T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

9. dubna 2020

ZELENÝ ČTVRTEK 2020

Zelený čtvrtek, den, kdy si připomínáme Ježíšovu poslední večeři a úzkost v Getsemane, přináší nepřeberné množství podnětů k meditaci. Pokusím se omezit jen na některé z nich, na ty, které zvláště v této době považuji za nosné.

Velikonoční večeře je uvozena scénou mytí nohou. Ježíš zde přebírá – k překvapení učedníků a za protestů apoštola Petra – otrockou úlohu. A vpisuje do ústavy své církve šokující zásadu: Kdo chceš být prvním, buď jako poslední a služebník všech. Všude se lidé honí za mocí pro prospěch, který jim samým moc přináší! U vás ať tomu tak není! Ježíš trvá na tom, aby v rodině jeho následovníků byla autorita založena na primátu služby.

Vykonává-li Ježíš, Pán a Mistr, otrockou práci, pak tím říká něco dosud neslýchaného: Bůh se děje tam, kde se člověk v pokoře a v lásce sklání k druhému člověku. „Kde je dobrota a láska, tam přebývá Bůh“ – zpívá se v hymnu, který v liturgii doprovází obřad mytí nohou.

Před bohoslužbou Zeleného čtvrtku se v nejstarších dobách církve konal obřad smíření, spojený s vyznáním hříchů, recitací sedmi kajících žalmů a vkládáním rukou na hlavy veřejných hříšníků, kteří tak byli znovu přijímáni do duchovní rodiny, z níž se vzdálili.

Den, kdy se Ježíš modlil za jednotu všech, kdo v něho věří, by měl být svátkem ekumenické touhy po sjednocení křesťanů u společného stolu.

Má být také rodinným svátkem diecézí a farností, které společnou účastí na eucharistii stvrzují, že jsou částí jedné církve a jednoho Krista, že jsou navzájem „pokrevními“ sourozenci, že v nich koluje jedna krev a ve své nezastupitelné různosti se podobají tělu, které se skládá z mnoha různých údů, jak o tom píše apoštol Pavel. Pavel říká, že jednota církve má být organická, jednota v různosti, ne v uniformitě. Za „normálních okolností“ se na Zelený čtvrtek dopoledne shromažďují v katedrálách kněží celé diecéze kolem svého biskupa a obnovují své kněžské závazky – a večer pak slaví se svými farníky památku večeře Páně.

Letos jsme byli vyvedeni z kostelů a posazeni k rodinnému stolu. Vzpomeňme, že kdysi Židé, když byl zbořen Jeruzalémský chrám, musili nově pochopit a vystavět své náboženství: oltář chrámu navěky nahradil stůl židovské rodiny a rytmus chrámových obětí řád soukromé i společné modlitby a stálé studium Písma. Ale nemusíme chodit ani tak daleko do minulosti.

Pamatuji si, jak jsem během jedenácti let kněžské služby v „podzemní církvi“, kdy za slavení bohoslužeb bez státního souhlasu hrozily dva roky vězení, slavil Velikonoce na venkovských chalupách v malém kruhu: několikrát v kruhu dalších tajně vysvěcených kněží, vícekrát pak s několika málo rodinami. Eucharistickou část bohoslužby jsme mohli slavit až pozdě v noci, kdy matky uložily k spánku děti, které nesměly vědět, že jsem kněz (aby to někde neprozradily) a že společně konáme „protistátní činnost“. Nicméně větší část večera jsme slavili s dětmi a ty – dnes už sami otcové a matky – na to dosud vzpomínají. Začali jsme umýváním nohou a pak jsme se snažili, nakolik to šlo, napodobit židovskou sederovou večeři, kterou zřejmě byla Ježíšova poslední hostina s učedníky: měli jsme beránka (skopové maso, ale někdy i piškotového beránka), zelené byliny, víno i nekvašené chleby. Zahájili jsme – jako Židé a jako zřejmě apoštol Jan při Poslední večeři – otázkou nejmladšího účastníka u stolu: Čím se tato noc liší od všech ostatních nocí v roce? A pak jsme vyprávěli příběh o vyjití Židů z Egypta a putování pouští do zaslíbené země, a přidali jsme i vyprávění o Ježíšových Velikonocích.

Po večeři jsme zapálili 13 svíček (na paměť Ježíše s 12 učedníky) a četli Ježíšovy řeči na rozloučenou z 13. až 17. kapitoly Janova evangelia (ten dlouhý text jsme někdy prokládali písněmi z Taizé). Pak jsme četli z 22. kapitoly Lukášova evangelia (verš 39 až 51) o modlitbě v zahradě Getsemanské – svítily už jen 4 svíce, Ježíš vzal s sebou jen tři ze svých učedníků – ty, kteří byli svědky jeho slávy a jasu na hoře Tábor. A nakonec zbyla jedna svíčka: učedníci se rozprchli, Ježíš zůstal sám. A modlili jsme se svými slovy za všechny, kdo jsou sami, za všechny, kteří prožívají své Getsemany, úzkost a bolest, za všechny, na něž dopadá stín kříže, utrpení a smrti, za všechny, kdo pijí z kalicha bolesti – i za nás, abychom v těžkých chvílích, ano i ve chvílích, kdy budeme odcházet z tohoto světa, dokázali porozumět Boží vůli a přijmout ji.

Připomínali jsme si, že Zelený čtvrtek je den, kdy slavíme narozeniny eucharistie a narozeniny apoštolského poslání, které se vtěluje křtem do společného kněžství všech věřících a svátostí svěcení do služebného kněžství těch, kterým byla svěřena pastýřská péče a odpovědnost za vedení a inspiraci obcí věřících v duchu Kristově a za hlásání evangelia, radostné zvěsti o Ježíšově vítězství nad tmou hříchu a smrti.

Prosili jsme za všechny kněze, aby dar kněžství nechápali jako moc, která z nich dělá nějakou lepší vrstvu v církvi, nýbrž jako zmocnění k pokorné službě. Modlili jsme se za sebe a za všechny křesťany, abychom se věrohodněji stali chlebem, který sytí hlad našich bližních, a vínem, které podle slov Písma slouží k radosti lidských srdcí.

Snažili jsme se porozumět onomu činu, kterým Ježíš porušil židovskou tradici, když doprovodil žehnání chleba a vína slovy: Toto je mé tělo, toto je má krev. Ježíš tím uvádí své učedníky do tajemství své oběti života, do smyslu své smrti. Bude záhy stráven jako chléb, jeho krev bude vylita jako víno. Ale jako chléb a víno nezaniká, ale dává sílu, jako pokrm udržuje život, tak i jeho oběť bude zdrojem síly a života.

Chléb, který se láme, rozdává, aby byl sněden, stráven, dává sílu a udržuje život. Stejně tak se úplně odevzdává Ten, který je stravován láskou do krajnosti. Taková láska dává sílu, vysvobozuje, udržuje život. Bez ní by se život stal pouhým přežíváním na povrchu.

Oběť zjevuje cenu, váhu hodnot. Obětuje-li někdo pro nás cokoliv, třeba svůj čas, dává nám tím najevo, že si nás váží víc než svého času. Ježíš si nás cenil víc než svého vlastního života. Vrací nám svou obětí vědomí hodnoty naší duše. (Svým slovem k jeruzalémským plačkám na křížové cestě i nás varuje, abychom Velikonoce nestrávili sentimentálním oplakáváním jeho samotného, ale raději proměnili svůj vlastní život. I my se máme naučit dávat, i my se máme vydat jeho cestou, aby byl uzdravován svět.)

Eucharistie – svatý chléb věčného života a kalich věčné spásy – je závdavkem, předchutí nebeské hostiny. Je aperitivem večeře v Božím království. Je kouskem nebe na zemi.

Dnešním kněžím se často vytýká, že prý málo hovoří o nebi a pekle. O pekle – nikoliv pekle lidových fantazií, ale o skutečném pekle opuštěnosti od lidí i od Boha – budeme mluvit na Velký pátek.

Dnes si tedy řekněme několik slov o nebi. Nebe je dávným symbolem pro Boha. Bůh je s námi jako obloha nad námi – je s námi stále, i když si ho neuvědomujeme, i když na něj nemůžeme sáhnout, je mimo naší režii. Je nejzazším horizontem našeho bytí. (Tato metafora nezapadá do našich dnešních kosmologických představ, avšak můžeme jí rozumět.)

Pod tou metaforou otevřeného nebe se skrývá naděje v konečné naplnění naší víry.

Bible mluví o cíli dějin a lidského života – o konečném spočinutí v Bohu – v obrazech. Častým motivem v těchto obrazech je hostina. Hospodin vystrojí svému lidu, svým vyvoleným, velkolepou hostinu.

Ježíš se často účastnil hostin a o hostinách mluví v mnoha svých podobenstvích. Pozvání na královskou hostinu je pocta, nezasloužený dar, ale i závazek. Mnozí pozvání nejsou hodni. Pohrdnout pozváním je vážnou urážkou hostitele. I když pozvání přijde neočekávaně, člověk ho nemá brát jako samozřejmost, musí si vzít slavnostní šat. I on má pak zvát ke svému stolu ty, které nikdo nezve.

Nebe – Boží království – je společenstvím lásky. Být v nebi znamená být v Bohu. Být v Bohu znamená být v lásce. Být v lásce – té opravdové lásce, která se obětavě rozdává, znamená být v Bohu. „Kde je dobrota a láska, tam je Bůh“ – pamatujme na tento zpěv z liturgie Zeleného čtvrtku.

Letošní Velikonoce neslavíme v chrámech, nýbrž doma. Vnesme do našich rodin – právě v těchto těžkých dobách – kousek nebe.


video: YouTube - audio: AFP

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Víra neznamená přiznat biblickému textu statut přesného záznamu neotřesitelných „fakt“, nýbrž právě vejít do příběhu – vznikne tak hermeneutický kruh mezi naším vlastním příběhem a biblickým příběhem, oba se vzájemně osvětlují a vykládají. Bible není „fotografií světa“, informující člověka o tom, jaký svět je, nýbrž zrcadlem, nastaveným jemu samému, pomáhajícím mu porozumět sobě a tím měnit sebe i svět.