T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Kázání

30. června 2019

SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ

„Byli jste povoláni ke svobodě, bratři. Buďte v tom pevní.“ – slyšeli jsme dnes v druhém čtení nedělní bohoslužby z listu apoštola Pavla, Galaťanům.

Povolání ke svobodě můžeme označit za tajenku celého biblického poselství. Klíčový příběh hebrejské bible, Starého zákona, je exodus. Přechod ze země otroctví do zaslíbené země svobody. Hlavní událost Nového zákona, velikonoční drama, se nikoliv náhodou odehrává ve dnech svátků připomínajících exodus – cestu ke svobodě. Ježíšova velikonoční oběť je označována slovem vykoupení a Ježíš je nazýván Vykupitel, Redemptor, a Spasitel, Salvátor. Oba tyto pojmy podstatně souvisejí se svobodou: Vykoupit znamená zaplatit výkupné za otroka a učinit ho svobodným člověkem; spasit znamená zachránit, v Bibli pak z otroctví hříchu, strachu a smrti. Křesťansky věřit znamená u sv. Pavla nikoliv přijmout určité náboženské přesvědčení, nýbrž žít jako svobodný člověk, žít úplně novým životem, píše Pavel. Svobodným od strachu, hříchu a smrti. Slovy apoštola žít ne podle těla, ale podle ducha. Co znamená tělo u apoštola Pavla? To znamená povrch, povrchní život, život řízený z vnějšku, duchem světa. Dnes bychom řekli manipulovaný ideologiemi, institucemi, reklamami, módou, médii, veřejným míněním, populisty, předsudky. Žít podle ducha znamená osvobodit se od toho všeho. Sestoupit od povrchu na hloubku. Řídit se hlasem, který zaznívá ve svatyni našeho svědomí.

Podstatným prvkem křesťanské víry je obrácení – metanoia. Obrácení od povrchu a povrchního života do nitra, na hloubku. Nitro zde neznamená něco privátního, nějaké izolované soukromí odtržené od toho, co se děje ve společnosti. Je to žhavý střed, jádro, vnitřní zdroj. Centrem našeho povrchu, našeho povrchního způsobu života, je naše malé ego. A to, od čeho se máme osvobodit, od čeho máme být zachráněni a vykoupeni, je náš egocentrismus. Zapletení našeho já do sítě vnější manipulace. Obrácení, to není jen nějaké morální polepšení nebo změna názorů; to je jenom vnější aspekt věci. Obrácení je podstatná proměna celé naší existence. Našeho smýšlení, jednání, naší hodnotové orientace. Obrácení si nemůžeme plést s nějakým emocionálním náboženským zápalem. Stejně jako bychom si neměli lásku plést s nějakým momentálním citovým okouzlením, zamilovaností. Obrácení a víra, stejně jako láska a věrnost je celoživotní proces. Je to náročná cesta, která někdy prochází zkouškami i krizemi. Obstojí jen ten, kdo nežije na povrchu. Kdo se neřídí jen tím, co se říká, jak se žije kolem, kdo není konformní, nýbrž kdo dovede přenést centrum svého života z toho svého malého já, svého malého ego, od rozpínavé egocentričnosti a bezohledného sobectví k tichému hlasu, který zaznívá ve svatyni svědomí. Hlasu našeho vnitřního já, o němž sv. Pavel říká: „Nežiji už já sám, nýbrž Kristus žije ve mně.“ Toto vanutí ducha, život podle ducha, dávalo Pavlovi – stejně jako bezpočtu skutečných křesťanů během staletí – neuvěřitelnou sílu vymanit se z otroctví povrchu. Pavlovými slovy: „Všechno mohu v tom, který mne posiluje, všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá.“ Síla víry nespočívá v neměnnosti ideologie, nýbrž ve svobodě vůči strachu. Je třeba sestoupit od povrchu na hloubku, abychom objevili prameny této síly – prameny síly, která může uzdravovat svět.

Dnešním světem obcházejí obchodníci se strachem a sbírají své politické body, někdy své náboženské body. V našem světě je hodně strachu. Máme spoustu oprávněných obav o budoucnost našeho světa. Ježíš nám v evangeliu dává pozoruhodnou odpověď: Nenechte se zahltit povrchními starostmi. Život je víc než materiální zabezpečení. Život je víc než jídlo a tělo víc než oděv. Vezměte si za svou starost Boží království a jeho spravedlnost – a ujmete-li se této Boží starosti o lidský svět, Bůh sám se postará o vaše starosti. Všechno ostatní, říká Ježíš, bude vám přidáno. Ideologové marxismu, stejně jako ideologové divokého kapitalismu 90. let tvrdili pravý opak: „Rozhodující je ta materiální, ekonomická základna. Jestliže se uskuteční naše ekonomicko-politické recepty, všechno ostatní vám bude přidáno.“ Naše generace byla svědkem ztroskotání obou těchto slibů.

Pokud ekonomické zájmy zastíní starost o spirituální a etické zdraví společnosti, včetně kultury práva a spravedlnosti, tam na místo neviditelné ruky trhu nastoupí špinavá ruka korupce a nezkrotné ziskuchtivosti. Fungující hospodářství nebo politická kultura, to nelze vybudovat na tekutém písku sobectví a bezohlednosti, bez pevné půdy sdílených základních hodnot a sociálního kapitálu vzájemné důvěry lidí. Jsme povoláni ke svobodě, sestry a bratři. Je ovšem dvojí svoboda: animální a humánní – zvířecí a lidská. Je svoboda zvířete vypuštěného z klece. Svoboda s heslem „urvi, co můžeš – budu si dělat to, co já chci, bez jakýchkoli ohledů“. A pak existuje svoboda vpravdě lidská. Svoboda spojená s odpovědností. Jejím heslem je dělat to, co je správné.

To ovšem znamená stále hledat, ptát se, co je správné. Neřídit se jen svým ego, nýbrž naslouchat hlasu svědomí. Sestupovat od povrchu na hloubku stále znovu. To je smyslem duchovní kultury, proto je svoboda trvalý a náročný úkol. Proto tato cesta pouští, tento trvalý exodus, mnohým připadá těžký a s nostalgií se obracejí k jednoduchým jistotám doby otroctví. Stýská se jim po egyptských hrncích nebo se i uchylují k animální svobodě nezkrotné ziskuchtivosti, pohrdání právem a spravedlností.

Svoboda je dar, ale je také úkol. Je to cesta, na niž jsme byli povoláni. Stejně tak víra a stejně tak láska jsou povolání, jsou výzvou k cestě, na níž je třeba věrnosti, obětavosti, trpělivosti a vytrvalosti. Letos si připomínáme 30 let od událostí, které jsme mnozí prožívali jako vytoužený cíl – ale ukázalo se, že to byl spíše start, vyjití na dlouhou cestu. To naprosto nesnižuje velikost oněch chvil, které si budeme na podzim připomínat. Připomínáme si je v době, kdy se v celé společnosti znovu probouzí vědomí občanské zodpovědnosti.

Celá společnosti, i my křesťané, znovu stojíme na křižovatce. Bude církev hrát roli jen ozdobného ornamentu státních slavností? Bude poslušně přikyvovat momentálním mocipánům? Bude na straně obchodníků se strachem? Anebo se rozpomeneme na slova kardinála Tomáška z listopadu 89: „V této chvíli já a celá církev stojíme na straně národa.“ Pokud se z našich kázání vytratí zvěstování evangelia svobody, pokud tam nebude víra, naděje a láska, ale jen vlastní strach, depresivita, apokalyptické blouznění a šíření paniky, pak podáváme kámen místo chleba, pak místo léku podáváme jed. Pak zdrojem i plodem takových řečí je zoufalství. To, co velký křesťanský prorok Søren Kierkegaard nazval nemocí k smrti. Ano, můžeme mít starosti, můžeme mít obavy, ale jestliže ty naše obavy jsou infikovány strachem, pak výsledkem je bezvýchodné zoufalství, nemoc k smrti.

Pravé a falešné proroky poznáme podle toho, že praví proroci přinášejí vnitřní svobodu a radost, nikoliv strach a depresivitu. Ano, mnoho věcí ve společnosti, jak jsme ji znali, i v církvi, jak jsme ji znali, umírá. Mnozí se s tím nedovedou smířit. Mnozí i v církvích propadají panice. Dějiny, jak nás učí Bible, nejsou jen neustálý pokrok a jednosměrná cesta ke světlým zítřkům. Ale nejsou ani, řečeno slovy Shakespearova Macbetha, bezesmyslným koktáním idiota. Kdo se jen sentimentálně nostalgicky ohlíží za fiktivním zlatým věkem minulosti, přehlíží znamení Boží přítomnosti v událostech dneška – znamení doby, kterými k nám mluví Bůh, pán dějin. Byli jsme povolání na náročnou, někdy strmou a úzkou cestu svobody a na této cestě musíme kráčet dál. Všechno však zvládneme v tom, který nám dává sílu, který prokazuje svou sílu i v naší slabosti. Mít víru, sestry a bratři, to znamená nepustit strach ke kormidlu našeho života a smýšlení.
Amen.


video - audio - převzal ChristNet

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Víra neznamená přiznat biblickému textu statut přesného záznamu neotřesitelných „fakt“, nýbrž právě vejít do příběhu – vznikne tak hermeneutický kruh mezi naším vlastním příběhem a biblickým příběhem, oba se vzájemně osvětlují a vykládají. Bible není „fotografií světa“, informující člověka o tom, jaký svět je, nýbrž zrcadlem, nastaveným jemu samému, pomáhajícím mu porozumět sobě a tím měnit sebe i svět.