T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

8. září 2019

NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)

Nejprve pár slov k druhému čtení dnešní bohoslužby [Flm 1,9]. Nacházíme zde cenné svědectví o tom, jak křesťanství přispělo k překonání otroctví. A zároveň je to inspirující návod pro křesťanské jednání ve společenské a politické oblasti.

Pavel dal ve vězení život uprchlému otroku Onezimovi – to znamená, pokřtil ho. A nyní ho vrací jeho pánovi, křesťanu Filemonovi. Píše mu: Bude ti nadále sloužit, nyní však je to tvůj bratr a tak se k němu musíš chovat. Všude kde se v Bibli mluví o služebníkovi, včetně Marie – služebnice Páně, to služebník vlastně znamená otrok. I když v hebrejském prostředí to postavení otroků bylo trošku jiné než v římském, antickém, kde otrok byl prostě mluvící věcí. U Židů přece jenom otroci měli určitou ochranu mojžíšského zákona. Nicméně to byl otrok – a nyní Pavel říká: Ano, nadále je to otrok, ale je to taky a především tvůj bratr – a tak se k němu chovej!

To je hrozně důležité. Protože známe jiné způsoby, jak se lidé vyrovnávali s otroctvím, např. násilné vzpoury, včetně té Spartakovy. Ale ty končily v krvi, často v násilí; bývalí otroci se stali pány a bývalí páni otroky – ale to není ta cesta, kterou nabízí křesťanství. Křesťanství nabízí jinou revolucí, nenásilnou revoluci ve vzájemných vztazích a smýšlení. Pokud si lidé uvědomí, že jsou v Kristu všichni bratry a sestrami, otroctví dřív nebo později dodýchá.

Připomíná mi to způsob, který zvolili disidenti v Chartě 77: Začněte se chovat jako svobodní lidé! Nejde o to udělat revoluci, násilná revoluce tady nemá šanci, ale začněte se chovat, jako by ty zákony skutečně platily. Chovejte se jako svobodní lidé, udělejte tu změnu ve svých vztazích, ve svém smýšlení, ve svých postojích. Ne struktury, ale měňte to své jednání a své smýšlení. Tato nenásilná mravní revoluce vnesla do společnosti „virus svobody“, jiskru naděje, která ve svůj čas vydala zcela konkrétní politické plody.

Nezaměřujme se na změny struktur, nýbrž primárně na změny svého chování. Myslím, že něco podobného oživuje také v současném hnutí za demokracii u nás a v řadě zemí – dnes myslíme především na disidenty v Rusku, kde se konají zmanipulované volby. A myslím si, že lidé, kteří dneska u nás vycházejí do ulic, aby ukázali, že jim není lhostejné, co se děje, tak také jim jde především o změnu smýšlení – chovat se jako svobodní lidé. Ostatně něco analogického vidím i v reformách papeže Františka. On nemění oficiální učení církve (např. ve vztahu k rozvedeným nebo homosexuálům), ale prosazuje změny v pastorační praxi – zde klade důraz na respekt k individuálnímu svědomí a na princip milosrdenství. Skutečné změny vždycky musí vycházet ze změny smýšlení. Nejde primárně o struktury – to je sekundární věc, ale nejdříve o tu revoluci hlav a srdcí.


Nyní se obraťme k dnešnímu evangeliu. Za Ježíšem šly velké zástupy, čteme v dnešním evangeliu [Lk 14,25]. Kdyby Ježíš byl jedním z populistů a demagogů, jimiž se to v dnešním světě jenom hemží, tak by jim říkal to, co chtějí slyšet: sliboval by jim snížené jízdné a zvýšené důchody, strašil by je a vydával se za jejich zachránce, mluvil vulgárně a posiloval to nejhorší v nich. Ne, Ježíš odmítá takové způsoby.

Říká jim velmi nepopulární věci, které jistě nechtějí slyšet. Ukazuje jim náročnost a tvrdost cesty následování.

Už posledně jsme mluvili o tom, že křesťanství neusiluje o to být masovým náboženstvím. Jistě: je to nabídka pro všechny, Ježíš nezakládá elitní ani esoterický klub. Ví však dobře, že většina jeho nabídku odmítne. Ano, následování Krista je tvrdá a nepopulární cesta. Kdo chce jít za mnou, říká Ježíš, musí i své nejbližší, svou rodinu, ba i sám sebe položit na druhé místo. Starší biblické překlady dokonce říkaly, že Ježíšův učedník musí mít své rodiče i sám sebe v nenávisti. To byl samozřejmě zavádějící překlad, Ježíš není učitelem nenávisti. Přesnější je dnešní překlad: položit to vše na druhé místo. Ježíš tu zřetelně přichází s božským nárokem. Je zajedno s Bohem, jen on může říci: Já a Otec jedno jsme.

Dogmatická poznámka: S výrokem „Ježíš je Bůh“ musíme zacházet opatrně. Ježíš není bůh vedle jiných bohů a není ani druhým bohem vedle Boha Otce. Bůh je jediný a Ježíš ho nepřichází zastiňovat. Mluví jménem Božím, s Boží autoritou, je Božím slovem k nám. Bůh mluví a jedná skrze něho, s ním a v něm. Svatý Pavel říká: V něm přebývá všechna plnost božství. Proto si Ježíš může nárokovat absolutní, božskou autoritu.

Už jsme si řekli na počátku dnešní mše: Bůh je pro nás ten, kdo má pro nás největší cenu. Naše víra nespočívá v našich náboženských názorech. To si mnoho lidí i mnoho křesťanů omylem myslí: Věřit znamená myslet si něco o Bohu a jeho existenci. Vůbec ne! Víra je především postoj, je to existenciální postoj – něco klademe na první místo a to je pro nás bůh! Jestliže mluvíme krásná slova o Bohu, ale to, co skutečně hraje v našem životě boží roli, co je to pro nás nejdůležitější a co hýbá naším životem, je něco úplně jiného – kariéra, peníze atd., tak naše víra je prázdná a falešná. Naše víra se neosvědčuje v našich názorech, ale v tomto našem postoji, existenciálním postoji.

Největší pokušení člověka je postavit na první místo své vlastní ego. Je to něco, s čím se rodíme. Psychoanalýza hovoří o prvotním narcismu: Malé dítě se pokládá za střed světa. A jsou lidé, kteří se tohoto infantilního narcismu nezbavili po celý život. Možná že tento infantilní narcismus, pokládat se za střed světa, je jen jiný výraz pro to, co křesťanská tradice nazývala prvotní hřích – ten dědičný, ne ve smyslu dědičnosti biologické, a také ne hřích ve smyslu osobního hříchu; je to určitý stav, do kterého se člověk rodí. Nebo opatrněji řečeno: je to projev toho prvotního hříchu. To první a nejdůležitější, co nám říká naše víra o Boha, je: Ty nejsi bůh. Nesmíš si hrát na boha!

Mluvili jsme už posledně o tom, že právě naše civilizace, naše vědomí moci člověka, dnes nese v sobě velké pokušení kultury narcismu, pýchy a bezohlednosti, která se projevuje ve všem. Ve vztahu k našemu životnímu prostředí i k našim bližním, zejména těm slabým a hendikepovaným.

Ježíš v dnešním evangeliu popisuje logiku tohoto světa, ve kterém vítězí moc a bohatství. Když nemáš dost peněz, abys dostavěl věž, raději toho nech, aby se ti lidé nevysmáli; když táhneš proti přesile, raději hned vyjednávej nebo kapituluj. To je logika toho světa. Ale vzápětí ukazuje zrcadlově obrácenou, opačnou logiku božího království: Musíš se své moci a svého bohatství vzdát. Opakuje to znovu a znovu. Pokud jsi v zajetí svého chtění, pokud na něčem lpíš, pokud je něco v tomto světě tvým bohem, nejsi svobodný pro cestu následování.

Jistě: máme milovat své bližní, k úctě k našim rodičům nás zavazuje Desatero, máme odpovědnost za své rodiny, nemáme a nemůžeme se jí vzdát. Musíme se naučit přijmout sami sebe – a v jistém smyslu mít sebe rádi. Ale ani naše rodina, ani naše ego nemůže zaujmout v našem srdci místo boží. Jestliže jsme skutečně věřící, musíme rozvíjet vnitřní svobodu a otevřenost, stále znovu naslouchat Božímu hlasu ve vnitřní svatyni našeho svědomí. To je naše nejvyšší autorita. Ne mínění světských autorit, ani ne mínění našich rodičů, ani ne to, co doléhá do našeho vědomí z veřejného mínění a z nejrůznějších způsobů našeho chtění. Proto je smyslem a zároveň vrcholným uměním duchovního života umění rozlišování. Hledejte Boha, pokud je možné ho najít, říká Písmo.

Primárním úkolem církve je být školou tohoto rozlišování: rozpoznat Boží hlas mezi hluky a reklamami tohoto světa. V tom spočívá pravá moudrost, tolik odlišná od toho, co Ježíš nazývá moudrostí a opatrností tohoto světa – od konformity a přizpůsobivosti k vnějším věcem i vlastní nezkrocené svévoli.

Následovat Ježíše znamená vstoupit do školy moudrosti Božího království, školy vnitřní svobody a otevřenosti pro náročné Boží volání. Amen.


audio

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Víra neznamená přiznat biblickému textu statut přesného záznamu neotřesitelných „fakt“, nýbrž právě vejít do příběhu – vznikne tak hermeneutický kruh mezi naším vlastním příběhem a biblickým příběhem, oba se vzájemně osvětlují a vykládají. Bible není „fotografií světa“, informující člověka o tom, jaký svět je, nýbrž zrcadlem, nastaveným jemu samému, pomáhajícím mu porozumět sobě a tím měnit sebe i svět.