T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

8. října 2023

NEVYSLYŠENÁ MODLITBA

V druhém čtení 27. neděle v liturgickém mezidobí čteme slova sv. Pavla:

Bratři! O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo (činnost, která si zasluhuje) chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a na mně viděli. A Bůh, (dárce) pokoje, bude s vámi.

V těchto slovech čteme povzbuzení k prosebné modlitbě. Je třeba zdůraznit, že prosebná modlitba je jen jedním z mnoha druhů modlitby, možná, že je ale nejčastější – nemálo lidí se modlí jen tehdy, když něco od Boha žádá.

To samo už je problém, důvod k zamyšlení. Srovnejme tento vztah k Bohu se vztahy k lidem. Jaký by byl náš vztah k druhému člověku, kdybychom s ním byli ochotni mluvit jen tehdy, když od něj něco požadujeme?

Pavel říká „předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním“.

Ale co když naše modlitba nebyla vyslyšena, když naše potřeba zůstala nenaplněná? Kdo se dlouhá léta modlí, jistě získal obě zkušenosti: někdy jeho prosby byly vyslyšeny, některé však nebyly. Můžeme i tehdy Bohu děkovat? Měla taková modlitba vůbec smysl?

I zkušenost s nevyslyšenou modlitbou je cennou zkušeností, pomáhá nám ke zralosti víry. Pomáhá nám rozlišit víru od jejího opaku – magie, pověry, idolatrie. Rozlišit zralou víru od nezralé.

Modlitební život určitého druhu křesťanů zůstává na stupni modliteb dítěte, které si u Ježíška objednává koloběžku. Už tyto dětské vánoční modlitební objednávky mohou nastartovat falešný vztah k Bohu nebo způsobit první náboženská zklamání, která později mohou vést ke ztrátě víry – nejen té dětské, kterou je přirozené odložit (jak o tom píše svatý Pavel), ale víry vůbec, pokud člověk nepozná jinou víru než infantilní.

Nedávno jsme viděli v Čechách politika stejného druhu, jací teď zvítězili na Slovensku – lidí, z nichž hluboká bezbožnost a pohrdání morálkou přímo kape – jak s figurkami Pražského jezulátka v obou kapsách tvrdil, že jeho před volbami probuzená zbožnost funguje. Jezulátko mu na toto rouhání, záměnu víry za její opak – magii – jasně ukázalo, že nefunguje; že zbohatlík nesmí ani se státem, ale ani s Bohem zacházet jako se svou firmou.

Jasné slovo křesťanství zní: Bůh nefunguje, modlitba nefunguje. Modlitby nejsou mince do automatu zvaného Bůh. Taková představa o Bohu a o modlitbě je v dětství dětinská a v dospělosti zvrácená a hříšná – jako každá zaviněná hloupost.

Bůh není automat na plnění naší vůle a modlitba není způsob, jak s ním manipulovat. Bůh tu není od toho, aby plnil naše přání a naši vůli, nýbrž my jsme tu proto, abychom hledali a plnili vůli Boží. Stěžejní prosba základní modlitby křesťanů nezní: Buď vůle má, nýbrž Buď vůle Tvá.

A proč se tedy modlit, když se Bůh nedá ochočit a zmanipulovat a jedná podle své svobodné a na nás nezávislé vůle, ne podle naší vůle?

Modlitba není prostředek, jak měnit Boha a jeho vůli, nýbrž je důležitým prostředkem a způsobem, jímž Bůh může měnit nás, náš úsudek, naše vidění, naše chtění, naši vůli – a tím i naše činy a náš život. Toto pochopení, toto obrácení, je zásadní – stojí na tom rozdíl mezi křesťanskou vírou a pohanskou pověrou, kterou si bohužel mnozí pravidelní návštěvníci kostelů pletou s následováním Krista.

Ano, je přirozené, když své potřeby předkládáme Bohu s prosbou a děkováním, jak čteme v dnešním biblickém čtení. Je to pro nás velmi potřebné, pokud je to ovšem spojeno s tím druhým, rozhodujícím krokem: to je kontemplativní a proměňující fáze modlitby. Spočívá v tom, že se ztišíme, zklidníme, že „dáme do závorky“ naše emoce, představy, touhy, sklony a závislosti. Teprve do takto svobodného srdce vstupuje Bůh.

Pak nám dává světlo, v němž vidíme i své prosby, potřeby a celou svou životní situaci jinak, lépe, zřetelněji, v souvislostech – jako „na světle“. Pak naše modlitba už není náš výkon, ale dar milosti, pak je tím, co o modlitbě říká svatý Pavel: my nevíme, oč se správně máme modlit, ale pak se v nás modlí Boží duch sám, „přimlouvá se za nás vzdechy nevypravitelnými“.

Mnoho chyb a hříchů bych si v životě ušetřil, kdybych se včas naučil tomuto způsobu modlitby: naslouchání spíše než žvanění (před pohanskou mnohomluvností v modlitbě nás varoval Ježíš, než nám předal svou modlitbu ke společnému Otci), kdybych se včas naučil modlitbě jako času a stavu otevřenosti pro vanutí Božího ducha, průvodce, přímluvce, utěšitele a utišitele, vnitřního učitele.

Kolik času, ztraceného čtením hloupých, povrchních a zavádějících náboženských tiskovin a posloucháním otřepaných frází v bezduchých kázáních, si mohou věřící ušetřit, pokud se naučí kultuře duchovního života, duchovního rozlišování, naslouchání Boží pedagogice ve svatyni svého svědomí, pokud se naučí kontemplativní modlitbě, cestě na hloubku! Jaké štěstí měl člověk, který včas potkal kněze, kteří místo stereotypního moralizování a ritualismu byli učiteli duchovní zralosti, průvodci na odvážných cestách tvořivého následování Krista!

Ano, někdy nám nevyslyšená modlitba má říci, že Bůh nám některé dveře zavřel a my se musíme podívat, zda neotevřel nějaké jiné. Je to trochu jako v té židovské anekdotě o ženě, která si stěžovala rabínovi, že se stále modlí o výhru v loterii a Bůh jí nikdy neodpověděl. Rabín jí řekl: „Ale Bůh ti odpověděl: řekl ti NE.“

Už přes sto let se konají modlitby, půsty, procesí, novény apod. za nová kněžská a řeholní povolání a semináře a kláštery se až na výjimky stále víc vyprazdňují. Mnozí mají stereotypní odpověď: málo se modlíte, musíte přidat!

Ale neměli bychom se zeptat, zda nám Bůh neřekl: NE – já nechci tento typ seminářů, klášterů, kněží – musíte najít nový způsob kněžské služby, nový způsob radikálního zasvěcení duchovnímu životu a službě hlásání evangelia!

Myšlení je také druh modlitby, který nesmíme zanedbávat. Víra bez myšlení, ale i myšlení bez kontemplace jsou povrchní a mohou být nebezpečné.

To, že se nějaké naše přání nesplnilo, může být proto, že bylo nesprávné nebo nezralé, ale nemusí to tak být. Možná bylo zcela správné, ale Bůh nám chce říci, abychom našli jiný způsob, kterým bychom došli jeho naplnění. Ano, platí: modlete se neustále, proste, dostanete. Ale to neznamená opakování formulek; znamená to čerpat z Boží blízkosti světlo a sílu ke správnému vidění a správnému jednání.

Mnozí jsme se modlili za Slovensko, aby obstálo ve velké mravní zkoušce občanské a politické zralosti, odolnosti vůči lži, manipulaci a darebáctví všeho druhu. Demokracie může žít jen v určité morální atmosféře, předpokládá u dostatečné části občanů jistou míru kulturnosti, kritického myšlení, rozeznávání kvality informací.

Naše modlitby se nesplnily, ve slovenských volbách vyhrál Vladimir Putin a jeho průmysl lži a dezinformací, prohrála naděje na vyspělé moderní Slovensko, pevně usazené v Evropě a civilizovaném světě. Vyvřelo to, co Masaryk nazýval patologickou sedlinou společnosti – hrubost, vulgarita, pohrdání právem. I když se budoucí slovenská politická scéna ještě dotváří, není mnoho důvodů k optimismu. Pro nás Čechy a Moravany je to varování: byli bychom pyšní a naivní, kdybychom si mysleli, že něco takového se u nás nemůže stát. Už jednou jsme měli v čele vlády člověka stejné krevní skupiny a ze stejného morálního a sociálního podhoubí, z jakého vyrostla nynější slovenská vítězná garnitura – a tito lidé stejnými prostředky a se stejnými cíli usilují o návrat i u nás.

Modlitba nám všem, kterým jde o dobro Slovenska, má dát především sílu nerezignovat. Demokratická opozice na Slovensku, stejně jako v Maďarsku a Polsku, musí mít výdrž, odvahu, kreativitu. Pro křesťany je to velká lekce: je třeba se zbavit politické negramotnosti, která nahání věřící lidi do náruče nacionalistických extrémistů. Smutné dědictví katolického fašismu 30. a 40. let nebylo dostatečně zpracováno a překonáno a v celém postkomunistickém světě onen katolicismus bez křesťanství, afinita k autoritativním režimům, znovu nebezpečně roste.

Bude to asi ještě dlouho trvat, než určité církevní kruhy pochopí, že liberální demokracie a právní kultura přes všechny nedostatky je nejlepším prostředím nejen pro celou občanskou společnost, ale i pro církve. Snění o nějakém „katolickém státě“ je nejen nereálné, nýbrž škodlivé: takové pokusy by vedly jen k další diskreditaci křesťanství a odcírkevnění společnosti, sekularizaci a exkulturaci křesťanství. Musíme se naučit žít v pluralitní společnosti, kde „tradiční křesťanské hodnoty“ nebudou zaručeny zákony, nýbrž jen přesvědčivostí životního svědectví křesťanské menšiny.

A pak, jak jsme to slyšeli od apoštola Pavla: Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání naše srdce a naše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, sestry a bratři, mějme zájem o všechno, co je pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o každou zdatnost nebo (činnost, která si zasluhuje) chvály.

Dělejme i nadále to, čemu jsme se naučili od velkých svědků víry v době, kdy nás utiskovala expanze z Východu, která dnes opět ohrožuje nejen Ukrajinu a své bývalé kolonie, ale celý svobodný svět.

Buďme stateční a moudří, plní víry a naděje. A Bůh, (dárce) pokoje, bude s námi.

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Někteří věřící před zátarasem nečekaných vlastních pochybností couvnou zpátky, do očekávaného bezpečí počátků – ať už do „dětských stádií“ své vlastní víry nebo do nějaké nápodoby církevní minulosti. Takoví lidé pak často hledají útočiště v sektářské podobě náboženství. Některá prostředí nabízejí nejrůznější skanzeny církevní minulosti – snaží se simulovat svět „prosté lidové zbožnosti“ nebo „modernitou nezkažený“ typ teologie, liturgie a spirituality minulých staletí. Ale i zde platí: „nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky“.