T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

26. listopadu 2023

SLAVNOST KRISTA KRÁLE

Na poslední neděli církevního roku připadá Slavnost Ježíše Krista, krále nebe a země.

Motiv Krista Krále prostupuje celými dějinami křesťanské ikonografie od prvních byzantských zobrazení Ukřižovaného Krista – Krista na kříži s královskou korunou a v bělostné říze se zlatým pásem – naznačujících spojení kříže a vzkříšení, ponížení a oslavení, přes zobrazení Krista vševládného (Christos Pantokrator) až třeba po majestátní sochu žehnajícího Krista Krále nad brazilským Riem de Janeirem. Motiv Krista Krále prostupuje také líčení Ježíšova života v evangeliích, od mágů z východu, kteří hledají novorozeného krále Židů, přes Pilátovu otázku „Jsi tedy přece král?“ až po scénu Nanebevstoupení Páně, kdy Ježíš říká: „Je mi dána všechna moc na nebi i na zemi“.

Slavnost Krista Krále je poměrně moderní svátek, pochází z 20. století. Zavedl ho papež Pius XI. roku 1926 jako plod Svatého roku 1925, kdy do Říma připutoval dosud největší počet poutníků. Byla to doba, kdy pomalu začínaly zdvihat hlavy totalitní režimy a ideologie: ruský bolševismus, italský fašismus a zakrátko pak německý nacismus. Právě papež Pius XI. odsoudil všechny tyto ideologie – v roce 1929 italský fašismus papežským breve Non abiamo bisogno a pak v březnu 1937 encyklikou Divini Redemptoris ruský komunismus a okružním listem Mit brennender Sorge nacistickou rasovou doktrínu.

(Bylo to v době, kdy Sovětský svaz uzavíral spojenecké smlouvy s Hitlerem, rok před Mnichovskou konferencí, kde západní demokratické velmoci jednaly s Hitlerem a Mussolinim – podobně jako dnes by někteří stejně naivní politici chtěli zachránit mír jednáním, smlouvami a ústupky Vladimiru Putinovi, Hitlerovi naší doby, i když se mohli přesvědčit, že tento diktátor cynicky poruší jakékoliv slovo, jakékoliv předchozí prohlášení, jakékoliv pravidlo mezinárodního práva.)

Slavnost Krále se stala farním svátkem německé katolické mládeže, která tím manifestovala, že nikoliv Führer, nýbrž jen Ježíš má právo panovat lidským srdcím. Také v Mexiku a ve Španělsku umírali katoličtí kněží i laici s výkřikem „Ať žije Kristus Král“ před popravčími četami tamních krajně levicových režimů.

Bohužel později se symbolu Krista Krále chopili krajně pravicové až fašizující skupiny katolíků a nápady vyhlásit Krista Králem toho či onoho národa se stalo manifestací protidemokratických nacionalistických snah, nostalgie po premoderní společnosti a církvi, odporu proti reformám 2. vatikánského koncilu a reformám papeže Františka. V této podobě jsme tento pokus nedávno viděli jako podnět krajní pravice na Slovensku, slovenská Biskupská konference se od něj však naštěstí distancovala.

V rámci pokoncilní úpravy liturgie a liturgického kalendáře dal papež Pavel VI. této slavnosti místo na samém konci liturgického roku, a tím zdůraznil nikoliv politický, nýbrž teologický, eschatologický charakter myšlenky Krista-Krále.

Bible mluví o konci světa a posledním soudu v mnoha obrazech. Tyto literární obrazy zas inspirovaly bezpočet uměleckých ztvárnění výtvarných (od tympanonů na portálech gotických katedrál po Michelangelovu fresku v Sixtinské kapli) i hudebních (vzpomeňme na Dies irrae v Mozartově Requiem).

Matoušovo evangelium líčí poslední soud jako velké překvapení. Kdysi jsem navrhl doplnit tradiční učení o „creatio continua“ (pokračujícím stvoření) učením o „ressurectio continua“ (pokračujícím vzkříšení). Jde o myšlenku, že Ježíšovo vítězství nad smrtí není pouze minulou událostí, nýbrž je přítomno v dějinách jako děj, proces, jako proud řeky, která se vlévá do lidských příběhů skrze víru. Kristovo vítězství nad smrtí se děje, živý Kristus vstupuje jako král do našich srdcí. Druhý příchod Kristův by tak nebyl jen očekávanou událostí v neznámé budoucnosti (vždycky je problematické vtěsnat věčnost do lidských kategorií času), nýbrž tím, co se už nyní děje v celých dějinách po Vzkříšení.

Pro tuto teorii mluví dnešní evangelium. Ježíš byl a je už přítomen v našich dějinách, je zde však přítomen často anonymně, inkognito, v převleku – v těch, kteří potřebují naši pomoc, solidaritu, zastání a lidskou blízkost. Ježíš nejen nad chlebem poslední večeře, ale v jistém smyslu i o těch svých „nejmenších bratřích a sestrách“ říká: Toto je mé tělo – to jsem já.

Když jednomu z největších myslitelů křesťanství, Pascalovi, církevní vrchnost odepřela přijímání eucharistie, vzal si do svého domu nemocného chudáka a pečoval o něj, řekl: i on je tělo Kristovo.

Matoušovo evangelium líčí poslední soud jako dvojí velké překvapení. Obě skupiny, o nichž je řeč, Ježíše v oněch potřebných nepoznaly. Ti, kteří se s Ježíšem minuli, byli patrně „věřící“ – takoví, jež měli už svou jasnou představu o Ježíšovi, a právě proto ho v překvapující anonymní podobě nerozpoznali a nepřijali.

Neméně překvapující je výpověď o těch, kteří ho přijali a nyní budou přijati do jeho nebeského království. Byli to ti, kteří své dobré skutky nedělali z „náboženských důvodů“ (také oni Ježíše v potřebných nerozpoznali, možná ani nehledali) – udělali to prostě proto, že měli soucit a dobré srdce. Tato praktická lidskost vede do Božího království jistěji, než všechny náboženské úkony a náboženské představy a přesvědčení. To je ono šokující sdělení dnešního evangelia.

Jistě to neznamená, že naše modlitby, mše a vše, co patří do „sektoru zbožnosti“, nemá žádnou cenu. To bychom vytrhovali jeden hlas z mnohohlasu Písma a počínali si jako heretici a fundamentalisté. Písmo je vždy vícehlasem, jeden pohled je na jiném místě doplněn jiným a je třeba Bibli brát vždy jako celek.

Avšak poselství tohoto evangelijního podobenství nelze umlčet: všechny naše zbožné rituály a přesvědčení by byly zbytečné, ba pokrytecké, kdyby je nedoprovázela praxe solidární lásky, pomoci potřebným, blízkost opuštěným a lidem na okraji společnosti a na okraji církve. Právě to nám dnes naléhavě připomíná papež František.

A ještě jedno nesmírně důležité poselství tento evangelijní text přináší. Ježíš na několika místech říká: nikdo nepřichází k nebeskému Otci, než skrze mne. Toto slovo je mnoha křesťany používáno jako kladivo na nevěřící a věřící jinak – oni nemají šanci na spásu (tedy stanovisko jasně odporující evangeliu, kterým se dnes zabýváme).

Je třeba si položit otázku: Co znamená Kristovo „já“? Kristovo já nelze zúžit na historickou postavu Ježíše Nazaretského. (Naposledy o tom psal františkán Richard Rohr v knize Univerzální Kristus a je to téma mnoha současných teologů). Ježíš totiž v dnešním evangeliu své „já“ úžasně rozšiřuje, říká: K mému já náležejí všichni ti potřební, chudí, pronásledovaní. Kdo jim slouží, ti skrze tuto službu jdou k Bohu skrze mne, a to i tehdy, když mé jméno neznají a nevyslovují.

Chraňme se toho, zužovat a snižovat velikost Krista, krále nebe a země. Chraňme se představy, že ho už dostatečně známe a že jen my máme na něho monopol. Hledejme ho a objevujme ho tvořivě a odvážně, vedeni hlasem lásky. Pak teprve máme naději, že nás v den soudu postaví po své pravici a přijme do široké náruče své lásky. Kéž se to stane. Amen.

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Když Bohu zabarikádujeme přístup - zbožněním sebe sama či čehokoliv jiného, „co není Bůh“ (a toto je vymezení pojmu „svět“, stvoření) - pak ho neuslyšíme. Jestliže ten, kdo sám sebe či jakoukoliv relativní hodnotu zabsolutizoval, zbožštil, tvrdí, že „Bůh není“, přiznejme mu, že to může být výpověď, která čestně a realisticky obráží jeho momentální zkušenost Boží nepřítomnosti, odtrženosti od Boha. Bylo by ovšem přesnější a střízlivější říci, že ho nevnímá, „neslyší jeho hlas“.