T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

15. dubna 2022

VELKÝ PÁTEK 2022

Velkopáteční příběh nám kromě mnoha jiného předkládá varování: Ukazuje, jak snadno se mohou s Bohem minout ti, kteří o něm mají své vlastní pevné představy. Bůh Bible je však Bohem překvapení, který k nám přichází často v nečekané podobě, nečekaném čase a za nečekaných okolností.

Včera jsme rozjímali o Ježíšově modlitebním zápasu v Getsemanské zahradě. Řekli jsme si, že Bůh není automat na plnění našich přání a požadavků, že modlitba není prostředek, jak zmanipulovat Boha, aby plnil naši vůli, naše přání, naše požadavky, nýbrž pramen porozumění pro Boží vůli a pramen síly tuto vůli plnit. Boha a jeho vůli je třeba ustavičně hledat a náš duchovní život je kulturou tohoto hledání.

Izrael Ježíšovy doby byl plný očekávání Toho, který má přijít v Hospodinově síle. Mnozí z těch, kteří Ježíše vítali svým Hosana při vjezdu do jeruzalémských bran, své Hosana během několika dní zaměnili za „ukřižuj“, protože očekávali jiného mesiáše, královského vojevůdce, který obnoví Davidovu říši. Podobně byl patrně ve svém očekávání zklamán i Jidáš, a pro tuto frustraci ho vydal nepřátelům.

V noci po zatčení v Getsemane se schází Velerada – náboženští funkcionáři a profesionálové, znalci Písma a Zákona, kteří už přece vědí vše o Bohu a jeho mesiáši. Prorok z Nazareta nesplňuje jejich kritéria, jejich očekávání a proto hledají cestu, jak se ho zbavit. Posílají ho před soud Pilátův – a i ten má svou představu, jak by mohl vypadat židovský král.

I Herodes měl svá očekávání, když si přál vidět divotvůrce Ježíše, ale pohrdl jím, protože Ježíš nebyl atraktivní kouzelník, nýbrž působil jako obyčejný člověk. Ježíš zklame i ty, kteří očekávají, že projeví svou zázračnou moc tím, že přivolá Eliáše a sestoupí s kříže.
Opravdu byl tento člověk Boží Syn?

Mnozí lidé v Boha nevěří poté, co se přesvědčili, že Bůh, jak si ho představovali, opravdu neexistuje jinde, než v jejich představách. Domnívají se, že víra je zastávání určitých náboženských představ; nevědí, že víra je ustavičné hledání Boha. V jednom chasidském příběhu dává rabín svým žákům radu: Před branami Jeruzaléma leží mnoho nemocných a zraněných. Večer si všichni obvazují své rány; je tam však jeden, sám zraněný, který obvazuje rány těch druhých: to je Mesiáš.

Prorok Izaiáš (jak jsme slyšeli v prvním čtení) předložil nečekanou vizi Mesiáše: Bude to muž bolesti, který nebude atraktivní, ponese rány nás všech, avšak jeho ranami budeme uzdraveni. Mesiáš bude zraněný lékař. Ježíš na rozdíl od mnoha svých současníků měl před očima tuto vizi svého mesiánského poslání. Odmítl na poušti pokušení být mesiášem bez kříže, mesiášem efektních zázraků a laciných úspěchů, který jediným slovem obrací kameny v chléb, vrhá se dolů s chrámového cimbuří a andělé ho zachytí. Ježíš se rozbije o ten tvrdý kámen reality. Ježíš ze svého těla činí onen chléb, který se rozlamuje a rozdává. Ježíš tvrdě napomenul apoštola Petra, když ten mu dobrácky rozmlouval slova o nadcházejícím utrpení.

Ježíš věděl, že jeho úkolem je vypít kalich lidské existence až do dna, být až do konce svědkem pravdy, která je ve světě cynické moci Pilátů a Herodů umlčována a křižována. Věděl, že jeho cesta k Otci (vyšel od Otce a vrací se k Otci) povede i údolím stínů smrti. Avšak má-li pro mnohé, kteří se ztratili na své životní cestě, prošlapat cestu návratu k Bohu, musí projít odpolednem Velkého pátku.

Jan Zahradníček, bolestný svědek Kristův, který nesl kříž křesťanů v letech stalinismu, napsal v jedné ze svých básní, že totalitní režimy se usilovně snaží, aby dějiny nepřekročily odpoledne Velkého pátku. I dnes jsme na Golgotě těchto dnů svědky snah ukřižovat ukrajinský národ a přivalit balvan na jeho hrob. Ale velikonoce nám zvěstují, že zlo nemá, nesmí a nebude mít poslední slovo.

V Apoštolském vyznání víry říkáme: Ježíš sestoupil do pekel. Ano, Ježíš sestoupil do pekel; nikoliv do pekel lidové fantazie nebo barokních kázání s kotly a čerty, nýbrž do skutečných pekel. Nejprve do těch připravených lidmi. Nejprve do pekel lidské krutosti. Ale pak ještě do toho nejtemnějšího pekla: do chvíle odcizení od Boha. To je ona druhá tvář viny, to je ona propast hříchu, ono zabití Boží přítomnosti v člověku, odtržení člověka od jeho základu a smyslu – od Boha. Peklo jako temnota nesmyslnosti, absurdity a zoufalství.

Ježíš se odvážil až do této hlubiny, jak o tom svědčí výkřik opuštěnosti na kříži. Bože můj, proč jsi mě opustil? V hebrejštině jsou dvě slova pro proč: Proč, které se ptá na původní příčinu, a proč, které se ptá na účel, míří do budoucnosti. Toto je v oné Ježíšově větě: K čemu jsi mě opustil, jaký to má smysl? Co se skrze to má vyjevit?

Tento výkřik nejprve míří do temného mraku Božího mlčení a v tomto výkřiku Ježíš nese mnoho takových výkřiků, mnoho takových okamžiků, kdy je člověk na pokraji zoufalství, mnoho takových okamžiků, kdy lidé ztrácejí naději, kdy se dívají do budoucnosti jako do jakési černé jámy.

Ale Ježíš projde i tímto okamžikem a tento výkřik Ježíšův není výkřikem zoufalství, ale je otázkou. Je otázkou položenou Bohu, tedy je modlitbou. Ano, i my můžeme mnohé své modlitby přednášet ve formě otázky; a mnohé naše otázky se mohou stát modlitbami. Skrze tento Ježíšův výkřik slyšíme ty mnohé otázky, na které dost dobře nemůžeme dávat naše učené, připravené odpovědi.

Ježíš sestupuje do této propasti, aby z ní byl v okamžiku velikonočního rána vyveden Božím zásahem, Božím ano; ten, kterému lidé řekli své ne, tomu Bůh říká své ano, vyzdvihuje z propasti smrti. Na starých byzantských ikonách je tento zápas, ten Ježíšův sestup do pekel, zobrazen jako taneční rej, kterým Ježíš v chorovodu vyvádí z té propasti pekel všechny ty zemřelé ke světlu Otcovy náruče. Ano, jsou to obrazy. Ale jsou to obrazy, které jsou inspirativní a mají sílu.

Nám víra mnohdy také nedává jednoznačné, jednoduché odpovědi a učí nás žít s otevřenými otázkami a s paradoxy života. I ve víře je prostor pro tázání, hledání, trpělivost. Ano, i toto je součást příběhu naší víry.

Ano, jsou ty netrpělivé ateismy, které odmítají Boha, protože nevyhovuje jejich představám. Ale jsou i lidé, jejichž víra byla ukřižována a zraněna – právě tou bolestí ve světě. Tato zraněná víra, tento ateismus bolesti není něco, co můžeme utlouci svými argumenty a připravenými odpověďmi. Musíme naopak ukázat, že i náš příběh víry obsahuje i tuto hlubinu; i naše víra zná ten okamžik Velkého pátku, i my můžeme být solidární s lidmi, kteří procházejí jakýmkoliv způsobem touto propastí nicoty na samé hraně zoufalství.

Ale to, co nám říká naše víra, je, že to není poslední bod naší cesty. Naše víra nám říká, že není žádný kámen, žádný balvan tak těžký, aby jednoho velikonočního rána nemohl být odvalen. Ano, často jsme v takových okamžicích bolestného čekání a tázání. Nesnažme se z nich vykroutit jednoduchými odpověďmi, i když třeba velmi zbožně znějí. Náš Pán vypil ten pohár lidské existence a bolesti až do konce, někdy je třeba projít takovými chvílemi. Ale Pán nám do všech těch temnot dává určité světlo a tento příběh je světlem, tento příběh je jakousi mapou, jakousi cestou, kterou je možné projít i těmi pekly našich světů k naději a k novému počátku.

Prosme o toto vzkříšení naší víry, prosme o tuto proměnu našeho světa. Neboť pro jeho spásu, pro jeho záchranu náš Pán zemřel na kříži a Bohem byl pozdvižen k novému životu. Amen.


K poslechu v audioarchivu Akademické farnosti Praha

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Myslím, že každý, kdo o své víře přemýšlí, má přirozeně různé pochybnosti a kritické otázky. A obávám se těch, kteří nejsou schopni své vlastní kritické pochybnosti a otázky unést, kteří – poněvadž chtějí, aby jim jejich víra poskytla už definitivní jistoty – zaměňují svůj pohled víry s eschatologickou visio beatifica, s „blaženým patřením“. Pletou si takříkajíc zemi a nebe.