T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

10. května 2020

GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Minulou neděli jsme rozjímali o Ježíšově slově: Já jsem dveře. Řekli jsme si: dveře, to je otevřenost, prázdný prostor, průchod k něčemu dalšímu. V dnešním evangeliu Ježíš říká něco velmi podobného: Kdo vidí mne, vidí Otce.

Ježíš – jak řekl jeden teolog v šedesátých letech minulého století – je okno, kterým vidíme Boha při díle. Na začátku všech teologických traktátů a všech úvah o Bohu by mělo být velkým písmem napsáno: Bůh je neproniknutelné tajemství. Největší hřích dějin teologie a kázání církve je představa, že je tak lehké mluvit o Bohu. Tato lehkomyslnost laciné zbožnosti otevřela prostor pro nepřeberné množství naivních, komických, ale i perverzních a jedovatých představ o Bohu. Patologické obrazy Boha týraly svědomí lidí a rozněcovaly i kruté války.

Největší katolický teolog 20. století, Karl Rahner, řekl důležitou a úlevnou větu: Bůh, jak si ho asi představuje 60 až 80 procent lidí, naštěstí neexistuje. Měli bychom být velmi vděční ateistickým kritikům náboženství, jako byl Feuerbach, Nietzsche, Marx či Freud, že ukázali, že patologické představy Boha jsou jen lidské projekce. (Škoda jen, že většina z nich poznala zřejmě právě jen ty patologické představy a žádné jiné). Kritický ateismus (na rozdíl od dogmatického ateismu) může být také „ancilla theologie“, může být užitečnou pomocí naší víře v zápasu proti jejímu skutečnému nepříteli, kterým není ateismus, nýbrž modloslužba, idolatrie, pověrčivost. Mnohý ateismus není odmítnutím Boha, nýbrž odmítnutím určitého druhu teismu, určitých lidských představ o Bohu, které si odmítnutí zasluhují.

C. G. Jung řekl na adresu teologů, kteří velmi familiárně mluvili o Bohu: Copak si neuvědomují, že o Bohu ze své vlastní moci víme asi tolik, kolik housenka o Britském muzeu? Ano, i celá „přirozená teologie“ by byla jen jakousi intelektuální „hrou se skleněnými perlami“, kdybychom zapomněli to, co nás naučila tzv. negativní teologie: Cokoliv řekneme o Bohu, má jen metaforický (nebo připusťme se scholastiky: analogický) charakter, je to obraz, podobenství, nanejvýš „prst, ukazující na Měsíc, který si nesmíme plést s Měsícem jako takovým“. Fundamentalismus, tato nemoc víry, primitivní doslovné chápání náboženských výpovědí, nechápe právě tu bytostnou symbolickou a metaforickou povahu náboženského jazyka. Mnohokrát jsme si to řekli: Bibli je možné brát doslova – anebo vážně. Vážně: to znamená nespokojit se s povrchním prvoplánovým čtením, v němž si vždy do textu promítáme své vlastní představy, nýbrž v tichu kontemplace a v úsilí vážného studia naslouchat textu v jeho hloubce.

I První vatikánský koncil, když proti biblickému fundamentalismu na jedné straně a pocitovému náboženství (fideismu) na straně druhé definoval, že je v možnostech lidského rozumu dojít cestou uvažování o stvořené přírodě k přesvědčení o existenci Stvořitele, tím nijak nezpochybnil hloubku tajemství Boha jako takového, „Božího života“. Už jeden koncil ve středověku definoval důležitou pravdu víry: Bůh je zároveň podobný i nepodobný svému stvoření – a ta nepodobnost mnohonásobně převyšuje tu podobnost. Teprve když v celé hloubce přijmeme toto poznání o nemožnosti našeho poznávání toho, kým je Bůh sám o sobě a co to znamená, že Bůh jest (co znamená „být“ v případě Boha), můžeme snad pochopit velikost toho, co nám říká dnešní evangelium. I když Bůh zůstává tajemstvím, otvírá nám cestu k sobě.

Ježíšovo lidství je Božím sebesdělením, slovem, které nám Bůh dává, jímž se sděluje a sdílí, Slovem, které už nikdy nevezme zpět. Ježíšovo lidství je dveřmi, jimiž vcházíme do oblaku Božího tajemství. Ježíšovo lidství je oknem, kterým vidíme Boha při díle. Ale je tu ještě jedna podstatná věc: Řekli jsme si už minulou neděli, že Ježíšovo lidství je otevřené nejen směrem k Bohu, ale také směrem k nám lidem. Ježíš přibírá do svého „já“ i mnohé další: především své „nejmenší bratry a sestry“. Cokoliv jste jim učinili, mně jste učinili. Přibírá do svého „já“ i nás, své učedníky: nakolik budeme jedno mezi sebou, budeme zajedno i s Ním. O to se modlil Ježíš při Poslední večeři: Ať jsou navzájem jedno, abych já byl v nich, jako Ty, Otče, jsi ve mně, abych já byl v nich. Myslím, že jedno velké Boží poučení, které bychom si měli vzít z doby pandemie, je naléhavá výzva k prohloubení ekumenického úsilí. Prožili jsme – jak často zdůrazňuje papež František – ekuménu utrpení. Jak rány lidského pronásledování křesťanů ve světě, tak utrpení, způsobené pandemií, si nevybírá, nerespektuje hranice mezi křesťany a mezi lidmi vůbec. I naše láska, solidarita a vědomí přináležitosti by konečně mohly povalit hranice, které jsme si během dějin mezi sebou vystavěli. Šíření nakažlivých nemocí je jednou stinnou stránkou nezadržitelného procesu globalizace, mnohostranného propojení našeho světa. Na tyto nakažlivé nemoci však nesmíme odpovědět šířením ještě zhoubnějších nákaz nacionalismu, populismu a fundamentalismu, stavěním zdí a uzavíráním se do ghett, náboženských, národních, státních či kulturních.

Jsem přesvědčen, že Boží výzvou této doby je usilovat o globalizaci soucitu a solidarity, snažit se proměnit nezadržitelný proces globalizace v proces komunikace a empatie. Je to ohromný a náročný úkol. V těchto týdnech jsem se věnoval opětovnému studiu teologů, jejichž díla vznikala ze zkušeností světových katastrof, zejména zkušeností války. Jedním z nich byl velký jezuitský teolog a přírodovědec Teilhard de Chardin, který uprostřed své obětavé služby raněným v největších bitvách 1. světové války prožil hluboký mystický zážitek: krajní utrpení slévá lidi na obou stranách fronty, oheň utrpení stravuje rozdělující zdi a vytváří jednotu, která je stavebním kamenem budoucího sjednocení, které je nám zaslíbeno v bodě Omega kosmických dějin – ve vesmírném Kristu. Teilhrad byl jedním z prvých proroků globalizace, nazýval ji planetarizace. Byl přesvědčen, že rozhodující krok ve vývoji vesmíru se děje právě v této fázi kosmických dějin, která už není nesena jen anonymními silami vývoje hmoty, nýbrž předpokládá svobodné Ano, sílu lásky, která podle jeho slov je jedinou silou, která sjednocuje, aniž by ničila. A byl zároveň přesvědčen, že právě křesťané mají být předními nositeli tohoto svobodného aktivního přisvědčení procesu sjednocení – aby byl Bůh všechno ve všem. Dnes vidíme, že proces globalizace je ambivalentní, nese v sobě velké přísliby dobra i velká nebezpečí. Úkolem církve, oné „polní nemocnice“, jak o ní často hovoříme v duchu papeže Františka, dalšího velkého duchovního syna svatého Ignáce, je také rozvíjet umění duchovního rozlišování.

Tváří v tvář procesu globalizace – stejně jako dalším rysům našeho světa, který se před našima očima proměňuje – nesmíme ani všechno nekriticky přijímat, ani paušálně zavrhovat. Svatý Ignác nám dává užitečnou radu: odvrhněte to, co vás působí strach, sklíčenost, hněv a smutek, držte se toho, co do vaší duše přináší pokoj, radost, odvahu a svobodu. Varujme se falešných apokalyptických proroků zkázy, važme si těch, kteří posilují víru, lásku a naději. Amen.


video: YouTube -- audio: AFP

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Někteří věřící před zátarasem nečekaných vlastních pochybností couvnou zpátky, do očekávaného bezpečí počátků – ať už do „dětských stádií“ své vlastní víry nebo do nějaké nápodoby církevní minulosti. Takoví lidé pak často hledají útočiště v sektářské podobě náboženství. Některá prostředí nabízejí nejrůznější skanzeny církevní minulosti – snaží se simulovat svět „prosté lidové zbožnosti“ nebo „modernitou nezkažený“ typ teologie, liturgie a spirituality minulých staletí. Ale i zde platí: „nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky“.