T. Halíkovi byla 13. března 2014 udělena Templetonova cena.

Proslovy

1. prosince 1995

ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)

Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, milí přátelé, cením si této nedávno vzniklé tradice, snahy nabídnout lidem, zaměstnaným tak neklidným živlem, jakým je politika, chvíli pokojného rozjímání. Vážím si toho, že jste mne k této chvíli přizvali. Chtěl bych přátelsky oslovit vás všechny přes politické, stranické a názorové hranice; jsem dalek toho, abych vás dnes obracel na svou víru, a příliš si vás vážím na to, abych vás vystavoval sentimentálním frázím o ušlechtilých všelidských citech, které v době vánoční zjihlosti pěkně znějí, avšak za několik dnů se přejí jako vánoční cukroví a vyvanou jako vůně jehličí. Přišel jsem vám popřát pokoj a nabídnout zamyšlení nad tím, co je ona specificky vánoční cesta k pokoji, který všichni tolik potřebujeme.

Nejprve mi dovolte, abych se vám přiznal k jednomu svému vánočnímu pokušení. Už dlouho sním o tom, co bych udělal, kdybych na Štědrý večer byl hlasatelem Českého rozhlasu. Přečetl bych večerní zprávy, onen obvyklý sled hlášení o živelných pohromách a železničních neštěstích, o vládních návštěvách a korupčních skandálech, o uzavírání příměří a porušování příměří... a pak bych se odmlčel a dodal: "A pak je tu ještě jedna zpráva, vážení posluchači. Dnes v Betlémě, v zemi Judské, se vám narodil Spasitel, Kristus Pán - pokoj vám!"

Udělat to za totality, jistě bych si to pěkně odnesl. Dnes by to posluchači asi brali jako nevydařený žert podivína, klerikální provokaci nebo nějakou nesrozumitelnou reklamu kdoví na co.

Text, z něhož je tato zpráva vzata, druhá kapitola Lukášova evangelia, začíná oznámením události, která je pro zprávy vhodná: císař Augustus nařídil, aby se po celé říši konal soupis lidu. A pak následuje střih na detail: chudá rodina v zastrčeném koutě říše se musí přesunout kvůli tomuto sčítání lidu z jednoho místa do druhého, z Nazareta do Betléma, a tam se jim narodí dítě. Do císařských archů asi nebylo započteno: tehdejší svět s ženami a dětmi příliš nepočítal. Dnes, víme-li co o císaři Augustovi, pak většinou jen to, že to byl panovník, za jehož vlády se narodil Ježíš.

Odtud mé první přání: čerpejte klid z vědomí, že velká politika a kalkulace moci není vždycky tak důležitá, jak se zdá. Aby ji člověk dělal dobře a věcně, musí mít od ní alespoň někdy svobodný odstup, nesmí ji zbožnit. Špatný a nebezpečný politik je ten, který nezná hranice významu politiky a fušuje do díla spasiteli světa. Dobrá politika nechce než vytvářet rámec k životu obyčejných lidí: v něm se pak často děje to, co je to podstatné a čemu má sloužit. To nejcennější bývá vetkáno do životů rodin. Berme politiku zodpovědně, avšak nezbožňujme ji, nepřehlédněme to velké, co je skryté v malém a všedním.

Druhé přání rovněž vychází z pohledu na Betlém, jak ho líčí evangelia a jak ho zpodobňují lidové řezby. U jesliček vidíme krále - evangelium je nazývá magoi, mudrci - a pastýře. Jsou tam moudří a prostí. To jsou dva póly, které přirozeně mají blízko k tomu, který se narodil v Betlémě. Pokud jsme ztratili prostotu a nedošli moudrosti, pokud jsme uvázli v jakési pyšné polovzdělanosti, nedovzdělanosti srdce, budeme mít velké problémy najít cestu do Betléma, najít odvahu sklonit se před jeslemi, které si Král králů vybral jako svůj trůn. To je druhé přání: umějme překonat onu pyšnou nedovzdělanost, objevme prostotu a moudrost jako dvě rodné sestry. Ony nám ukážou cestu tam, odkud prýští pokoj.

Také pro třetí přání půjdeme do Betléma. Nad betlémskou chýškou můžeme číst větu andělského poselství: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Tolik toužíme po pokoji. Tolik si přejeme mír: mezi národy i uvnitř nich, mír mezi etniky a sociální smír, mír mezi lidmi, mezi lidmi a přírodou i mír v lidských srdcích. V té větě nad Betlémem je horizontála lidského pokoje zakotvena ve vertikální dimenzi, v pokoji mezi nebem a zemí, v uznání slávy Boží. Chci snad tímto poukazem diskvalifikovat pro zápas o tak velikou lidskou hodnotu, jakou je mír na zemi, všechny, kteří Boha neuznávají? Naprosto ne. V zodpovědné péči o pozemské hodnoty, o svobodu, mír, spravedlnost, lidská práva, přírodní prostředí a slušnou životní úroveň se musíme sejít všichni přes hranice politických i náboženských a filozofických směrů.

Vánoční evangelium nám říká toto: Bůh se stal člověkem a člověk by na to měl odpovědět. Nikoli tím, že si bude hrát na boha, že bude chtít vzít život, přírodu a dějiny do své režie a manipulovat jimi, poroučet druhým a poroučet větru a dešti. To jsme už zažili a máme toho dost.

Slušnou odpovědí na ten největší a nejvlastnější dar vánoc - že Bůh se stal člověkem - bude, když se i člověk bude poctivě snažit stávat se plněji člověkem. Ne náhodou se velké ideály úcty k člověku, k jednotlivci, k lidské osobě, její svobodě, důstojnosti a nezadatelným právům zrodily na půdě, oplodněné zvěstí o tom, že Bůh se zjevuje v člověku, a nepovstaly třeba v lůně přírodních náboženství.

Dnes je doba velkého dialogu světových náboženství a kultur, můžeme se inspirovat mnohým bohatstvím třeba starých, úctyhodných spirituálních tradic Východu, a mnozí to dělají. Ale neměli bychom přehlédnout ani duchovní kořeny své vlastní západní kultury.

Uvažme však toto: ideály svobodné demokratické společnosti nespadly z nebe, nejsou automatickým výsledkem všeliké dějinné zkušenosti ani výplodem nějakého abstraktního "přirozeného rozumu". Uzrály na zcela konkrétním stromě duchovní kultury západního křesťanství, katolické syntézy židovsko-křesťanského náboženství, řecké filozofie a římského práva a ovšem i tradice evropské reformace. Tradice, na níž stojí parlamentní demokracie, právní stát, hospodářská svoboda a sociální solidarita uzrála na západní větvi křesťanství, její rodokmen v jistém smyslu vede do Betléma. Nevede pouze k antice, neboť řecká demokracie a římské právo bez křesťanského univerzalismu a křesťanské lásky byly velmi ohraničené. Nevede pouze do Paříže, protože ideály francouzské revoluce byly jen sekularizovanou verzí křesťanských hodnot. Nevede do Cařihradu a do Moskvy, protože byzantinský cézaropapismus neměl dynamiku západního křesťanství s její polaritou, kritickým napětím světské a duchovní moci, která nebyla soustředěna v jedněch rukou.

Demokracie stojí na určité kultuře, z níž není možné vylučovat přínos toho, jehož narozeniny o vánocích slavíme. Demokracie, to není jen systém určitých politických, právních a hospodářských institucí, demokracie je určitá kultura, kultura lidských vztahů. Ta je biosférou svobodné společnosti. O tuto kulturu, o tuto morálku je třeba pečovat, nemá-li demokracie být ohrožena tím, že uschne větev, na níž sedí. Mé třetí přání: nezapomeňme na vertikálu onoho přání pokoje, které je vyjádřeno nápisem nad Betlémem: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Snad bych měl nakonec říct něco o tom, jehož narozeniny slavíme, neboť jeho obraz v povědomí toto společnosti v posledních desetiletích povážlivě vybledl. Nebudu připomínat jeho kázání ani dramatické zázraky, jeho umučení a vzkříšení. Chtěl bych připomenout jen jednu drobnou, skoro anekdotickou historku z jeho života.

V Jerichu žil bohatý celník jménem Zacheus. Celník, to bylo v Izraeli velmi problematické zaměstnání: bylo problematické politicky (vybíral daně pro okupační velmoc), bylo problematické nábožensky (stykem s pohanskými penězi byl celník kulticky nečistý) i morálně (celníci nejen kolaborovali, ale často se také obohacovali na úkor svých soukmenovců, šidili). Lidé v jejich okolí celníkům snad záviděli jejich bohatství, ale také jimi opovrhovali. Když Ježíš procházel Jerichem, Zacheus vylezl na strom, aby ho nepozorován viděl. Co ho vyhnalo do koruny stromu? Nejen jeho zvědavost a to, že byl malé postavy, jak praví Písmo. Možná to byl i určitý pocit viny, vědomí, že se nemůže tak beze všeho zařadit mezi zástup, oslavující Ježíše; snad si chtěl zároveň zachovat určitý odstup a nadhled. Jako psychoterapeut i jako zpovědník vím, že v jednom lidském srdci může přebývat v podivném spletení mnoho zdánlivě protikladných postojů a činů. Když Ježíš šel kolem, zatavil se, pohlédl vzhůru a oslovil Zachea jménem: Zachee, rychle slez dolů, dnes musím jíst v tvém domě. Zacheem tento projev blízkosti a zájmu natolik otřásl, že v radosti nad tím zcela změnil svůj život a napravil se. Tento zcela civilní Ježíšův zázrak uzdravení mne oslovuje více než všechny jeho ostatní zázraky, uzdravení slepých, kříšení mrtvých či chůze po moři.

Je mi líto, že má církev, že my křesťané jsme si v této zemi v posledních letech z tohoto Ježíšova chování nevzali příklad. Když církev vyšla po letech svobodně ulicemi našich vesnic a měst, dívali jsme se na ty, kteří jsou s námi, kteří nám tleskají nebo na ty, kdo nám spílají. Nevšimli jsme si dostatečně, že koruny okolních stromů jsou plny Zacheů. Těch, v jejichž srdcích je ona podivná směsice zájmu a odstupu, viny i plachosti a kdoví čeho ještě. Zapomněli jsme se zastavit, podívat se nahoru, oslovit je jménem, dát jim najevo, že je známe, že jim rozumíme, že je neodsuzujeme, že je bereme takové, jací jsou, že jim chceme být blízko. Třeba by to znamenalo úzdravný obrat v jejich životě.

Přátelé, kteří nesete zvýšenou odpovědnost za veřejný život, neopakujte naši chybu. Když člověk dělá politiku, je v pokušení rozdělit svět na černé a bílé, na příznivce a odpůrce. Přátelé, zdvihněte hlavu. Nezapomeňte na Zachee. Ještě mnoho lidí se na to, co se děje v této společnosti, dívá z listoví. Oslovte je a nabídněte jim blízkost. Vánoce jsou svátky Boží blízkosti k lidem a lidského přiblížení, stávání se bližními.

Můj čas vypršel, čeká vás dnes práce, budete zvažovat mnoho zpráv. Chtěl jsem k nim přidat jedinou: v Betlémě, v zemi Judské, se vám všem narodil Spasitel, Kristus Pán: Pokoj vám! Prosinec 1995

Proslovy a kázání

25. února 2024 Proslovy
ZÁSADA „ZUB ZA ZUB“ ODPORUJE EVANGELIU
.
9. prosince 2023 Proslovy
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Katedrála)
.
28. září 2023 Proslovy
PROJEV V SENÁTU PČR - STŘÍBRNÁ MEDAILE PŘEDSEDY SENÁTU
.
12. března 2022 Proslovy
COMENIUSPRIJS - PŘEVZETÍ KOMENSKÉHO CENY (NAARDEN)
.
23. listopadu 2019 Proslovy
PŘEVZETÍ MEDAILE SV. JIŘÍ (KRAKOW)
.
11. června 2019 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM MANIFESTACÍ ZA SVOBODU A DEMOKRACII
.
4. května 2019 Proslovy
KŘESŤANÉ V SRDCI EVROPY (Evropská pouť, Mariazell)
.
18. ledna 2019 Proslovy
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „SÍLA ČINU“ – KAMPA MUSEUM
.
17. listopadu 2018 Proslovy
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - XI. 2018
.
1. července 2018 Proslovy
RŮŽOVÝ PALOUČEK 2018
.
10. března 2018 Proslovy
K VÝROČÍ JANA MASARYKA
.
9. března 2018 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM DEMONSTRACE PŘED VELVYSLANECTVÍM SR
.
17. listopadu 2017 Proslovy
POSELSTVÍ K 17. LISTOPADU
.
19. listopadu 2016 Proslovy
PONTIFICI 2016
.
17. listopadu 2016 Proslovy
PEVNÝ NÁROD V PEVNÉ ZEMI
.
3. března 2016 Proslovy
HLEDÁNÍ EVROPSKÉ IDENTITY
.
5. prosince 2015 Proslovy
PAKT Z KATAKOMB
.
18. září 2015 Proslovy
REQUIEM ZA PROF. RADIMA PALOUŠE
.
28. března 2015 Proslovy
Pozdrav účastníkům shromáždění na podporu našeho členství v NATO
.
8. prosince 2014 Proslovy
PŘEDNÁŠKA NA UK PŘI TEMPLETON DAY
.
13. listopadu 2014 Proslovy
JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ
.
6. listopadu 2014 Proslovy
EVROPA DNEŠKA A ZÍTŘKA POTŘEBUJE VELKÉ EVROPANY (oxfordská přednáška)
.
14. května 2014 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEVZETÍ TEMPLETONOVY CENY V LONDÝNĚ
.
13. března 2014 Proslovy
TEMPLETONOVA CENA
.
2. října 2013 Proslovy
VÍTĚZSTVÍ PRAVDY MEZI ILUZÍ A NADĚJÍ (Nedokončená revoluce Václava Havla)
.
23. dubna 2011 Proslovy
POZDRAV ÚČASTNÍKŮM BOHOSLUŽBY V KRUPCE
.
8. května 2010 Proslovy
PROSLOV PŘI PŘEDÁVÁNÍ CEN PAMĚTI NÁRODA
.
6. května 2010 Proslovy
PROJEV K ROZŠÍŘENÉMU ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA
.
12. listopadu 2009 Proslovy
PROMLUVA V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE PŘI POŘADU K VÝROČÍ SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ
.
5. března 2009 Proslovy
REFERÁTY NA MEZINÁRODNÍM KŘESŤANSKO-ŽIDOVSKÉM SETKÁNÍ V KRAKOVĚ
.
25. prosince 2008 Proslovy
PROJEV O KARLU ČAPKOVI
.
10. ledna 2008 Proslovy
MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG MEZI VÝZVOU A REALITOU
.
1. listopadu 2007 Proslovy
ŽIDÉ, KŘESŤANÉ A KULTURA PAMĚTI
.
1. června 2007 Proslovy
CELOEVROPSKÁ KONFERENCE „ČLOVĚK – CESTA PRO EVROPU“
.
12. května 2007 Proslovy
PROSLOV PŘI PIETNÍM AKTU KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ ZA OBĚTI KOMUNISMU NA MOTOLSKÉM HŘBITOVĚ
.
4. listopadu 2005 Proslovy
DUCHOVNÍ ZKUŠENOST EVROPY
.
16. září 2005 Proslovy
MODLITBA TOHOTO VEČERA
.
30. ledna 2003 Proslovy
POCTA VÁCLAVU HAVLOVI
.
8. února 2002 Proslovy
POCTA KRÁLI KOMIKŮ
.
16. října 2001 Proslovy
FORUM 2001
.
17. května 2001 Proslovy
ZAHÁJENÍ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ROMŮ
.
27. června 2000 Proslovy
50. VÝROČÍ POPRAVY MILADY HORÁKOVÉ
.
12. října 1998 Proslovy
FORUM 1998
.
1. října 1997 Proslovy
HOLOKAUST - POKUS O FILOZOFICKOU REFLEXI
.
1. prosince 1995 Proslovy
ADVENTNÍ PROMLUVA V PARLAMENTU (prosinec 1995)
.
18. února 2024 Kázání
ŘEKNI ĎÁBLOVI NE!
.
11. února 2024 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
.
4. února 2024 Kázání
KATOLICITA A EKUMENISMUS
.
28. ledna 2024 Kázání
RŮŽE PRO VRAHA – RŮŽE BEZ TRNÍ?
.
17. prosince 2023 Kázání
JAK SE DOSTAL GOLIÁŠ DO KOLEDY? - 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
14. prosince 2023 Kázání
REQUIEM ZA KARLA SCHWARZENBERGA (Farnost)
.
10. prosince 2023 Kázání
DĚLÁM, CO MŮŽU. TOMÁŠ - 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
3. prosince 2023 Kázání
JSME VRÁTNÍ SVĚTA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
.
26. listopadu 2023 Kázání
SLAVNOST KRISTA KRÁLE
.
5. listopadu 2023 Kázání
POZOR (NEJEN) NA VELKÉ STŘAPCE
.
2. listopadu 2023 Kázání
VNÁŠEJME NEBE DO PEKEL NAŠEHO SVĚTA
.
29. října 2023 Kázání
VĚŘÍM – TO ZNAMENÁ: ODDÁVÁM SE
.
22. října 2023 Kázání
JEŽÍŠ A FARIZEOVÉ
.
8. října 2023 Kázání
NEVYSLYŠENÁ MODLITBA
.
16. dubna 2022 Kázání
VELKÁ NOC 2022
.
15. dubna 2022 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2022
.
14. dubna 2022 Kázání
ÚDOLÍM STÍNŮ K ODVAZE DŮVĚŘOVAT (Poslední večeře Páně 2022)
.
13. února 2022 Kázání
BLAHOSLAVENSTVÍ – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
6. února 2022 Kázání
TRADIČNÍ ZPOVĚĎ NEBO DUCHOVNÍ DOPROVÁZENÍ? – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
30. ledna 2022 Kázání
CESTA K DOSPĚLOSTI VÍRY – 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
25. října 2020 Kázání
NEJVĚTŠÍ PŘIKÁZÁNÍ - 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. října 2020 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ - 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
12. července 2020 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2020
.
24. května 2020 Kázání
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
17. května 2020 Kázání
TŘETÍ OSOBA TROJICE - 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
10. května 2020 Kázání
GLOBALIZACE JAKO BOŽÍ VÝZVA - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
3. května 2020 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
26. dubna 2020 Kázání
CESTA DO EMAUZ - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
.
19. dubna 2020 Kázání
DOTKNI SE RAN - BÍLÁ NEDĚLE 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020
.
12. dubna 2020 Kázání
NEDĚLE VELIKONOČNÍ 2020 (ČRo VLTAVA)
.
11. dubna 2020 Kázání
BÍLÁ SOBOTA 2020
.
10. dubna 2020 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2020
.
9. dubna 2020 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK 2020
.
5. dubna 2020 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
.
2. dubna 2020 Kázání
CO JE DŮLEŽITÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ (Pandemie jako spirituální úkol)
.
8. září 2019 Kázání
NÁSLEDOVÁNÍ (23. neděle v mezidobí - Lk 14,25)
.
1. září 2019 Kázání
POKORA, POKORA, POKORA (22. neděle v mezidobí - Lk 14,7)
.
25. srpna 2019 Kázání
JE MÁLO TĚCH, KDO BUDOU SPASENI? (21. neděle v mezidobí - Lk 13,22)
.
18. srpna 2019 Kázání
ROZDĚLENÍ (20. neděle v mezidobí - Lk 12,49)
.
30. června 2019 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2019: POVOLÁNÍ KE SVOBODĚ
.
12. května 2019 Kázání
NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE
.
25. prosince 2018 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
.
18. listopadu 2018 Kázání
O PRAVÝCH A FALEŠNÝCH PROROCÍCH
.
29. července 2018 Kázání
BYL JSEM UPRCHLÍK, A NEUJALI JSTE SE MNE...
.
5. července 2018 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2018: SVÁTEK CYRILA A METODĚJE
.
3. června 2018 Kázání
PODĚKOVÁNÍ ZA 70 LET ŽIVOTA
.
31. března 2018 Kázání
VELKÁ NOC 2018
.
30. března 2018 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2018
.
29. března 2018 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2018
.
27. srpna 2017 Kázání
KÝM JSEM PRO VÁS?
.
2. července 2017 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2017
.
16. dubna 2017 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2017
.
15. dubna 2017 Kázání
VELKÁ NOC 2017
.
14. dubna 2017 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2017
.
13. dubna 2017 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2017
.
9. dubna 2017 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2017
.
4. října 2016 Kázání
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017
.
25. září 2016 Kázání
KÁZÁNÍ O NEBI A O PEKLE
.
4. září 2016 Kázání
KŘESŤANSTVÍ JAKO ŠKOLA SVOBODY
.
28. srpna 2016 Kázání
O VNITŘNÍM BOHU, VNITŘNÍM ČLOVĚKU A PŘEDNÍCH MÍSTECH NA HOSTINĚ
.
14. srpna 2016 Kázání
O MEČI, POSVÁTNÝCH TEXTECH A TAŠCE PAPEŽE FRANTIŠKA
.
3. července 2016 Kázání
SMETANOVA LITOMYŠL 2016: SVATÝ TOMÁŠ
.
29. března 2016 Kázání
MŠE ZA OBĚTI KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V ČÍNĚ
.
27. března 2016 Kázání
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 2016
.
26. března 2016 Kázání
VELKÁ NOC 2016
.
25. března 2016 Kázání
VELKÝ PÁTEK 2016
.
24. března 2016 Kázání
POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 2016
.
20. března 2016 Kázání
KVĚTNÁ NEDĚLE 2016
.
14. června 2015 Kázání
REQUIEM ZA LUDVÍKA VACULÍKA
.
21. března 2015 Kázání
BŮH PŘEKVAPENÍ (kázání v Rožnově pod Radhoštěm)
.
18. března 2015 Kázání
DEN PRO KUBU (kázání v kostele sv. Martina ve zdi)
.
10. ledna 2012 Kázání
EKUMÉNA JE BOŽÍ HRA
.
20. prosince 2011 Kázání
VÍRA VÁCLAVA HAVLA
.
2. listopadu 2011 Kázání
PAMÁTKA VŠECH VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH
.
16. října 2011 Kázání
NEDÁVEJTE CÍSAŘI, CO JE BOŽÍ
.
17. listopadu 2009 Kázání
KÁZÁNÍ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA PŘI SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBĚ
.
28. května 2009 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU VÁCLAVA VAŠKO
.
25. února 2009 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI POPELCI UMĚLCŮ V KOSTELE NEJSV. SALVÁTORA
.
6. února 2008 Kázání
PROMLUVA NA POPELEČNÍ STŘEDU
.
1. března 2006 Kázání
POPELEC UMĚLCŮ U NEJSV. SALVÁTORA
.
27. června 2004 Kázání
SVOBODA - OLTÁŘ NEZNÁMÉHO BOHA
.
22. června 2003 Kázání
DVANÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
.
18. dubna 2003 Kázání
VELKÝ PÁTEK
.
9. března 2003 Kázání
PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
.
15. prosince 2002 Kázání
TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
.
2. července 2000 Kázání
UZDRAVUJÍCÍ DOTYK VÍRY
.
1. června 1999 Kázání
KÁZÁNÍ NA POHŘBU ZDENKY K. A JEJÍCH DĚTÍ, ZABITÝCH PŘI SILNIČNÍM NEŠTĚSTÍ
.
7. dubna 1999 Kázání
KÁZÁNÍ PŘI REKVIEM ZA IVANA DIVIŠE
.
19. července 1998 Kázání
PROMLUVA PŘI MŠI ZA PANÍ OLGU HAVLOVOU
.
11. dubna 1998 Kázání
VELKÁ NOC VZKŘÍŠENÍ
.
9. dubna 1998 Kázání
ZELENÝ ČTVRTEK
.
29. května 1997 Kázání
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
.
25. prosince 1996 Kázání
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE
.

Kontakt

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

profesor Univerzity Karlovy
ÚFaR FF UK, nám. Jana Palacha 2,
110 00 Praha 1

prezident České Křesťanské akademie
ČKA, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
e-mail: tomas.halik(o)gmail.com

ČKA: Project Templeton
e-mail: projekt.templeton@gmail.com

farář Akademické farnosti Praha
(audio archiv kázání)
Křižovnické nám., 110 00 Praha 1
e-mail: halik(o)farnostsalvator.cz

předseda rady
Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství
ÚFAR FF UK

předseda správní rady
Nadačního fondu Tomáše Halíka - NR

člen správní rady
Nadace The SEKYRA FOUNDATION

člen poradního výboru Evropské hodnoty

člen expertní rady Gymnázium Paměti národa

vicepresident
Council for Research ...

Myšlenka na den

Víra neznamená přiznat biblickému textu statut přesného záznamu neotřesitelných „fakt“, nýbrž právě vejít do příběhu – vznikne tak hermeneutický kruh mezi naším vlastním příběhem a biblickým příběhem, oba se vzájemně osvětlují a vykládají. Bible není „fotografií světa“, informující člověka o tom, jaký svět je, nýbrž zrcadlem, nastaveným jemu samému, pomáhajícím mu porozumět sobě a tím měnit sebe i svět.