať slavné Kristovo vzkříšení naše tmy ve světlo promění! Amen, Aleluja!


video: YouTube -- audio: AFP

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Když Bohu zabarikádujeme přístup - zbožněním sebe sama či čehokoliv jiného, „co není Bůh“ (a toto je vymezení pojmu „svět“, stvoření) - pak ho neuslyšíme. Jestliže ten, kdo sám sebe či jakoukoliv relativní hodnotu zabsolutizoval, zbožštil, tvrdí, že „Bůh není“, přiznejme mu, že to může být výpověď, která čestně a realisticky obráží jeho momentální zkušenost Boží nepřítomnosti, odtrženosti od Boha. Bylo by ovšem přesnější a střízlivější říci, že ho nevnímá, „neslyší jeho hlas“.